تاریخ انتشار خبر: 9 اردیبهشت 1401 | 22:06:44
کد خبر : 12952
یادداشتی از منوچهر دوستی:

ناگفته هایی باجهت گیری تحقق حقوق شهروندی با بن مایه نقدگونه وخیرخواهانه به مناسبت نهم اردیبهشت و روز شوراهای شهرها

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ منوچهردوستی کارشناس فرهنگی_اجتماعی وآموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:ناگفته هایی باجهت گیری تحقق حقوق شهروندی با بن مایه نقدگونه وخیرخواهانه به مناسبت نهم اردیبهشت و روز شوراهای شهرها  درتقویم کنونی کشورما از روزنهم اردیبهشت هرسال بعنوان روزشوراها نامگذاری یادشده است. وبنظرمی رسد امسال درچنین روز خجسته ای، می توان به قرارزیر […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ منوچهردوستی کارشناس فرهنگی_اجتماعی وآموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:ناگفته هایی باجهت گیری تحقق حقوق شهروندی با بن مایه نقدگونه وخیرخواهانه به مناسبت نهم اردیبهشت و روز شوراهای شهرها 

درتقویم کنونی کشورما از روزنهم اردیبهشت هرسال بعنوان روزشوراها نامگذاری یادشده است. وبنظرمی رسد امسال درچنین روز خجسته ای، می توان به قرارزیر نقدهایی جدی را به این نهاد تازه تاسیس وباقدمت کوتاه و تقریبا با دودهه ونیم به قرارزیر بی پروا و ازسر مهر بیان کرد

یکم: درمقام یک شهروندوبه دور از هرگونه رودربایستی و براساس مستندات موجودکه خیلی قابل دفاع نمی باشندباید گفت که : بطوریقین دردرجه اول بستروظرفیت قانونی تعریف شده درجهت انتخاب و شیوه کار این نهاددارا ی خلاء قانونی است ونیازمندبازنگری وبازتعریف و به روزرسانی کارآمدتری می باشد و بی شک دراین هنگامه کار،زمان این مهم وتجدید نظریا بازنگری دراین خصوص فراهم گردیده است. ومی طلبدتاوزارت محترم کشوربعنوان اصلی مقام اجرایی دراین ارتباط بااستفاده ازظرفیت قانونی دراختیارو یاری خواستن از قوه مقننه دراین راه وارد شود و مسیر راجهت ادامه کاربافهم ودرک اصولی تری ازشرایط و اتفاقات ناخوشایند پشت سرنهاده شده و یا جلوگیری ازبروز پیشامدهای بعدی جهت تامین رضایت و ارج نهادن به خواست شهروندان و شهرداریها یا درراستای سالم سازی ادامه کارشوراها به شیوه بهتر و قابل اعتمادتری ریل گذاری نماید .زیرا این اقدامات درنهایت منجر به جهش و سرعت بخشی بهتر درکارها ورفع تنگناهاو نواقص قانونی موجود خواهدگردید.تا ازاین رهگذر وبراساس این قالبها و کارکردهای بازتعریف شده ، شوراهای مذکور قانع شوند تا درادامه کار به مسیر اصلی و هدف گذاری شده قانونی خودکه همانا نظارت برکاردخل و خرج و شیوه های خدمتگزاری مناسبترشهرداریهاست به خوبی توجیه ورهنمون گردند.

دوم: بطوریقین آنچه که ازاین راه عاید خواهد گردید،درنهایت جلوگیری از دخالتهای غیرقانونی این نهاد(شوراها) درمسائل مختلف شهرداریها درحوزه داخلی واجرایی وخصوصا برحذرنمودن شوراها از اعمال نفوذ درعزل ونصب افراددر مناصب وپستهای گوناگون درشهرداریها می تواند قلمداد گردد

سوم آنکه: با این روشها قطعا می توان امیدواربود که درکنار فعال شدن بعد نظارتی کارشوراها ، روند اجرای کارها وتصمیم گیری ها و خدمت رسانی درشهرداریها شتاب بیشتری خواهدگرفت و رونق شهرها به تحقیق ازاین راه زودترآشکارخواهدشد