تاریخ انتشار خبر: 8 فروردین 1399 | 16:39:54
کد خبر : 8592
یادداشتی از حسین علیخانی:

گپی با کرونا ، ویروس قاتل

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان: گپی با کرونا ، ویروس قاتل کرونا باور کن فهمیدیم که چقدر به ما فرصت دادي تا بهداشت فردي و اجتماعی رو بخاطر خودمون رعایت کنیم اما بخدا اکثریت رعایت کردیم و اقلیت بیتوجه ،رعایت نکرده و نمیکنند که اونا هم تربیت شدگان […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان: گپی با کرونا ، ویروس قاتل

کرونا باور کن فهمیدیم که چقدر به ما فرصت دادي تا بهداشت فردي و اجتماعی رو بخاطر خودمون رعایت کنیم اما بخدا اکثریت رعایت کردیم و اقلیت بیتوجه ،رعایت نکرده و نمیکنند که اونا هم تربیت شدگان همین جامعه و بزرگان ما هستن ،ما میدانیم که:انصاف نداري و به
فقیر و غنی رحم نمیکنی؛ اما خوشحالیم، حداقل یه موجودي پیدا شد تا با عدالت با جامعه، رفتار کنه،

باور کن فهمیدیم که به دولتهاي ساده پندار اروپایی مثل ایتالیایی ها و امریکاییها و خود ما بخاطر اقدام دیرهنگام در تصمیمات کلان رحم
نمیکنی و چه هزینه هاي سرسام آوري تحمیل میکنی، حتا صندوق ذخیره ارزي رو نشانه رفته اي و میدانی که بیشترش بخاطر مقابله با توست
و به بقیه اش هم کاري نداریم که چطور هزینه میشود اما رحم کن، چون میگن، کد نداري اما مثل برخی آدمها،ویروس نفهمی نیستی.

باور کن فهمیدیم که در نیویورك امریکا و ایتالیا و بقیه کشورها چه جهنمی برپا کردي تا هشدار بدهی، نسل بشر را میخواهی منقرض کنی اما آگاه باش که بزودي یقه ات را میگیریم و میدانیم ویروس نادانی به مراتب بدتر از ویروس کروناست. هر چند بخاطر مصیبتهایت، اروپاییهاي متحد!!! راهزنی هوایی هم میکنند: جمهوري چک دو محموله چینی ها را که براي آلمان و ایتالیا ارسال شده بود میدزدند.آلمانها محموله مشابهی که براي سوییسی ها ارسال شده بود و اتریشی ها مشابهش را از آلمانها میدزدند، ایتالیاییها هم کشتی تونسی در مسیر آلمان را میدزدند.
باور کن فهمیدیم که همه کشورها را با اون قد و قواره میکروسکوپی ات به اسارت در آورده اي و اگر از خوردن پانگولینها توسط چینی
ها ساخته شدي یا ساخت هر کسی هستی و ما نمیدانیم اما بومرنگشان را بسوي خودشان هم نشانه رفتی ؛ البته اگر دست خدا بر سرت نباشد تا
نسل بشر امروز را تنبیه کنی؛ نسلی که به همه چیزتوجه دارد الا؛ اخلاق ، خانواده و همنوع و ذات پروردگار.

باور کن فهمیدیم کم توجهی دولتها به توسعه گرایی همه جانبه براي مردم مانند: عدم اشتغال و فرصتهاي سرمایه گذاري؛ایمنی ؛ امنیت و
سلامتی؛آموزش و توسعه انسانی؛امنیت آب و غذا؛پاسخگویی صادقانه دولت و دفع فساد؛چالشهاي مذهبی و قومی؛ فقرو نابرابري؛جنگهاي
ترکیبی یا هیبریدي به رهبري امریکا و تغییرات اقلیمی و … ؛ چه تاثیري بر نود درصد جامعه ي ضعیف و متوسط امثال ما گذاشته و میدانیم
در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ موسسات مالی و بانکی و اقتصاد جهانی را با چه شوك و رکودي، مواجه کردي و اینبار زلزله ۲۰ ریشتري ات را به
جان ادمیان انداختی و همه را به چالش کشیده اي؛ اما به این سردمداران نفهم امریکایی بگو ایرانیها تا ابد هم تحریم حماقتهایت باشند باز هم
استقلال و عزت و دینشان را نمیفروشند حالا باز هم تحریمها در همین دوران سخت را انجام دهید، بالاخره دوره پساکرونا هم فرا میرسد.

