تاریخ انتشار خبر: 24 مهر 1396 | 21:34:33
کد خبر : 1270

مشکل صدساله رامشیردرآستانه حل شدن

مساله وقف اساسی ترین مساله شهرستان رامشیراست وتعیین تکلیف آن ازعمده ترین خواسته های مردم است. این موقوفه که به موقوفه نظام السلطنه مافی مشهوراست سالهاست که لاینحل مانده ومردم نتوانسته انداسنادمالکیت املاک خودرادریافت نمایند. بعدازانتصاب سیدمجیدحسینی نژادبه سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان رامشیراین موضوع دردستورکارجدی ایشان قرارگرفت. متن زیرماحصل گفتگوی خبرنگارزاگرس نشینان باایشان است: مساله […]

مساله وقف اساسی ترین مساله شهرستان رامشیراست وتعیین تکلیف آن ازعمده ترین خواسته های مردم است.

این موقوفه که به موقوفه نظام السلطنه مافی مشهوراست سالهاست که لاینحل مانده ومردم نتوانسته انداسنادمالکیت املاک خودرادریافت نمایند.
بعدازانتصاب سیدمجیدحسینی نژادبه سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان رامشیراین موضوع دردستورکارجدی ایشان قرارگرفت.

متن زیرماحصل گفتگوی خبرنگارزاگرس نشینان باایشان است:

مساله اوقاف دررامشیریک موضوع تاریخی است که مردم خواهان تعیین تکلیف آن هستندواستاندارمحترم بارهاتاکیدبرحل موضوع داشتند.راه های متعددی طی شدوزحمات زیادی کشیده شداماهیچکدام به نتیجه دلخواه نرسید.
باتاکیدات مجموعه استانداری وحمایت بی نظیرنماینده محترم شهرستان جناب دکتراقبال محمدیان جلسات متعددی درتهران،اهوازورامشیرباحضورمدیران ارشداوقاف کشورتشکیل وتوافقات خوبی حاصل شد.

عمده ترین توافق تسریع دراجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی برتبدیل به احسن نمودن موقوفه رامشیربودکه درنهایت باتوافق طرفین مقررشدسه دانگ عرصه املاک واراضی محدوده ی طرح جامع شهری رامشیرباحفظ حقوق مکتسبه مردم وسایرحقوق متعلقه ی قانونی آنان ازجمله ایجادمرغوبیت وتوسعه وآبادانی آن به بهای عادله واگذارخواهدشد.

درهمین راستاامروزباهمکاری مهندس افشین مدیرکل ثبت اسناداستان ،اداره ثبت شهرستان رامشیرراه اندازی شدوآقای غلامرضاکردونی بعنوان سرپرست این اداره مشغول بکارشد

ایشان درپایان اظهارامیدواری کردند:مردم بااستقبال ازاین طرح وثبت نام جهت طی مراحل قانونی اخذسند،فرصت راازدست ندهندوزمینه رابرای اجرای کامل این طرح مهیاسازند..وی ازهمراهی دولت ونماینده محترم برای پیشبرداین حرکت تاریخی ومهم تقدیروتشکرنمودند.