تاریخ انتشار خبر: 7 اردیبهشت 1397 | 18:19:52
کد خبر : 2484
یادداشتی از منوچهردوستی:

چشم اندازی به روشهای تحقیق درروابط بین ملتها

زاگرس نشینان-برای اینکه مادرهرزمینه علاقمندبه بررسی ،شناخت ، تفسیر و تحلیل ومسائلی ازاین دست درمیان سایرملتها باشیم ،ناچاریم که دراین راه ازروش تحقیق درهمان علم (علم روابط بین الملل ) استفاده کنیم. به کارگرفتن این روش باعٽ می شودتا: ابزارلازم رادراین راه به کارگیریم وازظرفیتهای مخصوص به آن کاربهره جوییم ازپیش داوری وقضاوتهای سطحی ومعمول […]

زاگرس نشینان-برای اینکه مادرهرزمینه علاقمندبه بررسی ،شناخت ، تفسیر و تحلیل ومسائلی ازاین دست درمیان سایرملتها باشیم ،ناچاریم که دراین راه ازروش تحقیق درهمان علم (علم روابط بین الملل ) استفاده کنیم.

به کارگرفتن این روش باعٽ می شودتا:

ابزارلازم رادراین راه به کارگیریم وازظرفیتهای مخصوص به آن کاربهره جوییم

ازپیش داوری وقضاوتهای سطحی ومعمول ،دوری جوییم

دراین حوزه به ناگفته وناشنیده های گوناگونی دست پیداکنیم

باکتب ،اندیشمندان ،منتقدین ، وآشنایان وکارشناسان و مردمی باسلیقه ها واعتقادات وباورهای مختلفی مواجهه گردیم و افق دیگری رادربرابردیدگان مابرای زندگی و قضاوت درحال وآینده به گشایند

درمجموع استفاده ازاین علم وظرفیتها، درنهایت به توسعه کمی وکیفی روابط بین الملل درکوتاه یامیان ویابلندمدت کمک خواهدکرد

ازآنجایی که ساختارهاو ظرفیتها وکارکردهای این علم درکناراندیشمندان و متخصصان وکارشناسان ودست اندرکاران مربوط درهرزمان ،نیازبه بازتعریف و توسعه وتبیین و تحلیل وتدبیریامواردی ازاین دست دارد.براین اساس بطوریقین علم مزبورمی کوشدتادرفضایی به دورازهیاهوهای رایج ،به این بخشها وتوسعه کیفی آن بپردازد

باکمی تحقیق دراین حوزه ، متوجه خواهیم شدکه هرجا که خلا یا نقصی در روابط بین الملل ایجادشده یاخواهدشد.این نقصان دراثرضعف فضای گفتگو و یاتجدیدنظردرتعریف های گذشته شکل گرفته است و این مهم نیازمندنوعی ایجادگفتگودرچرخه نظام سیاسی واجتماعی بین الملل است .بنابراین می طلبدتاتمام مردم دنیا، وخصوصارهبران ومجریان سیاسی ودستگاه دیپلماسی کشورها،به دورازتنش وتنگ نظری به صحنه واقعی گفتگوبیایند و رودررو باهم مشکلات و منافع ودست آوردها وناکامی های بین المللی راصحبت کنندوبه اشتراک بگذارند

نتیجه این که علم روابط بین الملل دریک کلام ، حل مشکلات دیروز و نویدرسیدن به فردایی بهتررا باخودبه ارمغان داردودرنهایت نه وابسته به اراده یک فردیاملتی و یافرهنگ و آداب خاصی است ، بلکه آمده است تا درصحنه بین المللی همه دولتهاوملتهارابه گفتگووصلح ودوستی فراخواند. ازیادنبریم که صلح واقعی درگروه همکاری صمیمانه بین دولتهاوملتهاست ومی طلبدتاهمگان دراین راه کوشش نمایندودرسایه خلق چنین اثرهنری ارزنده است که بشریت روی صلح و آرامش واقعی رامی بیندواین آرمان بزرگ دراینصورت دست یافتنی تر خواهدبود