باور کن فهمیدیم چرا صهیونیستهاي میلیاردر و سهامداران بزرگ و دولتمردان امریکایی گاوچرانِ نژاد پرست؛ دو ماه قبل از ورودت به چه
علت سهامشان را فروختند تا متضرر نشوند و انگار از آمدنت با خبر بودند که نظام سرمایه داري بدهی انباشته وحشتناك خود را بشکل دیگري از تحول کرونایی در بازار سهام جبران کند و بر امواج مصنوعی و حقیقی سوار شوند تا از آب گل آلودي که با مشارکت تو پدید
آوردن؛ ماهی بگیرند و نیویورك جهنمی و بورس و بازار سرمایه را سرپا نگه دارند.
هرچندباورداریم اقتصاد جهانی روندي واقع بینانه دارد و کاري به ایدیولوژیهاي انقلابی و موارد مشابه در دیگر کشورها ندارد و این تعارضات هزینه زا به شکافهاي عمیق سیاسی اجتماعی( فقیر و غنی) در جوامع در حال توسعه و ضعیف چه ضرباتی وارد میکند و خطر نومحافظه کاران داخلی و امریکایی و اروپایی حتا در اجراي دقیق سیاستهاي کنترلی بهنگام دولتها و ملتها تاثیر میگذارد و اگرحسابگري عقلانی نداشته باشند بی شک شاهد کشتار بیشتر مردم خواهیم بود که ویروس نادانی بمراتب بدتر از ویروس کروناست وگرنه در گام اول یک شهر را قرنطینه میکردیم تا بقیه مردم در امان باشند؛ حالا باور کن که نمیدانیم با خوردن پانگولین آمدي یا دست ساخته ي بشري یا تلنگر خدا براي تنبیه ما ، اما میدانیم که از رگ گردن به ما نزدیکتري؛پس،آگاه باش که نظام سلامت و متخصصین و پرستاران شجاع ما بزودي؛ جناب عزراییل را به مرخصی میفرستند تا از این پرکاري آسوده گردد.

باور کن فهمیدیم که کرونا با همه مصیبتهایش نظافت و کانون گرم خانواده و تمرکز بر خویشتن را بما آموخت تا دمی با خود تنها باشیم و بدانیم که بهترین فرصت براي بررسی خود خود ماست تا اگر ماندیم منبعد متحولتر و با اصلاحات بهتري در گفتار و کردار و پندار در خدمت همنوعانمان باشیم و شاکر خداي بزرگ باور کن فهمیدیم که در هر شرایطی با تصمیمات غلط کلان، بخش عمده ي جامعه متضرر میشوند چیزي شبیه طرح بنزینی یک شبه و اخیرا هم در همین بلبشوي کرونا با افزودن ۲۰ درصدي به دیه سال ۹۹ شاید حداقل نیمی از مردم خودروهایشان را بخاطر گرانی بیمه نکنند و چه فوجی از پرونده ها منبعد در قوه قضاییه افزون خواهد شد.

