تاریخ انتشار خبر: 16 فروردین 1398 | 17:10:14
کد خبر : 4861
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

مناف هاشمی واقدامات ثبات آفرین (حکایت آب وآبرو)

زاگرس نشینان-سیل گلستان آمد وخیلی چیزهاراباخودبرد.ازاموال مردم گرفته تامزارع کشاورزی ودسترنج مردمان خوب وصبور ومهمان نواز شمال تا آسیب های جدی به زیرساخت های شهری وجاده های روستایی وبرخی تلفات انسانی که وجه تراژیک وغم انگیز سیلاب سنگین فروردین بود. اما یک اتفاق ناخوشایندافتاد که افکارعمومی را تاحد زیادی درگیرموضوع کرد وبرخی واکنش های خردگرایانه […]

زاگرس نشینان-سیل گلستان آمد وخیلی چیزهاراباخودبرد.ازاموال مردم گرفته تامزارع کشاورزی ودسترنج مردمان خوب وصبور ومهمان نواز شمال تا آسیب های جدی به زیرساخت های شهری وجاده های روستایی وبرخی تلفات انسانی که وجه تراژیک وغم انگیز سیلاب سنگین فروردین بود.

اما یک اتفاق ناخوشایندافتاد که افکارعمومی را تاحد زیادی درگیرموضوع کرد وبرخی واکنش های خردگرایانه ومعقول رابه دنبال داشت وآن ،عزل استاندارپرتلاش گلستان بود که دریک فرایندقانونی وبا اخذ موافقت وزیرکشور به مرخصی رفته بود وبلافاصله به محض اطلاع ازوقوع سیل سفرخودرا ناتمام گذاشت وبه محل کار بازگشت امابرخی بداخلاقی هادرفضای مجازی ودامن زدن به التهابات ازسوی مخالفان باعث شد دکترجهانگیری معاون اول رییس جمهور برای التیام بخشیدن به احساسات جریحه دارشده مردم وافکارعمومی وی را ازسمت خودمعزول ویکی ازمعاونین استاندار رابه جای ایشان منصوب نماید.حالا سیل سنگین آق قلا فروکش کرده است ومیتوان دریک بسترآرام به این حرکت واقدام دولت ازمنظرانسانی،مدیریتی وحقوقی به طور مبسوط پرداخت:
۱.بررسی سوابق کاری ومدیریتی مناف هاشمی
وی انسانی خودساخته است وکارمدیریتی را از رده های پائین وازشهرداری تنکابن آغاز کرد وبدون دستاویزقراردادن احزاب واشخاص حقیقی وحقوقی برای ارتقاء فواره ای وصرفا بدلایل عملکرداجرایی خویش ونوآوری ها وخلاقیت های کاری خیلی زود به شهرداری تهران راه یافت وتاسمت معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری ارتقاء پیداکرد.
اقدامات وبرنامه ریزی وآشنایی باحوزه وظایف ،موجب افزایش چشمگیر درآمدهای شهرداری تهران درخلال سالهای ۸۹ تا ۹۲ شد.
باآغازبه کاردولت روحانی وی به سمت معاونت مالی وپشتیبانی وزارت ورزش وجوانان رسید وباشروع دوره ی دوم دولت تدبیر وامید استاندارگلستان شد قریب ۱۸ ماه باعث سرازیرشدن سرمایه گذاران به این استان وتسریع دراجرای طرح های عمرانی وپیشبرد سیاست های عمومی دولت گردید.

۲.بررسی عزل ازمنظر انسانی

درفرهنگ اسلامی وایرانی حفظ حرمت وشان وآبروی افراد بسیارمهم ودارای پشتوانه توصیه های فراوان اخلاقی وانسانی است.لذا خویشتنداری درمواقع بحران وفروخوردن خشم درموقع غضب وعدم تصمیم گیری درهنگام عصبانیت ازوصایای امام متقین علی (ع) است.
۳.بررسی عزل ازمنظر حقوقی

قانون تکلیف مرخصی ها وماموریت های کاری رابه صراحت مشخص کرده است.ودرغیاب استاندار معاونین سیاسی،عمرانی ،امنیتی وپشتیبانی باتفویض اختیارات قانونی ،خلا ناشی ازعدم حضور وی راپر خواهندکرد.ساختار هیچ اداره ودستگاهی نباید قائم به شخص باشد ونگرش وتفکرسیستمی است که درمواقع عادی وبحرانی کاررابه پیش می برد‌. وحضوریاعدم حضور یک فرد به تنهایی ضامن حفظ ثبات یا برهم زدن آن نیست وسایردستگاه های امدادی وانتظامی واطلاعاتی وامنیتی درشرایط خاص وظایفی فراتر ازحدمعمول دارندکه اکنون مجال پرداختن به آن نیست.

نگاهی به تلفات انسانی وخسارت های سیلاب دراستان های مختلف کشور مبّین این موضوع است.درلرستان وفارس علیرغم حضور استانداران به ترتیب بیشترین خسارت های مادی وانسانی رقم خورده است ودرگلستان اوضاع ازکنترل خارج نشد.درخوزستان هم که حضورجوانمردانه ی دکترشریعتی استاندارپرتلاش زبانزد است خسارت های کشاورزی به حداعلای خودرسیده است.
به نظر میرسد مناف هاشمی قربانی شده است ومخالفان حضوراو درسازمان امورمالیاتی این سناریو راترتیب داده اند ودکترجهانگیری رابه این امرترغیب نموده اند .معاون اول رییس جمهور که انسانی ذاتا اخلاق مدار وشریف است شایدناخواسته وصرفا بدلایل اقناع افکارعمومی دست به این اقدام زد.دریک حرکت استانداری راکیش کرده است .البته اخلاقیات جهانگیری اورا تاسرحد مات شدن پیش نخواهدبرد.ودرسنگری دیگردرخدمت مردم باقی خواهدماند.
۴.مواجهه منطقی مناف هاشمی باپروژه ی عزل

مناف هاشمی علیرغم بی گناهی هرگزمصاحبه تندنکرد ومصاحبه های دروغین منتسب به خودراتکذیب کرد ودرپشت صحنه به معاون سابق خویش برای عبورازبحران مشاوره داد.او نخبه ای ثبات آفرین نشان دادوثابت کرد برخلاف منافع ملی قدم برنمی دارد وبه دنبال صیدماهی ازآب گل آلود سیاست نیست.امثال مناف هاشمی رابایدقدردانست وبرصدرنشاند زیرا آیین جوانمردی هنوز بارگ وپوست فرهنگ درخشان ایرانی واسلامی مادرهم آمیخته است.