تاریخ انتشار خبر: 31 مرداد 1399 | 19:27:05
کد خبر : 9211
یادداشتی از حسین علیخانی:

ﻋﺎﺷﻮرا؛ﻣﻨﻄﻖﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖﻣﻨﻄﻖ

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:ﻋﺎﺷﻮرا؛ﻣﻨﻄﻖﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖﻣﻨﻄﻖ درآﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮانﺑﻪ ﺣﻔﻆآداب ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮام و ﻣﺤﺮم ﻓﺮﻣﻮده:ﺟﻌﻞﷲاﻟﮑﻌﺒﮥاﻟﺒﯿﺖاﻟﺤﺮام واﻟﻬﺪى (ﻣﺎةده/۹۷) ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل،ﮐﻌﺒﻪراﮐﻪﺧﺎﻧﻪﺣﺮاموﻣﺎهﺣﺮام وﻗﺮﺑﺎﻧﻰ را برای ﺑﺮﭘﺎﯾﻰ ﻣﺮدم وﻣﻌﯿﺸﺖآﻧﺎنﻗﺮار داده ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣرﻣﺖ ﺣﺞوﻣﺎهﺣﺮام را ﻣﻌﯿﺸﺖ و امنیت مردم در پناه آﻧﻬﺎوﺗﺎﺛﯿﺮ آنها ﺑﺮ اﺻﻼحﺟﺎﻣﻌﻪ؛ﻣﻮﺟﺐ تقویت رواﺑﻂاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﺮﻣﻮده وﻣﺮدم را ﺑﻪﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻤﺴﻮﯾﻰ ﺳﻮق […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:ﻋﺎﺷﻮرا؛ﻣﻨﻄﻖﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖﻣﻨﻄﻖ

درآﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮانﺑﻪ ﺣﻔﻆآداب ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮام و ﻣﺤﺮم ﻓﺮﻣﻮده:ﺟﻌﻞﷲاﻟﮑﻌﺒﮥاﻟﺒﯿﺖاﻟﺤﺮام واﻟﻬﺪى (ﻣﺎةده/۹۷)
ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل،ﮐﻌﺒﻪراﮐﻪﺧﺎﻧﻪﺣﺮاموﻣﺎهﺣﺮام وﻗﺮﺑﺎﻧﻰ را برای ﺑﺮﭘﺎﯾﻰ ﻣﺮدم وﻣﻌﯿﺸﺖآﻧﺎنﻗﺮار داده ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣرﻣﺖ ﺣﺞوﻣﺎهﺣﺮام را ﻣﻌﯿﺸﺖ و امنیت مردم در پناه آﻧﻬﺎوﺗﺎﺛﯿﺮ آنها ﺑﺮ اﺻﻼحﺟﺎﻣﻌﻪ؛ﻣﻮﺟﺐ تقویت رواﺑﻂاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﺮﻣﻮده وﻣﺮدم را ﺑﻪﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻤﺴﻮﯾﻰ ﺳﻮق میدهد و آنان را ازﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ وﺧﻮارىﺑﻪﻋﺰت وﺳﺮﺑﻠﻨﺪى ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.. .

