تاریخ انتشار خبر: 29 دی 1396 | 17:53:35
کد خبر : 1854
یادداشتی از منوچهردوستی:

نگاهی به یکی دیگرازآسیبهای زندگی شهری درکلانشهراهواز

نقش وانت بارهاودستفروشان دربروزمعضلات شهری درکلانشهراهوازـــ
این نوشتار باجهت گیری آموزشهای شهروندی تقدیم می گردد

زاگرس نشینان-اشغال بخشهای وسیعی ازخیابانهاومحلهای گذرشهری توسط وانت بارهاودستفروشان وبروزاین معضل جدی درحوزه نقاط مرکزی وحاشیه ای شهراهوازازسالیان پیش تاکنون توانسته است نگرانیهایی رابرای شهروندان و دست اندرکاران امرخدمات رسانی درمعاونت خدمات شهری شهرداری اهوازرقم بزندومنظرشهری رابعنوان تهدیدی جدی مورددستخوش قراردهد، ازاین رو بنظرمی رسددرکناراقدامات فرهنگی وجلب توجه شهروندان وصاحبان اینگونه مشاغل مزاحم شهری که درقانون نیزمشاغل مزبورباهمین عنوان نامیده شده اندبطوریقین همگرایی وبسط اراده قطعی سایردستگاههای متفاوت فرادست و فرودست دردولت ومسولان شهری اهوازرابرای یاری رساندن به شهرداری اهوازضرورت می یابد

ازیادنبریم که برابرقانون شهرداری ها درکشورمسول ایجادشغل واشتغال نیستندامادریک سناریوی واحدخدمات شهری ، شهرداری ها هم به سهم خود نیزمی تواننددرراه تقویت اقتصادشهری وتعریف یابازتعریف فرصتهای شغلی ومکانهایی مناسب برای رونق اقتصادی شهروشهروندان نقش آفرینی نمایند. البته مشروط براینکه سهم هریک ازنهادهاودستگاههای دیگرخدمت رسان درمقام خودعملامحاسبه وتبیین وبه صراحت مشخص وتعریف شود وهریک ازآنهابه نقش آفرینی موثربطورچشمگیروفراترازنشستها وجلسات وبخشنامه های کاغذی معمول همت گمارند، زیرااین حکایت دامنه دارازدیربازتاآینده قطعا هزینه بر و طاقت فرسا می باشدوحل چنین معضلی ، نه درتوان شهرداری اهوازخواهدبودو نه زیبنده این کلانشهرومردم شریف آن

نتیجه اینکه :بیاییم همه دست دردست هم نهمیم به مهر، تا این شهربزرگ (اهـــــــواز) را آنگونه که درخورآن است رابااراده و درآمدوهزینه ومدیریتهاونظارت جدی خویش بسازیم وآن رابه همشهریان وهموطنان خویش هدیه نماییم و باورکنیم شهرداروشهرداری اهوازهمواره درانتظارمشارکت شهروندان وسایردستگاههاونهادهای دولتی وخصوصی برای امرنوسازی وتوسعه مسایل شهری هستندودرسایه این نگاه وطرزتفکرواقدام وعمل پسندیده است که شهری زیباباهمه مولفه های دلپسندبرای ادامه زندگی همگان پدیدخواهدآمد