تاریخ انتشار خبر: 29 مرداد 1396 | 01:22:57
کد خبر : 1016

منتخبین محترم شورا برای انتخاب شهردار عجله نکنند

خبرهای شنیده حکایت از آن دارد که منتخبین محترم شورای پنجم؛ در حال تحقیق برای انتخاب شهردار اصلح هستند. این عزم که به دنبال شهرداری هستند که پر آوازه و کار کرده باشد شرط عالیست اما کافی نیست. بیش از آنچه نامها کارگر باشند برنامه های آن شهردار مهم هستند. برنامه هایی که قاعدتآ باید […]

خبرهای شنیده حکایت از آن دارد که منتخبین محترم شورای پنجم؛ در حال تحقیق برای انتخاب شهردار اصلح هستند.
این عزم که به دنبال شهرداری هستند که پر آوازه و کار کرده باشد شرط عالیست اما کافی نیست.
بیش از آنچه نامها کارگر باشند برنامه های آن شهردار مهم هستند.
برنامه هایی که قاعدتآ باید به دور از کلی نگری و کاملآ هم اجرایی باشند.
اجرایی بودن یک برنامه نیز از جزئی نگر بودن آن پیداست و ریز بودن آن باید همه بخش ها را در بر بگیرد.
برنامه ای نیز برای شهرداری توسعه ای محسوب می شود که برای حوزه تک تک معاونت ها اعم از خدمات و مشارکت ها و . . .  در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، متدولوژی متناسب ارایه دهد.
برنامه شهردار باید جنبه های تغییر و تحول و سمت و سوی توسعه را به وضوح نشان دهد.
چنانچه چیدمان برنامه ای در برگیرنده این آیتم ها نباشد؛ بی شک دوباره سعی و خطاست و بیم فرصت سوزی های مجدد خواهد رفت.
گزینه محترمی که قبل از شروع به کار؛ قادر به ارایه برنامه فراگیر و استراتژیک نباشد مانند دونده ای خواهد بود که بعد از شروع به دویدن؛ به دنبال دریافت جزئیات طول مسیر و شناخت موانع راه باشد.
اگر بخواهند فرصت کافی را هم برای گزینه انتخابی در نظر بگیرند بنظر می رسد بهتر کار عبور از این دوره گذار؛ تعیین سرپرست ۴۵ روزه خواهد بود.
چراکه اذهان نمی پذیرند در این انتخاب حساس تصمیمی احساسی گرفته شود و احیانآ  خطایی بزرگ رخ دهد.
لذا چون در سراسیمگی هیچگاه پختگی وجود نداشته است پیشنهاد میشود برای ۴۵ روز اول استقرار شورا؛ سرپرستی برای شهرداری تعیین فرمایند تا در طول این مدت؛ گزینه های مد نظر بتوانند بدور از شتابزدگی و با مطالعه میدانی و انجام بازدیدهای موشکافانه و بررسی های آماری و حتی معرفی گزینه های معاونت ها و شهرداران مناطق بعنوان تیم کابینه؛ برنامه ای واقع بینانه ارایه نمایند.

داریوش آرمات – دکترای مدیریت استراتژیک