اﻟﺸﻬﺮاﻟﺤﺮامﺑﺎﻟﺸﻬﺮاﻟﺤﺮام واﻟﺤﺮاﻣﺎت ﻗﺼﺎص ﻓﻤﻦاﻋﺘﺪىﻋﻠﯿﮑﻢ فاعتدوا بمثلﻣﺎاﻋﺘﺪىﻋﻠﯿﮑﻢ(ﺳﻮره ﺑﻘﺮه۱۹۴) ﻣﺎه،ﺣﺮام درﺑﺮاﺑﺮﻣﺎهﺣﺮام ! وﺗﻤﺎم ﺣﺮامﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ وﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪﺷﻤﺎﺗﺠﺎوز کرد به همانند آن ﺑﺮ اوﺗﻌﺪىﮐﻨﯿﺪ وازﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ وزﯾﺎده روى ﻧﮑﻨﯿﺪ وﺑﺪاﻧﯿﺪﺧﺪاﺑﺎﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ…ﻫﻤﭽﻨﯿﻦواﻗﻌﻪ يﻋﻈﯿﻢﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻣﻨﻄﻖﻋﺎﺷﻮرا« ورﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ وﮐﻨﺸﻬﺎي اﻣﺎمﺣﺴﯿﻦ ع وﯾﺎراﻧﺶ؛ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ؛ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮي دارد.ﻣﺜﻼ: امام درزﻣﺎن ﺧﺮوﺟﺶ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺴﻮي ﻣﮑﻪ؛ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮاي اﺻﻼح دﯾﻦو اﻣﺖ ﺟﺪش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ وﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه رﺳﻮل خدا و اﻣﺎم ﻋﻠﯽع ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪاﻣﺎﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮروزواﻗﻌﻪ؛ﻫﺸﺪارﻫﺎو ﭼﺮاﻏﻬﺎي راﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻋﺘﺮاض ﺑﻪﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽﺳﯿﺎﺳﯽوﻓﻘﺪانﻋﺪاﻟﺖدر دﺳﺘﺮﺳﯽﺑﻪﻗﺪرت و نادیده ﮔﺮﻓﺘﻦﺣﻖﻣﺮدم در تعیینﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﯿﺎﺳﯽﺧﻮﯾﺶﮐﻪدراﻋﺘﺮاض اﻣﺎمﺣﺴﯿﻦع بهﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽﯾﺰﯾﺪ؛بجای معاویه، ﺑﺮﺧﻼفﺳﻨﺖﺑﯿﻌﺖوﻣﻌﺎﻫﺪهﺑﺎاﻣﺎمﺣﺴﻦ (ع) را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺗﺮ ﻣﯿﺴﺎزد؛ ﺛﺎﻧﯿﺎﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦﺣﻖﻣﺮدم در برخورداری ﻣﺎدي وﻋﺎدﻻﻧﻪازﮐﯿﻔﯿﺖزﻧﺪﮔﯽواﻋﺘﺮاضﺑﻪﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽاﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﯿﺰﺷﺎﻣﻞ میشود، ثالثا :اﻋﺘﺮاضﺑﻪﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽوﻣﺤﺮومﮐﺮدنﻣﺮدم ازﺣﻖﺳﺨﻦوﮔﻔﺘﺎراﺻﻼﺣﯽوآزادي دربهره مندی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎوﺳﺨﻦﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﻣﺘﮑﺜﺮاﺳﺖ.
لذا اﻋﺘﺮاضﺑﻪدﺳﺘﮕﺎهﺳﯿﺎﺳﯽﺣﮑﻮﻣﺘﯽاﺳﺖﮐﻪﺑﻪاﻣﮑﺎﻧﺎتﺳﺨﻦﺳﺎزی
ﻫﻢدﺳﺘﺮﺳﯽدارد ﺗﺎ احادیث رابه دﻟﺨﻮاهﺗﻔﺴﯿﺮوﺟﻌﻞ وﮔﻔﺘﺎر دﯾﻨﯽرادرﺧﺪﻣﺖﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار دﻫﺪودرﻫﻤﺎنﺣﺎل مخالفانش
راازﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦﺑﺎز و ﻋﺮﺻﻪرا ﺑﺮآﻧﺎنﺗﻨﮓﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺎﺷﻮرا،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨد و اعتراض به هر ﺳﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺰ؛ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽاﺳﺖوﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﻀﺎوﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزﯾﻬﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاران ﺑﺮﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭘﺲ ازرﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽدر ﭘﺮورش اذﻫﺎن راﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺖ(اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ؛) زﯾﺮاﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮﺑﻼﺑﺮ بستر تاریخی وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﺧﺎص ودرﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﯿﻠﻪايﻋﺮاق رخﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آنًﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﯾﺪنﺳﺮﻫﺎو برﺳﺮ ﻧﯿﺰهﮐﺮدن؛رﯾﺸﻪدﯾﺮﯾﻨﻪدارد؛
