تاریخ انتشار خبر: 10 فروردین 1401 | 21:06:03
کد خبر : 12668
یادداشتی از سیاوش سلیمانی:

نقدی بر عملکرد شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در آزادراه تهران – شمال

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیاوش سلیمانی کارشناس عالی راه و ساختمان در یادداشتی باعنوان:نقدی بر عملکرد شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در آزادراه تهران – شمال  درشرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور بدلیل عدم خواست واهتمام مسئولین ذیربط روزبروز از کیفیت راهها در تمامی حوزه ها کاسته می‌شود بگونه ای که […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیاوش سلیمانی کارشناس عالی راه و ساختمان در یادداشتی باعنوان:نقدی بر عملکرد شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در آزادراه تهران – شمال 

درشرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور بدلیل عدم خواست واهتمام مسئولین ذیربط روزبروز از کیفیت راهها در تمامی حوزه ها کاسته می‌شود بگونه ای که در حال حاضر پروژه ها به چندین برابر قیمت واقعی تمام می‌شوند اما متاسفانه غالبا بدون امکان بهربرداری بهینه ،ناقص ،سانحه خیز و صرف هزینه های زیاد پس از تحویل تحت عناوین مختلف از جمله تکمیل مجدد نسبت به صرف هزینه های هنگفت اقدام می‌شود .می‌توان از آزادراه تهران -شمال بعنوان یکی از مصادیق عرایض فوق نام برد که در ادامه شرح مختصر آن به استحضار می‌رساند.

چند قطعه ی این آزاد راه با قیمتی بسیار سنگین وگران افتتاح و مورد بهره برداری رسید اما پس از به بهربرداری رسیدن قطعه چهار این محور با ریزش مواجه گردید و از چرخه ی بهره برداری خارج شد .

سپس قطعات یک ودو افتتاح وبه بهره برداری رسیدند . اما قطعه دوپس از مدت کوتاهی بدلیل وجود نواقص ایمنی تعطیل گردید .

متاسفانه این محور عمدتا بصورت تونل وترانشه در تمامی قطعات که متشکل از سازند توف است واین سازند از خاکسترهای آتشفشانی پدید آمده است که بصورت لایه لایه روی هم قرار گرفته اند و دارای گسل‌های بزرگ راندگی نیز هستند وهمچنین پدیده ی تورم توده های سازندهای گچی که تورم در آنها مشهود است و مضافا فعال شدن زمین لغزش‌های بزرگ قدیمی بخشی از خطراتی است که دراین محور با این پلان مسیر وجود دارد .

لازم است اضافه نمایم در مطالعات مرحله ی اول که در دهه هفتاد در اداره ی کل فنی وامور مهندسان مشاور و توسط مهندسین مشاور پارس و…صورت گرفته بود کریدور قابل قبولی مطالعه وبه اداره ی کل مذکور معرفی گردید که با تغییرات اندکی به تصویب رسید اما متاسفانه سپس آن کریدور کنار گذاشته شد وکریدور دیگر تعریف وبه تصویب رسید ودر ادامه این کریدور مورد اقدام قرار گرفت .

در طراحی مجدد مرحله اول می‌بایست کریدور مسیر از درگیری با این توده ها اجتناب میشد وبا فاصله گرفتن از آنها محور را نهایتا از روی پل عبور می‌دادند ودقیقا بهمین دلیل است که مرتبا این محور با رانش زمین وریزش کوه مسدود می‌شود و ممکن است حوادث ناگواری را موجب گردد .

بدون ورود بدلیل اجرای عبور مسیر بصورت تونل وترانشه در این آزاد راه و سایر ایرادات اجرایی متاسفانه یکی از ایرادت دیگر این پلان مسیر در مقایسه با مسیری که اگر با فاصله از ارتفاعات احداث میشد انسداد مرتب مسیر بدلیل ریزش ،رانش ،بارش برف و…..است زیرا در حالت دوم که متاسفانه از احداث آن اجتناب گردید علاوه بر آنکه کلا معضلی بنام ریزش ورانش و….نداشتم نشست برف هم بر روی مسیر تقریبا برابر زمین مسطح طبیعی بود و مسبب تعطیلی مکرر و تطویل المدت نمی گردید !!…

علی ایحال جانمایی آزادراه در کوهستان نه تنها هزینه های احداث را بسیار افزایش داده است بلکه مسیر را بسیار سانحه خیز وخطرناک نموده است و همچنین هزینه های نگهداری را افزایش چشمگیری داده است .

به ایرادت بالا باید احداث روسازی بتنی راهم باید اضافه نمود که انجام این اقدام صرفا برای راههای کم اهمیت با ترافیک پایین توصیه شده است و انجام آن در آزادراه جز تحمیل هزینه های هنگفت وناتوانی در اجرای صحیح آن عملا آزادراه را بصورت سنگفرش در آورده است وسطح روسازی درگیری اعوجات بسیار زیادی است وامکان حرکت در محدوده ی سرعت طرح را مهیا نمی‌کند ازاینرو موجب شلوغی آزادراه وکاهش دبی آن می‌شود بگونه ای که ممکن است ظرفیت آزادراه به یکراه اصلی یک خط در هر جهت کاهش یاید بروایت دیگر ما هزینه ی یک آزادراه فوق العاده گران قیمت را متقبل شدیم در حالیکه ظرفیت یک راه اصلی را می‌توانیم از آن دریافت نماییم .ازسایرایرادات دیگر به روسازی بتن غلتکی در این محور میتوان ذکر کرد وقوع خطراتی است که این نوع روسازی در آزادراه بدنبال دارد نوعا در مناطق با احتمال وقوع زلزله این نوع روسازی نباید صورت گیرد زیرا اسلبهای بتن بر اثر تکان‌های زلزله نسبت بهم حرکت می‌کنند و یا می‌شکنند و عملا موجب مسدود شدن راه و عدم امکان امداد رسانی می گردد در حالیکه آسفالت براحتی وبا سرعت قابل ترمیم است همچنین بدلیل قرار داشتن مسیر در منطقه ی برفگیر که ناگزیر به نمک پاشی هستند کلرور موجود در نمک سبب زنگ زدگی میلگردهای بتن وتخریب بتن می‌شود .

توصیه می‌شود دلایل انتقال مسیر به کوهستان آسیب شناسی شود تا عواملی که باعث این اقدام شده است مرتفع گردد .دراینصورت از تکرار این کار اشتباه در محورهای دیگر جلوگیری بعمل آید ‌ .