تاریخ انتشار خبر: 15 دی 1397 | 12:15:05
کد خبر : 4219
قابل توجه ریاست شورای آموزش و پرورش استان

منتظریک فاجعه درمدارس خوزستان بزرگتر از سیستان باشیم.

  به گزارش زاگرس نشینان؛این روزهای حادثه دلخراش مهدمدارس سیستان بلوچستان دل هرایرانی را رنجیده خاطرنموده است. اماخوزستان باوجودتاکیدات موکداستاندارخوزستان mehrnews.com/news/4086661 درجلسات مختلف اما مشکلات متعددی موجود است. نمونه ای که درآینده نزدیک احتمالا فاجعه ای دیگرببارآورد مدرسه سریمه شوشتراست که در بی توجهی محض مدیران آموزش و پرورش استان قرارگرفته است. حال باید منتظر واکنش مدیران  […]

 

به گزارش زاگرس نشینان؛این روزهای حادثه دلخراش مهدمدارس سیستان بلوچستان دل هرایرانی را رنجیده خاطرنموده است.

اماخوزستان باوجودتاکیدات موکداستاندارخوزستان mehrnews.com/news/4086661 درجلسات مختلف اما مشکلات متعددی موجود است.

نمونه ای که درآینده نزدیک احتمالا فاجعه ای دیگرببارآورد مدرسه سریمه شوشتراست که در بی توجهی محض مدیران آموزش و پرورش استان قرارگرفته است.

حال باید منتظر واکنش مدیران  نوسازی  مدارس و آموزش وپرورش که دراین خصوص چه جوابی برای مردم خوزستان دارند.