اﻟﺒﺘﻪدرﺗﺎرﯾﺦﺟﻨﮓﻫﺎيﭘﯿﺎﻣﺒﺮدرﺣﺠﺎزوﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،ﭼﯿﺰي درﺑﺎرهﺳﺮﺑﺮﯾﺪنﺑﻪﺷﮑﻞﺣﺎدﺛﻪﮐﺮﺑﻼﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮايﺑﺴﺘﻦآب در
ﺟﻨﮓﻫﺎﺳﺎﺑﻘﻪﻃﻮﻻﻧﯽدارد؛ﺧﻮاه ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاي درﺟﻨﮓﺻﻔﯿﻦ میان اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ع وﻣﻌﺎوﯾﻪ ﯾﺎ در ﺟﻨﮕﻬﺎيﻣﺪرن اﻣﺮوزﺑﺎﮐﻨﺘﺮلﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽﻣﻬﻢ بحساب اید اما اصولا ﺟﻨﮕﻬﺎﭘﺪﯾﺪهايﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎرﻫﺴﺘندکهﺑﺮوز ورواﯾﺖآن ﺧﻮاه درﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎرواﯾﺘﯽاز ﺟﻨﮓﻫﺎي،ﻣﺪرن تلخ وتاثربرانگیز و قربانیان جنگ همواره تصویری ازﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮراﻫﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮاق درآﻧﺮوزﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ماجرای اب ؛رواﯾﺖوﻗﺪاﺳﺖاﻣﺎمﺣﺴﯿﻦ ع راﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺷﮑﻞدادنﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ« اﯾﻔﺎ ﮐﺮده وﻣﺴﺄﻟﻪازﺟﺎﯾﯽﺷﺮوعﻣﯿﺸﻮدﮐﻪاﯾﻦ»ﻣﻨﻄﻖﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖدرﺣﺎدﺛﻪﻋﺎﺷﻮراﺑﻪ»ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖﻣﻨﻄﻖﻋﺎﺷﻮرا«وﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪرﻓﺘﻦﻣﺤﻮرﯾﺖﻋﺪاﻟﺖدرﺣﺎدﺛﻪﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪوﺣﺎشیه تاریخی فرهنگی و جغرافیایی روز واﻗﻌﻪﺑﺮﻣﺘﻦﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺎﺷﻮرا ﻏﻠﺒﻪﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻟﺬا اﻋﺘﺮاض ﺑﻪﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ،ﺳﯿﺎﺳﯽاﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،همان منطق عاشورا و فراتاریخی است و به همه زمانها تعلق دارد و هر زمانی از تاریخ و در هر جغرافیا و فرهنگی پذیرفتنی و مشروع است و بشریت تا ابد سپاسگذار اباعبدالله است لذا در روایت تاریخی عاشورا مظلومیت محور صحنه عاشورا میشود و منطق عاشورا پس از آن رویداد مظلومانه به حاشیه میرود که اگر آب را از حسین بن علی دریغ نکرده بودند و سر مبارکش را بر نیزه نکرده و خاندانش را به اسارت نبرده و خیمه هایش را آتش نزده بودند و بر بدنهایشان هم اسب نتاخته بودند باز هم چیزی از عظمت کربلا کم نمی شد جزییات تاریخی فرهنگی و جغرافیایی حادثه کربلا قوام احساسی و عاطفی ان را افزوده و ماندگاری را تقویت کرده اما بزرگی حادثه در تشنه لب شهید شدن امام حسین یا فاسق بودن یزید بتنهایی نیست قیام عاشورای شصت و یک هجری زمینه ها انگیزه ها و عوامل مختلف و درهم تنیده فکری اعتقادی و سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی زیادی را عیان و فراهم میاورد زیرا زمانی رخ میدهد که اسلام پس ازﻇﻬﻮر وﭘﺸﺖﺳﺮﻧﻬﺎدنﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ؛ﯾﻌﻨﯽﺗﺄﺳﯿﺲ وﺗﺜﺒﯿﺖدرﺟﺰﯾﺮه اﻟﻌﺮب؛دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪيﺗﺎرﯾﺨﯽﺧﻮد؛ﯾﻌﻨﯽﺑﺴﻂ وﮔﺴﺘﺮشﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽوﺟﻬﺎﻧﯽراﻃﯽﻣﯿﮑﺮد .
