تاریخ انتشار خبر: 14 تیر 1396 | 15:53:09
کد خبر : 466

مهندس ظاهری،بایدهاونبایدها

حوزه انتخابیه مسجدسلیمان،هفتکل،لالی واندیکایکی ازگسترده ترین حوزه های انتخاباتی است وواجدعقب ماندگی های ساختاریست.بسیاری ازشاخص هاواستانداردهای عمرانی،فرهنگی واجتماعی نیازمندحرکت جهادی وعزم راسخ وبرنامه ای دقیق وکارشناسی است وفرصت آزمون وخطاوجودندارد.وتغییرمطلوب این شاخص هانیازمندبهره گیری ازهمه ظرفیت های مادی ،معنوی وانسانی است وحرکت های واگرایانه قطعن ماراازرسیدن به توسعه وپیشرفت بازمیدارد. مهندس علی عسگرظاهری برآمده ازلیست […]

میدان اصلی هفتکل

حوزه انتخابیه مسجدسلیمان،هفتکل،لالی واندیکایکی ازگسترده ترین حوزه های انتخاباتی است وواجدعقب ماندگی های ساختاریست.بسیاری ازشاخص هاواستانداردهای عمرانی،فرهنگی واجتماعی نیازمندحرکت جهادی وعزم راسخ وبرنامه ای دقیق وکارشناسی است وفرصت آزمون وخطاوجودندارد.وتغییرمطلوب این شاخص هانیازمندبهره گیری ازهمه ظرفیت های مادی ،معنوی وانسانی است وحرکت های واگرایانه قطعن ماراازرسیدن به توسعه وپیشرفت بازمیدارد.

مهندس علی عسگرظاهری برآمده ازلیست امیدوبرآیندخردجمعی مردم این مناطق است.ممکن است باایده آل های هردوگروه سیاسی فعال دراین حوزه فاصله داشته باشدامامشی متعادل ایشان میتواندتوازن وتعادل رابه حرکت های سازنده دراین شهرهابرگرداند.

ارتباط تنگاتنگ ایشان بامدیران نفت وساختاراستانداری خوزستان نویدبخش بهره گیری حداکثری ازاعتبارات جهت تکمیل زیرساخت هاباشداماایشان هنوزابزارهای سخت افزاری ونرم افزاری مناطق راکنارهم گردنیاورده است.وزمان به سرعت طی میشود.

بعنوان یک فعال اجتماعی وسیاسی درشهرستان هفتکل چندتوصیه برادرانه خدمت دوستان وشخص نماینده محترم دارم که امیدوارم دریک نگاه کلان وبدورازحب وبغض هاوفرصت طلبی هاویاجزم اندیشی های ناصواب موردنظرقرارگیرد:

دوستان وفعالان محترم اجتماعی رابه وحدت حول اهداف مشترک توسعه دعوت میکنم وامیددارم باتجدیدنظردرمواضع سیاه وسفید،شرایط رابطورنسبی درنظرگرفته و

۱.بدنبال وحدت استراتژیک بین دولت ونماینده ونخبگان وتوده مردم باشندوازاتخاذمواضع تاکتیکی وزودگذرپرهیزنمایند.

۲.تلاش شودنقاط مشترک تقویت شده ودرجهت شناسایی فرصت هاوتحلیل آسیب هابه ایشان کمک کرده وبادیدگاه کارشناسی زمینه رابرای تدوین یک برنامه اصولی،جامع وبلندمدت فراهم نمایند.

۳.علیرغم برخی اختلاف سلیقه ها،مشی دموکراتیک واخلاق سیاسی حکم میکندازورودبه مباحث حاشیه ای پرهیزشودوروح امیدرادرجامعه تقویت نمایید.

۴.ضرورت گفتگودرهرشرایطی ایجاب میکندکانال های ارتباط بین مردم ونماینده هرگزمسدودنشودوپیشران اصلی نزدیکی نخبگان ومدیران فقط وفقط گفتگوومباحثه است.

وامانماینده محترم بایدبداند:

۱.ایشان برابراصول مصرح قانون اساسی نماینده همه است وبایدچترفراگیری باشدکه همه سلیقه هابتوانندخودرادرآیینه ایشان ببینندومحدودبه محفل یاگروه اقلیتی که درک روشنی ازتوسعه ندارندنشود.

۲.نماینده یک” فرد”است و”دولت”یک ساختار…قطعن فردباحفظ استقلال بایدتابع ساختارباشدوالافرصت هارابربادخواهدداد.

۳.قطعن راضی نگهداشتن همه سلیقه های سیاسی غیرممکن است امارضایت نسبی گروه هاونخبگان بایدملاک عمل قرارگیرد.

۴.فرمانداران درشهرهامحورهمه برنامه ریزی هاوجهت گیری های امنیتی،عمرانی ،فرهنگی واجتماعی هستندومی طلبدباتعامل سازنده بااستاندارمحترم تلفیقی ازجوانی،تجربه ،شایسته سالاری وارائه برنامه ملاک عمل وتصمیم قرارگیردتاهزینه های احتمالی کاهش یابد.

نرخ بیکاری درتمام حوزه انتخابیه بالاترازنُرم استاندارداستان وکشوراست وهرگونه فرصت سوزی خیانت به آرمان جوانانیست که دل درگروآینده ای بهتردوخته اند.تسهیل روندسرمایه گذاری درشهرها،ایجادفضای مودت وبرادری وهدایت اعتبارات به سمت پروژه های اشتغال محورمی تواند راهگشاباشد.

 

بااحترام.سیدمجیدحسینی نژاد