تاریخ انتشار خبر: 7 اردیبهشت 1398 | 12:55:18
کد خبر : 5023
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

۳۲ روز جدال با کارون دربخش اسماعیلیه

به گزارش زاگرس نشینان؛سیلاب اخیرخوزستان درنوع خود بی سابقه بود.هجوم وحشی آب ازایلام ولرستان وچهارمحال وسرریزسدهای خوزستان شرایط دشواری رارقم زد.کرخه ،کارون ،دز وگتوند تاب تحمل سیل های بالادست رانداشته ودریچه های خودرابر جلگه خوزستان بازکردند. بخش اسماعیلیه درجنوب اهوازوحدفاصل بیمارستان بقایی تامرز خرمشهر تاچشم کارمیکردآب بود وآب ..وسیل بندهای خسته وفرسوده درعبورازخشکسالی های مستمر […]

به گزارش زاگرس نشینان؛سیلاب اخیرخوزستان درنوع خود بی سابقه بود.هجوم وحشی آب ازایلام ولرستان وچهارمحال وسرریزسدهای خوزستان شرایط دشواری رارقم زد.کرخه ،کارون ،دز وگتوند تاب تحمل سیل های بالادست رانداشته ودریچه های خودرابر جلگه خوزستان بازکردند.
بخش اسماعیلیه درجنوب اهوازوحدفاصل بیمارستان بقایی تامرز خرمشهر تاچشم کارمیکردآب بود وآب ..وسیل بندهای خسته وفرسوده درعبورازخشکسالی های مستمر تاب آوری نداشتند.

بهمن یوسفی بخشدارجوان اسماعیلیه اما ۳۲ روز بابسیج همه امکانات وبا همت وهمدلی مردم منطقه وگسیل ماشین آلات وتجهیزات ودلگرم از حمایت استاندارخوزستان وفرمانداراهواز کاری کرد کارستان وباکمترین تلفات وخسارات وآب گرفتگی در روستاهای خویش درجدال نابرابر ۳۲ روزه با امواج خروشان کارون سربلندبیرون آمد.
دراین مدت نه ازاو سلفی منتشرشد ونه به دنبال تبلیغات بود بلکه بااستقراردرمنطقه ،دوشادوش مردم هم مدیریت استراتژیک ازخودبه نمایش گذاشت وهم حضورمیدانی پررنگی داشت که درمجموع تحسین استانداری ومدیریت بحران وفرمانداری اهواز رابدنبال داشت وهم رضایت نسبی اهالی راجلب نمود.
تلاش جهادی اوباعث شد کشت وصنعت امیرکبیر جان سالم به درببرد وازتحمیل خسارت درامان بماند.
ازمجموع شانزده روستای درمعرض سیل فقط یک روستایش با ده خانوار دچارآب گرفتگی شد وبقیه روستاها ایمن ماندند اگرچه خسارات زراعی رابه جان خرید اما اجازه نداد به خانه ها وراه های ارتباطی آسیب برسد ومحورهای مواصلاتی به ویژه جاده خرمشهر راحفظ کرد.

قریب ۶۰ کیلومتراز رودخانه کارون به موازات قریه ها وروستاهای بخش اوقراردارد..واو ازایستادگی ومقاومت سرسختانه جوانان عرب مناطق وروستاهای ملیحان ،خبینه،صفحه،سیره،قجریه،شمیریه،بیت واوی ،تل اسود و…..خاطره ها دارد آن هارا می ستاید
درطول این مدت قریب ۱۰۰ کیلومتر سیل بنداحداث وترمیم وتکمیل کرد وده ها دستگاه کامیون وماشین آلات راشبانه روزی به کارگرفت تا خیال مدیران بحران خوزستان را ازبخش اسماعیلیه راحت کند وبه مناطق دیگربپردازند.

او بیش ازهمه ازاهالی اسماعیلیه ودهیاران وشوراها راضی است وتلاش های سردار بوعلی قائم مقام سپاه شیراز را دراین جدال نابرابر قابل تحسین می داند.اززحمات وهمراهی مهندس فتحی مکوند مدیرعامل کشت وصنعت امیرکبیر به خوبی یاد میکندو اسماعیلیه رامصداق عینی همدلی وهمراهی مردم ودولت ونیروهای امدادی ونظامی می داند.
مدیریت بهمن یوسفی وتلاش های طاقت فرسای او تا سال ها درذهن مردم منطقه خواهد ماند.او از مدیران همراه دولت ودلسوز است که باتجربه چندین ساله دربخشداری مرکزی هفتکل واسماعیلیه ،نمره قبولی گرفته است.
قلمرو مسئولیت او از روستای مکطوع درجنوب اهواز شروع میشود وتا روستای کاظمیه ۲ درنزدیکی خرمشهرادامه یافته است.
او خطیرترین لحظه های سیل اخیر را درزمان شکسته شدن سیل بندملیحان وهدایت آب به سمت کانال الغدیر وحفظ مسیر راه آهن وجاده خرمشهر ونجات تاسیسات نفتی منطقه وخانه های مردم می داند.
برای این جوان محجوب سلامت وتندرستی آرزومندیم وتعهد این جوان بختیاری رابه مناطق عرب نشین خوزستان می ستائیم.