ﻧﺨﺴﺖ؛ﻓﺮﻫﻨﮓﻗﺒﯿﻠﻪاي رﯾﺸﻪدار درﺗﺎرﯾﺦﭘﯿﺶازاﺳﻼم ودﯾﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓدﯾﻨﯽﻧﻮﻇﻬﻮراﺳﻼمﺗﺎآﻧﺠﺎ ﮐﻪﻓﺮﻫﻨﮓﻗﺒﯿﻠﻪايﻋﺮبﻣﻨﻄﺒﻖﺑﺮ
ودرﺟﻬﺖاﻫﺪاف آنﻗﺮارﻣﯿگرفت وآﻧﺠﺎﮐﻪازﻓﺮﻫﻨﮓاﺳﻼﻣﯽﻓﺎﺻﻠﻪﻣﯿﮕﺮﻓﺖﺧﻮدشﺑﻪﻋﺎﻣﻞﺑﺎزدارﻧﺪه وﺗﺤﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪهﻓﺮﻫﻨﮓاﺳﻼﻣﯽﺑﺪلﻣﯽﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺴﺘﻤﺮﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓاﺳﻼﻣﯽوﻓﺮﻫﻨﮓﻗﺒﯿﻠﻪايﻋﺮبﻃﯽﻗﺮون اول اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار بود ﮐﻪدرﻧﺤﻮه اداره ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و مردمان تحت سلطه اﺳﻼم واﻋﺮاب وﻧﯿﺰﺗﻌﺎﻣﻞﺑﯿﻦ اﻋﺮاب وﻏﯿﺮاﻋﺮابﺑﺎزﺗﺎب ﭘﯿﺪا میکرد ﯾﻌﻨﯽﻫﺮزﻣﺎن وﻫﺮﮐﺠﺎﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓاﺳﻼﻣﯽﻇﻬﻮر و بروزﻣﯽﯾﺎﻓﺖ وﻣﺒﻨﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎ وﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎﻗﺮارﻣﯽﮔﺮﻓﺖ به وﺣﺪت،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﻮام ﻣﻠﻞﻣﺴﻠﻤﺎن درﻗﺎﻟﺐ و مفهوم امت اسلامیﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ وﻫﺮزﻣﺎن وﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ فرهنگﻗﺒﯿﻠﻪايﻏﻠﺒﻪﭘﯿﺪامی کرد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ،رﻗﺎﺑﺖ،ﻫﺎﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎودرﮔﯿﺮﯾﻬﺎيﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ بین اقوام و ملل اﻋﻢ ازﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎنﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪ.از این روﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ؛ﮐﻪدرﻗﺮون اول اسلامی درﺑﺎره ی اﺳﻼمﺻﻮرت میگیرد ﺑﺎﯾﺪﺑﯿﻦدوﻣﻔﻬﻮم وروﯾﮑﺮد، ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺗﻔﮑﯿﮏﻗﺎﺋﻞﺷﺪ :ﯾﮑﯽﻋﺮب اﺳﻼﻣﯽﮐﻪاﺻﺎﻟﺖوﻣﺤﻮرﯾﺖراﺑﻪاﺳﻼمﻣﯽﺑﺨﺸﺪﻧﻪﺑﻪﻗﻮﻣﯿﺖ؛
دﯾﮕﺮي اﺳﻼمﻋﺮﺑﯽﮐﻪدر اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم؛اﺻﺎﻟﺖوﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﻪ قومیتﻋﺮﺑﯽدادهﺷﺪهﻧﻪﺑﻪاﺳﻼم.درروﯾﮑﺮداول؛اﺳﻼمﻣﺒﻨﺎوﻣﻌﯿﺎرﺑﺮاي اﯾﺠﺎدﻫﻤﮕﺮاﯾﯽﻣﯿﺎنﻫﻤﻪي،ﻧﮋادﻫﺎوﻣﻠﻞوﻧﯿﺰﺗﻮﺣﯿﺪ؛ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ وﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎﺳﺖ ودرروﯾﮑﺮددومﻓﺮﻫﻨﮓﻗﻮﻣﯽﻋﺮب؛ﻣﺒﻨﺎيﺗﻔﺴﯿﺮاﺳﻼم درﺟﻬﺖ سلطه وﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﻓﻊوﺗﺤﮑﯿﻢﻣﻮﻗﻌﯿﺖآﻧﻬﺎواﺳﻼم اﺑﺰارﺗﻮﺟﯿﻪاﯾﻦﺳﻠﻄﻪﮔﺮي وﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﻓﻊاﺳﺖ.اﯾﻦدوروﯾﮑﺮد درﺗﺎرﯾﺦﺻﺪراﺳﻼمﺑﺼﻮرت دوﺟﺮﯾﺎن اﻗﻠﯿﺖواﮐﺜﺮﯾﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺮﯾﺎن اﻗﻠﯿﺖﺑﻪرﻫﺒﺮي اﻫﻞﺑﯿﺖﭘﯿﺎﻣﺒﺮ که ازﻣﻨﻈﺮﻧﺨﺴﺖ به اﺳﻼم ودﯾﮕﺮاﻗﻮامﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