باور کن فهمیدیم که اگر دولت براي حمایت از بنگاههاي تولیدي کوچک و مردم و اقشار آسیب پذیر اقدام عملی و بهنگام و مناسبی انجام ندهد یا تداومش ندهد چه ملغمه اي از ناراستی آزمایی امثالِ وزارت کار؛ یقه دولت را خواهد گرفت که چگونه هنوز نمیفهمند چه میزان از خانواده هاي آسیب پذیر از صف یارانه بگیران جا مانده اند و چه گروه برخورداري که هنوز میگیرند و این راهبرد کلانِ پر نقص چه بحرانی پدید آورده ؛چیزي شبیه طرح بنزینی یا استخدام جوانانی که بنام پیمانکاران، اما براي سازمانهاي دولتیِ ناکارآمد، کار میکنند و دیده نمیشوند و اگر زودتر با یک اقدام عملی؛ دستورالعملهاي کنترلی در کشور ایجاد میشد مردنِ مردم بدین منوال رخ نمیداد هر چند اقلیت بیتوجه به این مصیبت، دامن زدند اما در چنین شرایطی جان مردم بیشتر از سیاستهاي ناهمتراز، بخاطر فهماندن مصیبتهاي کشور به دنیا می ارزد.
باور کن فهمیدیم که ویروس کرونا رفتنی نیست و منبعد در کنار ما خواهد بود حتا با تلاشهاي دولت و مردم ایران و نظام سلامت در کشور که بینظیر عمل کردند و هنوز در دنیا بهترینند چرا که مردم به صحنه آمدند مگر اینکه منبعدکنترلی بر دروغهاي فضاي مجازي و برخی شبکه هاي مخرب اجتماعی و اقدامات بهنگام و سریع اعمال گردد تا مردم به آرامش برسند یا پلتفرمهاي جدیدي ایجاد شود تا بجز صداوسیما، مردم به آن مراجعه کنند،ضمنا باید به فرهنگها و ملل جهان احترام بگذاریم هرچند امریکاییها بجاي جهانی شدن به جهانی سازي پرداخته اند.
اما همه به استقبال یک جهان برویم(جیمز رونا ۱۳۷۸(و به آرا و نظرات مردم احترام بگذاریم نه مثل امریکاییهاي کوکلوس کلان در این برهه جنگ جهانی درمبارزه با ویروس ،مجددا مردم و سازمانهاي ایرانی را تحریم کنند و این احمقها نمیدانند که ایرانیها زیر بار حرف زور نمیروند.
باور کن فهمیدیم هر کدام از ما در بهبود جامعه سهمی داریم (unesco2003 ) و تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ و هویت ملی براي جلوگیري از فروپاشی ملل یا درهم ریختگی اجتماعی را ضرورتی انکار ناپذیر میدانیم … پس اپیدمی را جدي بگیریم تا کرونا ما را جدي نگیرد با با دنیا تعامل کنیم تا از این رهگذر در گذریم هر چند همه دنیا در چنگ امریکاست لذا به ظرفیتهاي داخلی خویش بپردازیم و روي پایمان بایستیم و انسجام ملی را دوباره بنمایش بگذاریم تا چالشهاي بین رویکردي نظري و عملی به حداقل برسند و پیامدهاي مثبتش بنفع بشریت باشد هر چندپروپاکانداي تبلیغاتی ۲۱ سازمان و بنگاه سخن پراکنی امثال روبرت مرداك در صحنه نمیگذارند و مخاطبانشان را با هر ترفندي فریب میدهند.

باور کن فهمیدیم که قصد انقراض بشر را داري اما ما نمیگذاریم تا ویروسی همچون تو موفق شود تا از نسل ما انتقام بگیرد تو انقدر کوچکی که زیر میکروسکوپ قابل دیدنی هر چند با همین قد و قواره ات تا حالا خیلی ها را کشته اي ولی بدان که بجاي لانه گزینی در سلولهایمان؛ اکسیژن و پروتیین هاي خوب را جایگزین میکنیم تا جایی براي تو نباشد و خدا کند سه ملیون مسافر نوروزي پس از بازگشت سوغاتی کرونا نیاورند که اگر یکسوم آنها چنین سوغاتی بیاورند بطور میانگین سه ملیون مبتلا در نیمه دوم فروردین خواهیم داشت.

فعلا به برداشت میلیاردها دلار براي کنترل کرونا از صندوق ذخیره ارزي بخاطر عدم اقدام بموقع جهت کنترل و مهار کرونا کاري نداریم اما
منبعد دستمان را میشوییم و به چشم و دهان و بینی دست نمیزنیم و سعی میکنیم تا رفتارمان را اصلاح و خودمان را محاسبه کنیم.در خاتمه به
همه پزشکان و پرستاران عرصه مبارزه با ویروس کرونا تعظیم میکنم که آنها، برگهاي زرین دیگري به تاریخ پر افتخار ایران افزودند.