تاریخ انتشار خبر: 4 مرداد 1397 | 15:00:16
کد خبر : 3051
یادداشتی از منوچهردوستی:

نقش و رسالت مسولان دربروز و مواجهه با آسیبهای اجتماعی

زاگرس نشینان-شناسایی ظرفیت های موجود و دورازانتظار و یا افزایش چنین ظرفیتهایی به بسترسازی و تحقیق و پژوهش و آسیب شناسی و صرف هزینهای متفاوت نیازمنداست و انتظارمی رود تامسولان ودست اندرکاران گوناگون اجتماعی و بویژه درحوزه آسیبهای اجتماعی بیش ازپیش آنهارادردستور کار خودقراردهند یکی از مشکلاتی که همواره روح و جان و زندگی شهروندان […]

زاگرس نشینان-شناسایی ظرفیت های موجود و دورازانتظار و یا افزایش چنین ظرفیتهایی به بسترسازی و تحقیق و پژوهش و آسیب شناسی و صرف هزینهای متفاوت نیازمنداست و انتظارمی رود تامسولان ودست اندرکاران گوناگون اجتماعی و بویژه درحوزه آسیبهای اجتماعی بیش ازپیش آنهارادردستور کار خودقراردهند

یکی از مشکلاتی که همواره روح و جان و زندگی شهروندان را در فرصتهای گوناگون وبه هربهانه مورد دستخوش ناخواسته قرارمی دهد، اینگونه آسیبهاست که می توان به پاره ای از آنها نظیر، قتل ، تجاوز ، زورگیری ‌، طلاق ، اعتیاد و ناامنی و… اشاره کرد

آسیبهای اجتماعی مرز وسن و سال نمی شناسد و هیچگاه باهیچکس تعارف ندارد

راه مقابله و برون رفت ازآنها بالابردن سطح سواداجتماعی ، آموزشهای متفاوت شهروندی ، چاره اندیشی برای بیکاری شهروندان ، ایجاد امنیت شغلی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی واقعی برای گروههای آسیب پذیرودرمعرض آن است

به یاد داشته باشیم که همه مشکلات درابتدا کوچک و در صورت بی توجهی یا کوچک شمردن آنها رفته رفته سبب بروز مشکلات چشمگیر دیگری خواهندگردید

به تناسبی که فرد و خانواده دربرابراینگونه آسیبها بااسنفاده ازمتدپیشرفته ونظر کارشناسان واکسینه باشند،به همان اندازه جامعه ازهرگونه گزند ایمن خواهندماند

یقین داشته باشیم که برای خلق هر گونه آسیبی وتبدیل آن به تهدید، باید فرصت یا فرصتهای گوناگونی راازبین برد یانسبت به آنهابی توجه بود

هر آسیبی پیامدهای مختلفی را با خود دارد و درواقع آنها می توانند فراهم کننده شرایط بعدی و دورازانتظاری برای همگان باشد

باپیشگیری ازآسیبها ، می توان از صرف هزینه های مالی و معنوی هنگفت بعدی جلوگیری کرد

آسیبها چنانچه موردبی توجهی یا بی تفاوتی شهروندان یک جامعه قرارگیرند ، ساختارها وبنیانهای آن را ازپای درخواهند آورد و ناکارآمدخواهندنمود

شناسایی هوشمندانه آسیب ها باید همواره دردستورکارشهروندومسولان و دست اندرکاران ومجریان و برنامه ریزان قرارگیرند

جامعه الگو ، جامعه ای است که یا از آسیبها به دورباشد ، یا برای مقابله با آن حرف برای گفتن و کارشناس برای پاسخگویی وشهروند برای رعایت هرمورد را دارا می باشد

نقش مطبوعات ، صدا وسیما ، گویندگان و صاحبان خرد واندیشه و سازمان های مردم نهاد برای رویارویی وتوانمندسازی شهروندان مختلف بسیارارزشمندوکلیدی است

متولیان فرهنگی درهرجامعه به یقین در این راه دغدغه مند وبیشترازدیگران نگرانند