وازاﺻﻮل وارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﯽﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﭘاسداری و ﺑﺮآنﻣﺒﻨﺎ در امور،ﻓﮑﺮيﺳﯿﺎﺳﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽواﻗﺘﺼﺎديﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮيﻣﯿﮑﺮد.ﺟﺮﯾﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻢﺑﻪرﻫﺒﺮي رهبران ﻗﺒﯿﻠﻪ ای خصوصا اﻣﻮﯾﺎن که ازﻣﻨﻈﺮدومﯾﻌﻨﯽﻓﺮﻫﻨﮓﻗﺒﯿﻠﻪايﺑﻪاﺳﻼمﻧﻈﺮداﺷﺖوآنرااﺑﺰارﺳﻠﻄﻪﮔﺮي خود میدید
( ﻣﺜﻞ ﺣﮑﺎم ﻋﺮبﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس) تقابل ﻓﮑﺮي وﺳﯿﺎﺳﯽ بین اﯾﻦدوﺟﺮﯾﺎن ازﺳﻘﯿﻔﻪآﻏﺎز و ﻃﯽ روﻧﺪ حوادث و تحولات بعدی ًﺧﺼﻮﺻﺎدرﺧﻼﻓﺖاﻣﺎمﻋﻠﯽع و ﺧﻼﻓﺖﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻣﺎمﺣﺴﻦ (ع)اﺧﺘﻼﻓﺎت،ﺗﻀﺎدﻫﺎوﺷﮑﺎفﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﮋﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎ و ﻗﺪرت اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ امویان عمیق تر وﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﺮﮔﺮدﯾﺪودرﻗﯿﺎمﻋﺎﺷﻮراﺑﻪاوجﺧﻮدرﺳﯿﺪ.
دراﯾﻦﻗﯿﺎمﺑﻮدﮐﻪﮐﻠﯿﺖوﺗﻤﺎﻣﯿﺖﻓﺮﻫﻨﮓاﺳﻼﻣﯽدرﻣﻘﺎﺑﻞﺗﻤﺎﻣﯿﺖ فرهنگ ﻗﺒﯿﻠﻪايﻇﺎﻟﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖو ﺑﻌﺪﻫﺎازﺣﯿﺚ ﻓﮑﺮي اﻋﺘﻘﺎديﺑﻪﺑﯽاﻋﺘﺒﺎريﻓﺮﻫﻨﮓﻗﺒﯿﻠﻪاي انجامید و حقیقت مستقل اﺳﻼم ازﺣﺼﺎرو هویت فرهنگ ﻗﺒﯿﻠﻪاي را آﺷﮑﺎر ساخت .ﭘﺲازاﯾﻦﻗﯿﺎمﺑﻮدﮐﻪﻣﺬﻫﺐﺷﯿﻌﻪراه ﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ وﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزي درﻣﺴﯿﺮوﺟﻬﺖﮔﯿﺮي اﺻﻼﺣﯽ تاریخی شیعه گردید
و ﺑﺪونﺷﮏ؛ﺗﺮاژديﮐﺮﺑﻼ ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺘﯿﺎق وﻋﻼﻗﻪيﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎتﻋﻤﯿﻖراﺑﻪﺗﺸﯿﻊاﻓﺰودوﺑﺎﻋﺚﺷﺪﮐﻪرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ انسان ﺑﯿﺶازﻫﺮﭼﯿﺰدﯾﮕﺮﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻗﺮارﮔﯿﺮد.(شیعه درﻣﺴﯿﺮﺗﺎرﯾﺦ) اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي وﯾﺮوسﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎيﺑﯿﺸﻤﺎر
چه باید کرد ؟روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺨﺸﯽازﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪي ﻗﺒﻞﺧﻮدﺑﺎﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺻﺪارا،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪﻧﻮﺷﺖ :وﺿﻌﯿﺖاﻣﺮوزﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در جﻬﺎنﻣﺼﺪاق روﺷﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽوﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي اﺳﺖ.ﻫﻤﺪﯾﮕﺮراﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ثروت هاﯾﺸﺎنراﺑﺎﺧﺮﯾﺪﺳﻼحﻫﺎﺋﯽﮐﻪﺑﺮايﮐﺸﺘﻦﻫﻤﺪﯾﮕﺮﺑﮑﺎرمیبرند به جیب دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼمﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺑﺎ فرصتﺳﻮزيﻫﺎيﻏﻤﺒﺎريﮐﻪﻣﺮﺗﮑﺐﻣﯽﺷﻮﻧﺪﺑﻪدﺷﻤﻦﺧﺎﻧﻪزادﺧﻮدرژﯾﻢﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽﻓﺮﺻﺘﻬﺎيﻃﻼﺋﯽﺑﺮايﭘﯿﺸﺒﺮداﻫﺪافﺷﻮﻣﯽﮐﻪداردﻣﯿﺪﻫﻨﺪوﺑﺎﮐﯿﻨﻪورزي دوﻟﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻫﺮروزاﻣﺖاﺳﻼﻣﯽراﺿﻌﯿﻒﺗﺮوﻃﻤﻊدﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺸﺘﺮك را بیشتر میکنند.اﮐﻨﻮنﺳﺨﻦازﺟﻨﮓﻗﺪرت وروﺷﻦاﺳﺖﮐﻪدوﻃﺮف دارد و نمیتوانﯾﮑﯽراﻣﻘﺼﺮداﻧﺴﺖوﺑﺮاي آن دﯾﮕﺮي حکم براﺋﺖ ﺻﺎدرﮐﺮد .درﮐﺸﻮرﻣﺎﻧﯿﺰاﺻﻼحﻃﻠﺐواﺻﻮﻟﮕﺮاﻫﺮدو در ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن وﺿﻌﯿﺖﮐﻨﻮﻧﯽﻣﻘﺼﺮﻧﺪ.
وﺿﻌﯿﺖﮐﻨﻮﻧﯽﯾﻌﻨﯽوﺟﻮد فاصلهﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎك وﻓﻮقﺗﺼﻮري کهﻋﺪه اي راﺑﻪﺑﺪﻣﺴﺘﯽ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در تاریخ اﯾﻦﮐﺸﻮرﮐﺸﺎﻧﺪه وﻋﺪه اي دﯾﮕﺮ را ﺑﻪزﯾﺮﺧﻂﻓﻘﺮ
ﺑﺮده (اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪهﻣ ﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ؛ ﻣﺴﻮﻻن و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻌﻠﺖاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺸﺮوعﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ؛ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ).
ﻓﺎﺟﻌﻪراﻫﻨﮕﺎﻣﯽﻣﯿﺘﻮانﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻪﺑﺒﯿﻨﯿﻢاﯾﻦﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺮروزﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯿﺸﻮد ودﻋﻮای دوﻃﺮف ﺟﻨﮓﻗﺪرت ﻧﯿﺰ هرﺮوزﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و خوابشان عمیق تر میشود و اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ازﯾﮑﻄﺮفﺧﺒﺮدﻋﻮاي دوﻧﻔﺮ ﺑﺮمحتوایﺳﻄﻞزﺑﺎﻟﻪوﮐﺸﺘﻪﺷﺪنﯾﮑﯽازآﻧﻬﺎﺑﻪدﺳﺖدﯾﮕﺮي را مﯽﺷﻨﻮﯾﻢوازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﺑﺮجﻫﺎ وآﺳﻤﺎنﺧﺮاش ها درﻣﻨﺎﻃﻖﺧﻮش آب وﻫﻮاي ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت وﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺖﻫﺎيﻫﺰارانﻣﯿﻠﯿﺎردي راﺷﺎﻫﺪﯾﻢوﯾﺎاﻓﺰاﯾﺶﮐﺎرﺗﻦ خوابها درﺗﻬﺮان و ﮐَﭙﺮ نشینها درﻧﻘﺎطﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮب وﺷﺮقﮐﺸﻮرراﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.اﯾﻦﻫﺎزﻧﮓﻫﺎيﺧﻄﺮيﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﺷﻨﯿﺪه
نمیشوﻧﺪزﯾﺮاﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪﺑﺎﯾﺪﺑﺸﻨﻮﻧﺪ،ﺳﺨﺖﺳﺮﮔﺮمﺗﺤﮑﯿﻢﺳﻨﮕﺮﻫﺎيﺗﺎرﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽﺧﻮدﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪدرﺟﻨﮓﻗﺪرتﺑﻪدﺳﺖآورده اﻧﺪ.
