تاریخ انتشار خبر: 6 شهریور 1397 | 23:49:28
کد خبر : 3316
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

هزینه هاودرآمدهای اصلاحات پدرخوانده ی واقعی اصلاحات درخوزستان کیست؟؟!!!

زاگرس نشینان؛ اصلاحات دراستان خوزستان مثل همه جای دیگربرای برخی دستاویزوممرگذران زندگی است وبرای برخی دیگریک باورعمیق فکری است واساس حرکت وگفتمان غالب ….. برخی آدم های اصلاحات درخوزستان اندیشمندندوروشنفکروخاستگاه فکری آنهاباایده های روشنفکرانه درهم تنیده شده است..آنهاعاشق فرهنگ وهنروادبیات هستندومخاطبان خاصی دارندودرپی ارتقاء سطح بینش وادراک جامعه خویش اندوهرهزینه ای راباجان ودل می پردازند.. […]

زاگرس نشینان؛ اصلاحات دراستان خوزستان مثل همه جای دیگربرای برخی دستاویزوممرگذران زندگی است وبرای برخی دیگریک باورعمیق فکری است واساس حرکت وگفتمان غالب …..

برخی آدم های اصلاحات درخوزستان اندیشمندندوروشنفکروخاستگاه فکری آنهاباایده های روشنفکرانه درهم تنیده شده است..آنهاعاشق فرهنگ وهنروادبیات هستندومخاطبان خاصی دارندودرپی ارتقاء سطح بینش وادراک جامعه خویش اندوهرهزینه ای راباجان ودل می پردازند..

اماخاستگاه فکری برخی دیگرازآدم های اصلاحات ،باورمندی عمیق به فرهنگ قومی وقومیت گرایی است..
این دسته ازاصلاح طلبان به جای تلاش درجهت ارتقاء سطح فکری جامعه پیرامونی درپی ارتقاء خویش اندوفرهنگ عمومی جامعه ومطالبات راستین اصلاح طلبی جای خودرابه تقویت حامیان وهمتباران محدودخودمیدهد..

برای دسته اول فقط تفکرواندیشه اصلاحی مهم است ومناسبات قومی کمرنگ است .
برای دسته دوم تفکراصلاحی محلی ازاعراب ندارد.گاهی اوقات به دامن اصولگرایان پناه می برندو ازکاندیدای مخالف دولت حمایت می کنند وگاهی اوقات بابرنداصلاحات پیشاپیش توده به راه می افتندوفضیلت بی سوادی راتقویت می کنند…

دسته اول همواره درکنارمردم خوزستان واسطوره های آنان می مانندودسته ی دوم فقط دربزنگاه انتخابات وبهره گیری ازاحساسات قومی وقبیله ای خویش مسیرتهران – اهوازراطی می کنند..وبامنتقدان رادیکال دولت اعتدال همراه می شوند.

دسته اول هزینه های اصلاحات رامی پردازندودسته دوم درآمدهای اصلاحات رامی بلعند.

دسته اول درمحاق نگاه های امنیتی هستندودسته دوم آزادانه می آیندومی روندوجلسه می گیرندوسهم خودراازلیست امیدوکابینه وسفره انقلاب می گیرند.
درپایتخت از لیست امیدودردیارخودنماینده پایداری راازخوداصلاح طلب ترمعرفی می نماید.
ونه تنهادردیارخودبلکه درشهرهای دیگراستان نیزبرای اصلاح طلبان شمشیرمی کشندوبدنبال تحمیل نیروهای دست چندم خودهستند.

امادسته اول ازخودگذشته اندوبرای کمک به دوستان گمنام اصلاحات درشهرهاوروستاهای دوردست تلاش می کنند.

راستی پدرخوانده ی واقعی اصلاحات درخوزستان کیست؟؟؟!!!
دکتر….یادکتر…؟؟؟؟