تاریخ انتشار خبر: 3 آذر 1399 | 22:48:44
کد خبر : 9505
یادداشتی از صادق یزدی:

یادی از دلاوران مردانی که معبرها را باز کردند و….!!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ صادق یزدی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز در یادداشتی باعنوان: یادی از دلاوران مردانی که معبرها را باز کردند و….!! گروههای تخریبچی ، وسط دریایی از مین های بکارگرفته شده درخطوط دفاعی دشمن، شبهای قبل از عملیات، معبر قشنگی باز می کنند این معبر تقریبآبه اندازه حدفاصل شانه های […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ صادق یزدی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز در یادداشتی باعنوان: یادی از دلاوران مردانی که معبرها را باز کردند و….!!

گروههای تخریبچی ، وسط دریایی از مین های بکارگرفته شده درخطوط دفاعی دشمن، شبهای قبل از عملیات، معبر قشنگی باز می کنند این معبر تقریبآبه اندازه حدفاصل شانه های یک سرباز پهناداشت ،وشب عملیات نوارسفیدی از وسط ویا دوطرف آن عبور می دادند ونیروها برای درامان ماندن از مین ها ،از میان این معابر،به ستون یک، خودرابه دشمن می رسانند ، اطراف: پراز مین، روبرو: دشمن، وراه آمده: نیز یک طرفه است ،باید سریع ونیم خیز خودرابه خاکریز دشمن برساند ، گاهی دشمن دروسط میدان مین متوجه حرکت یا نزدیک شدن نیروها می شود که باهمه ادوات وسلاحهای موجود دراختیار، شروع به تیر اندازی می کند،از تیربارگرفته تا آر پی جی وگلوله ها ی ضدهوایی وغیره به طرفت سرازیر می کنند ،وبه اصطلاح از زمین وزمان گلوله وآتش می بارد ،بعضی ها فکرمی کنند که دراین موقع باید زمینگیر شد ،امایک فرمانده کارآزموده ودوره دیده ی رزم گذرانده می داند که نباید اجازه زمینگیرشدن رابدهد،وباید باسرعت و شدت و حدت بیشتری ایستاده ؛ باتمام توان،یگان خود رابه دل دشمن بزند.
گرامی باد یادهمه ی مردان مردی که ایستاده درمیدان مین ومعبرها شهید شدند وایستاده از این معبرهاعبورکرده و خاکریزهای تا دندان مسلح دشمن را فتح کردند.