تاریخ انتشار خبر: 27 مرداد 1397 | 16:18:49
کد خبر : 3221
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

کهرام جان کجایی؟؟دقیقا کجایی؟؟؟

زاگرس نشینان-شرایط انتخابات۹۶بسیاردشواربود.نابسامانی های دولت احمدی نژادازیک طرف وناتوانی مردان اعتدال درجهت اجرایی کردن شعارها ازطرف دیگر وبرخورد یک جانبه صداوسیما وحضورهمه جانبه بخشی ازحاکمیت به حمایت از حجه الاسلام رییسی عرصه رابرکنشگران وحامیان دولت تدبیروامیدتنگ کرده بود اما عقلانیت ومنافع ملی ایجاب میکرد باردیگر روحانی انتخاب شود. امیدی به سابقون اصلاحات دراستان هم نمیرفت […]

زاگرس نشینان-شرایط انتخابات۹۶بسیاردشواربود.نابسامانی های دولت احمدی نژادازیک طرف وناتوانی مردان اعتدال درجهت اجرایی کردن شعارها ازطرف دیگر وبرخورد یک جانبه صداوسیما وحضورهمه جانبه بخشی ازحاکمیت به حمایت از حجه الاسلام رییسی عرصه رابرکنشگران وحامیان دولت تدبیروامیدتنگ کرده بود اما عقلانیت ومنافع ملی ایجاب میکرد باردیگر روحانی انتخاب شود.

امیدی به سابقون اصلاحات دراستان هم نمیرفت زیرا تجربه های ناخوشایند ومنفعت طلبی ومصادره رای جوانان وسربازان اصلاحات به کام ژنرال های پوشالی ریشه ی دور ودراز وسابقه ای طولانی داشت.

دکترکهرام یکی ازاضلاع مثلث اصلاحات درمجلس ششم وچهره ی دانشگاهی به میدان آمدوعلیرغم مخالفت ها وعدم همراهی ها شروع به کارکرد.

البته حضورمهندس ملک مکوندی درکنارایشان بسیارمهم بود زیراوی شناخت دقیقی ازفعالان اصلاح طلب استان داشت وارنباط او هرگزقطع نشده بود.

بهرحال ستادهاتشکیل شدودولت اعتدال برشانه ی جوانان اصلاح طلب دوباره سر کار آمد.

جلسات کهرام باستادها شروع شد ووعده ها برای حمایت جوانان ونیروهای تازه اصلاحات رنگی دیگرگرفت.

سکان استانداری دردستان شریعتی بود وانتظارمیرفت بدلیل قرابت ایشان بابدنه اصلاحات تغییرات شگرفی دراستان ایجادشود اما کهرام مرد روزهای سخت نبود..وی پس پیروزی روحانی هرگز درمعادلات سیاسی دست بالا رانداشت وخیلی زودبه حاشیه رفت ومنزوی شد وجز برخی جلسات بی خاصیت شهرستانی دستاوردی نداشت.

این روزها نمایندگان محترم مجلس بادرک ضعف وسستی ایشان واختلافات درون حزبی اصلاحات عنان کاررابه دست گرفته اند وازآموزش وپرورش تامدیران ادارات وحتی فرمانداری ها وبخشداری ها نفوذ کرده اند وشریعتی جوان رایارای درافتادن باآنهانیست.

ازسوی دیگر ستادهای موازی وقومی باتحرک گسترده میدان دارشده اند وبرای استان تعیین تکلیف میکنند.

خیل جوانان اصلاحات دررویای کار وآینده پشت در فرمانداری ها صف کشیده اند وراهی به درون ندارند..وفرمانداران بی اذن نمایندگان آب هم نمی توانند بخورند.

دکترکهرام بایدشفاف ازعملکردخوددفاع کندوبگویدالان دقیقا درکجای معادله قراردارد؟؟ وچرانتوانسته است ازحقوق حقه اصلاح طلبان وگمنامان شهرستانی دفاع کند.