تاریخ انتشار خبر: 26 تیر 1397 | 13:40:54
کد خبر : 2983
یاداشتی از منوچهردوستی:

چشم اندازی به ناکامیهای شهرداری اهوازدرخصوص عدم اخذعوارض از دستگاههای دولتی

زاگرس نشینان-وضع حقوق و اجراواحترام به آن از مهمترین مولفه های شهروندی است ورعایت این مواردازسرفصلهایی است که شهرراباهمه داشته ها یش رابرای یک زندگی راحت ومسالمت آمیزدرکنارهم ، برای شهروندان آن رغبت انگیز می کندوآهنگ احساس تعلق شهری را درگوش وجان همگان می نوازد احساس تعلق شهری درکنارمشارکت همگانی برای حل مشکلات حال وآینده […]

زاگرس نشینان-وضع حقوق و اجراواحترام به آن از مهمترین مولفه های شهروندی است ورعایت این مواردازسرفصلهایی است که شهرراباهمه داشته ها یش رابرای یک زندگی راحت ومسالمت آمیزدرکنارهم ، برای شهروندان آن رغبت انگیز می کندوآهنگ احساس تعلق شهری را درگوش وجان همگان می نوازد

احساس تعلق شهری درکنارمشارکت همگانی برای حل مشکلات حال وآینده وشیوه های مقابله با آن نمودوار‌زش می یابد. واین دو عنصرزمانی کارآمد ومفیدواقع می شوندکه یک همگرایی فکری وعملی درمیان شهروندان و دستگاههای کوچک وبزرگ دولتی و نهادهای آن وبخش خصوصی بطور سه جانبه وبراساس وظیفه پدیدآید

هنوزمعلوم نیست براساس کدام قانون نانوشته وکدامین معیارواصول اخلاقی برنامه ریزی ، اجرا و مقابله با مصایب ومشکلات ومعضلات ریزودرشت شهرها به عهده شهررداری ها سپرده شده است و چرا وچگونه این نهادخدمات رسان بایدبه تنهایی باراین مشکلات وپاسخگویی به آن ومطالبات مختلف شهری وشهروندان را به دوش بکشد

هرچندکه درقانون بطورصریح هم شهروندان و دستگاههای دولتی وخصوصی را به پرداخت هزینه ها وعوارض ناشی ازحضورخوددرشهرها و به تناسبی که ازسطح هریک ازخدمات موظف وملزم گردیده اند اما دراین میان آنچه که ازصورت وفرایندحل مساله پیداست ، اینکه ازسه عنصرمزبورونامبرده شده ، می توان حضورپررنگ مردم وشهروندان رادرپرداخت سهم خودازعوارض نوسازی وبهای خدمات شهری فعال مشاهده کرد و متاسفانه با نگاهی عمیق تربه موضوع حضورومشارکت دستگاههای دولتی وبخش خصوصی ،نه تنها کم رنگ تر است بلکه درمواردمتعدددیده شده که راه قانون گریزی وعدم مشارکت ومقاومت این دستگاههادرزمینه نپرداختن عوارض شهری هموارتراست وباتوسل به رانت دولتی عملا این دستگاههاازپرداخت حقوق مصرح قانونی دربخش عوارض شهرداریها ودربحث موضوع آلایندگی ها و فرسوده نمودن خدمات ویا توسعه فضای سبز آنها اصراربه طفره رفتن یااحیانا پرداخت درزمان بعدی را بعنوان یک فرصت برای خود ویاتهدیدبرای ناکارآمدی شهرداری برای پاسخگویی درحل مشکلات شهروتامین مطالبات مزبورقلمدادوازآن بهره جویی می نمایند

قطعا باید دستگاههای دولتی موصوف باید بپذیرن که تامین مستقیم همه هزینه های شهرهای کوچک یابزرگ ازجیب و درآمدمردم کاربسیاردشواری است وشهرداریها با امکانات بسیارناچیزی که شایدازاعتبارات دولتی سالانه وبا هزاربهانه دریافت می کنندنمی توانند ازعهده امورمربوط برآیند

ازاین رو پیشنهادمی شودتا مدیران دستگاههای دولتی وبخش خصوصی موجود درشهرها ، با درک بهتراین مهم که زمان آن رسیده است تا با اینگونه مراکز(دولتی ــ خصوصی) همکاری چشمگیرتری راداشته باشندودرپرداخت مطالبات معوق وجاری شهرداریها را دردستور کارقراردهندو بادرکی عمیق تر از موضوع نوسازی و نو ونوارکردن شهرها، این نهاد خدمتگزار را یاری نمایند