تاریخ انتشار خبر: 3 بهمن 1396 | 14:05:53
کد خبر : 1908
به قلم منوچهردوستی(بیمارسرطانی):

مصیبت واره ای برای خوزستان وسایراستانهاوشهرهای درگیرپدیده شوم ریزگردها/به بهانه سفرآقای عیسی کلانتری ودوستان وهمراه دولت نشینش به استان خوزستان

زاگرس نشینان- بدون مقدمه ، باورمی کنیم که حل مشکل بنیادین ریزگردها درکشوروناتوانی اراده مسولان ذیربط رابه نمایش گذاشته است وبه طوریقین زمان آن فرارسیده تابادعوت ازکارشناسان ودانایان وصاحبان سبک وصلاحیت واراده جهانی درراه مقابله وچاره اندیشی برای رهایی ازاین بحرانهادریک فضای مبتنی برعقل وعمل خداپسندانه دعوت به همکاری بعمل آید هرچندکه مشکلات ونابسامانی های […]

زاگرس نشینان- بدون مقدمه ، باورمی کنیم که حل مشکل بنیادین ریزگردها درکشوروناتوانی اراده مسولان ذیربط رابه نمایش گذاشته است وبه طوریقین زمان آن فرارسیده تابادعوت ازکارشناسان ودانایان وصاحبان سبک وصلاحیت واراده جهانی درراه مقابله وچاره اندیشی برای رهایی ازاین بحرانهادریک فضای مبتنی برعقل وعمل خداپسندانه دعوت به همکاری بعمل آید

هرچندکه مشکلات ونابسامانی های مختلف کاروزندگی مردم درکشورکم نبوده بلکه دراین راه نیز، بی تدبیری و معضل ومصیبت جانکاه ریزگردها وخشکسالی وکم آبی و هزاربدبختی مشابه هم به آن افزوده شده است. و متاسفانه هرروزشاهدتوسعه فراگیراین مصیبت ها وبلایای ناخواسته دراکثراستانهاوخصوصاخوزستان وسایرشهرهای بزرگ وکوچک میهن عزیزمان به شیوه نگران کننده ای می باشیم. ودراین میان توگویی دراین کشورهیچ مسوولی نه گوشش بدهکاراین مشکلات است و نه نگران ازادامه چنین روندی
ورفته رفته نمود این ناتوانی هادرمجموع ودرمقام خودودرنزدعموم مردم ومسولان به شکل ناباورانه دارد به یک فرهنگ باورعمومی تبدیل می شود، امابه راستی چرا؟
پاسخ به این سوال رامیتوان درشعرحمیدمصدق جستجوکردکه می گوید:من اگربنشینم ، تو اگر بنشینی ، چه کسی بر می خیزد

بطوریقین مسولان ودست اندرکاردرطول سالیان قبل نشسته بودندو برای بروزیامقابله ویارویارویی این پدیده جانسوز،نه هیچگاه تدبیروچاره ای نه اندیشیده اندویا حتی زحمت فکرکردن به چنین پدیده ها وره آوردهایی رادرخصوص تصمیمات غلط خود به خویش نداده اندو دراثرهمین غفلت بزرگ ، مردم رابه دعای خواندن برای آمدن باران وتضرع به درگاه الهی دعوت می نمایندودرپس عملکردناصواب ونسنجیده خود، امروزشاهدناتوانی وعدم پاسخگویی شفاف آنها به چنین مشکلاتی درحوزه زندگی وکاروتلاش وسلامت هموطنان دراین زمینه هستیم

بی شک اگر وزرا،ومسولان وتصمیم گیرندگان اصلی ماجرادردولت ، بطورجبری دراین استان واستانهای دارای وضعیت مشابه زندگی می کردندوخودوخانواده شان دراین مصیبت بزرگ نفس شان به شماره وسینه هاوریه هایشان ودریک کلام سلامت عمومی آنها وآقازاده و اهل وعیال وبستگان شان به مخاطره می افتادوازنزدیک در تمام بلا ومصیبت بااین مردم سهیم وشریک می شدند، وضع اکیدابه ده درصدوضعیت کنونی هم نمی رسید و درچنین حالتی وزیرکشاورزی هیچگاه شهامت توهین و روداری رادریک محیط اداری یا مجلس و ….. رابه نماینده ومنتخب مردم دراین استان وکشوررانداشت و به هیچوجه ،یارای نامه نوشتن محرمانه رابه هیچ زیرمجموعه ویانهاددیگری رانداشت که درخفا آب شرب ومایه حیات زندگی مردم خوزستان وچهارمحال به شهرهای دیگری شاه بخش نماید

جان کلام اینکه : هنوزمعلوم نیست آقای کلانتری و دوستان ایشان باچه رویی ازمرکزبلندمی شوندوبه این استان جنگزده وستم دیده ومصیبت بارسفرمی کنند

کلانتری ودوستان دولت نشین ایشان عملا تاکنون ثابت کرده اندکه نه به دنبال حل مصیبتها وگرفتاریها وخشکسالی ها وبیکاری جوانان این خطه بوده اندونه تدبیرواراده ای برحل سطحی وبنیادین آن داشته ودارند

ازیادنبریم که زندگی وحیات مردم درخوزستان وچنداستان دیگردرکشور،ودراثرتصمیمات مشابه و غلط گذشته جناب آقای کلانتری و دوستان دولتمردایشان ازدیربازتاکنون جدابه مخاطره افتاده است ، امانیک بدانیم که مردم ساکن ایم استانهای،درگیرباپدیده شوم ریزگردهانه پای و توان کوچ به استانهای دیگررادارندونه دارایی وسرمایه ای که بتوانندازآن درجای دیگری خرج کنندوآسایش وآرامش برای خودوخانواده شان مهیا کنند.ازهمه مهمتراین دولتمردان شک نکنندکه دیریازودبااین پیشینه و دستاورد، سایراستانهاوشهرهای بزرگ وکوچک درکشورمورددستخوش فلاکتهای مشابه خواهندگردید، اما خداوکیلی این خیانتی است نابخشودنی، بیماران سرطانی و همه مبتلایان به چنین بیماریهای لاعلاج تحقیقا دردنیاوآخرت آقای کلانتری و دوستان وهمکاران وهمفکرانش راهیچگاه نه می بخشندونه ازیادمیبرند