تاریخ انتشار خبر: 24 مرداد 1401 | 09:37:30
کد خبر : 13539
یادداشتی از منوچهر دوستی:

نقدی براخذ عوارض آزادراهی درمحور اندیمشک تا تهران وکرج؟!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهردوستی کارشناس فرهنگی_اجتماعی وآموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:نقدی براخذ عوارض آزادراهی درمحور اندیمشک -خرم آباد؟ به جرائت می توان گفت و ادعا نمود که حق مطلب آن هنگام ادا می شود که بنده درمقام یک هموطن نوشتن نقد خودرا با طرح یک سوال بدون جواب مانده ازمسئولینی آغازکنم و سوال نیزازاین […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهردوستی کارشناس فرهنگی_اجتماعی وآموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:نقدی براخذ عوارض آزادراهی درمحور اندیمشک -خرم آباد؟

به جرائت می توان گفت و ادعا نمود که حق مطلب آن هنگام ادا می شود که بنده درمقام یک هموطن نوشتن نقد خودرا با طرح یک سوال بدون جواب مانده ازمسئولینی آغازکنم و سوال نیزازاین قرارباید باشد که: نمیدانم تا به حال کی و کدام مسئول محترم وعزیزی بطوراتفاقی یا برای اولین وحتی آخرین بار ازمسیرآزادراهی محوراندیمشک به طرف تهران وکرج مبادرت به انجام مسافرت با خودروپلاک دولتی یا شخصی خود نموده است ویا اصلا قصد انجام این کار رادر آینده پیش رو خواهد داشت. اما درهرصورت چنانچه هریک ازاین عزیزان مسئول باهرانگیزه ای حتی درطی روزهای پیش رو، قصد تردد ازاین مسیر راداشته باشند،بدون شک باحقایقی ازقبیل اخذعوارض هنگفت ، تحت عنوان عوارض آزادراهی و نارساییهایی درحوزه نگهداری و ترمیم آسفالت و مواردی روبرو خواهند شد که قطعا این مشکلات درحالت منصفانه آنهارا همانندسایر هموطنان خوب ما، واداربه گله گذاری ونقدگفتن دراین باره وادارخواهدکرد.اما آنچه که دراین میان حائز اهمیت و توجه است اینکه باید با “زبان رسا “گفته شود که درمجموع نوع خدماتی که درازاء این عوارض از مردم وعبور وسایل نقلیه سبک وسنگین آنها دریافت می شود باهم همخوانی ندارد و درصورت ادامه نیزهمخوانی نخواهدداشت. براین مبنامی طلبد تا بانگاهی نقادانه وشکوه گر تنهاازموضع یک شهروند ایرانی منتقد درحوزه اجتماعی به نقد نبود خدمات به روز دراین ارتباط بپردازیم و تلاش کنیم تا دستگاههای مسئول ازقبیل وزارت راه وشهرسازی و شرکت آزادراههایا راهداری و حمل ونقل جاده ای یاهرمقام مسئول دیگر را به پاسخگویی فراخوانیم.
ذکراین نکته ضروری است که تاکنون هیچگاه نیز ازسوی وزارت راه وشهرسازی یا سازمان حمل ونقل جاده ای وحتی شرکت آزادراهها وسایر مسئولان مربوطه و ذیربطی تحت هیچ شرایطی ،هیچگونه آماری چه کلی یا مختصردرزمینه درآمد هنگفت ، روزانه ازبابت این آزادهها دراختیارمردم قرارنگرفته است، اما براساس آنچه که مشهود است بطوریقین درنگاه خوشبینانه نیز می توان ادعا کرد که باتوجه به وضع موجود وخدمات موصوف ،هنوز تارسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی باقی مانده است. مضافا هنوزمعلوم نیست مردم و رانندگان تا چند سال دیگر باید درکنارپرداخت روزافزون اینگونه عوارض ، مشکلات برجامانده یا درحال افزایش ناشی از فرسودگی آسفالت ویا ترمیم وروکش نشدن آن را درکنار ضرروزیان به وسایط نقلیه خود و کثیف وتاریک بودن یا کمبود روشنایی دردرون تونلهای موجودرابه جان ودل خریدارباشند. نکته پایانی ومهم اینکه : میتوان ادعانمودحداکثر انتظارمردم ومسافران و رانندگان عبوری ازاین مسیردورودراز درواقع و دردرجه اول رفع مشکلات ذکرشده وبازدیدونظارت مستمر ازاین کاستیهامی باشد که متاسفانه تاکنون به حال خود تو گویی رها شده است