آنﻫﺎﺣﺘﯽﺑﻪﻗﯿﻤﺖﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦﺿﻮاﺑﻂﻗﺎﻧﻮﻧﯽوزﯾﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦﻣﻌﯿﺎراﺻﯿﻞواﻧﻘﻼﺑﯽ،ﻫﺮﻃﻮرﮐﻪﺑﺨﻮاﻫﻨﺪدرﻣﻨﺎﺻﺐﮐﻠﯿﺪيﻣﻬﺮهﭼﯿﻨﯽﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎﻗﺪرتﺧﻮدراﺗﺤﮑﯿﻢوﻃﺮفﻣﻘﺎﺑﻞرازﻣﯿﻨﮕﯿﺮﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
درﭼﻨﯿﻦوﺿﻌﯿﺘﯽﻃﺒﯿﻌﯽاﺳﺖﮐﻪﺻﺪايﺷﮑﺴﺘﻦاﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎيﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪﻫﺎرا ﻃﺮﻓﯿﻦﺟﻨﮓﻗﺪرتﻧﺸﻨﻮﻧﺪ،اﻣﺎاﯾﻦﺻﺪادﯾﺮيﻧﺨﻮاﻫﺪﭘﺎﺋﯿﺪﮐﻪﺧﻮدراﺑﻪﮔﻮش آﻧﺎنﺧﻮاﻫﺪرﺳﺎﻧﺪ،روزيﮐﻪﺷﺎﯾﺪﮐﺎرازﮐﺎرﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ …
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎﻣﻌﺘﻘﺪم ؛ در ﭼﻨﯿﻦﺷﺮاﯾﻄﯽ؛ واﻗﻌﻪﻋﺎﺷﻮراي واﻗﻌﯽﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و بینﻣﻈﻠﻮم و ﻇﺎﻟﻢﻧﯿﺰ؛اﮐﻨﻮن اﺳﺖو ﺑﺮاي ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ روز واﻗﻌﻪاﺻﻠﯽ؛بهتر است
ﺳﯿﺎه ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ و بر ﺳﺮدرﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎزﻟﻤﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﺳﯿﺎه ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪﻋﺎﺷﻮراﻋﻈﻤﺘﺶرااز»ﻣﻨﻄﻖﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ«ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد از»ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻖ « ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري وﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎﻗﻠﺒﻬﺎيﻣﺮدﻣﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ؛ازاﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽﭘﺬﯾﺮداﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎﺷﯿﻢ و دراﻋﺘﺮاضﺑﻪﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽدرﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻣﻨﻄﻖﻋﺎﺷﻮرا راﻫﯽﺑﯿﺎﺑﯿﻢ زﯾﺮاﺧﻄﺮﻧﻬﻔﺘﻪدرﻋﺰادارﯾﻬﺎي،اﻣﺮوزﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﺮوس اﻧﺴﺎنﮐُﺶ؛اﻣﮑﺎنﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ هویت انسانی؛اﺳﻼﻣﯽ وﻣﺤﻮرﯾﺖﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪدرﺣﺎدﺛﻪﻋﺎﺷﻮرا و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪرﻓﺘﻦ»ﻣﻨﻄﻖﻋﺎﺷﻮرا«وﺟﻮد دارد؛: ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ در صف کدام طرف این نبردیم،؟در ﺻﻒ ﯾﺰﯾﺪ و ﻣﻔﺴﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟ ﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎردر اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺻﻒ اﻣﺎمﺣﺴﯿﻦع و
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر درﺻﻒاﮐﺜﺮیتند وﻋﺪاﻟﺖ؛ﺑﺮ ﻧﯿﺰه و ﻣﻌﯿﺸﺘﺸﺎن درﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎي راﻧﺘﺨﻮاران و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎن؛ﻣﯿﺴﻮزد. ﭘﺲﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﮑﺮار و مظلومانه ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻖ؛ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ.