تاریخ انتشار خبر: 9 آذر 1398 | 20:49:51
کد خبر : 7389
یادداشتی از بیات محمدی:

مسئولین زیرخط فهم مردم زیرخط فقر

بیات محمدی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان دریادداشتی با عنوان مسئولین زیرخط فهم مردم زیرخط فقر به حال روز این روزهای دولت و مردم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ سران بی فکرو آقایانی که بی خبر از عواقب تصمیم خود، نشستید با هم دست به یکی کردید، بریدید ودوختید و پوشیدید، واین شوک خطرناکی که زیرساختهای روحی مردم را بهم ریخت رابه جامعه وارد کردید وبا افتخاراسم آن راعمل جراحی قلب بازنام نهادید، آیاپزشک و جراح قبل ازعمل جراحی بابیمارش صحبت نمی کند؟ازاوتست وآزمایش نمی گیردببیند بیماردراین مقطع آمادگی و توانایی عمل رادارد یانه؟ آقایانی که بااین تصمیم نابخردانه علاوه بردولا ترکردن کمر طبقه متوسط به پائین، کشوررا تاآستانه نابودی پیش بردید آیا بهترنبودازمدتها پیش باآماده کردن زیر ساختهای طرح ازجمله فراهم آوردن مقدمات گازسوز کردن اجباری خودروها و افزایش جایگاههای گازسوز ومواردی که درادامه خواهم گفت ذهن مردم را برای این کارخطرناک آماده می کردید؟تاجان ومال و کسب وکارمردم بدبخت توسط افرادی جانی وسارق که قاطی مردم معترض شده بودندبه آتش کشیده نشود؟عرضه مدیریت و برنامه ریزی برای جلوگیری از قاچاق سوخت را ندارید مردم سیاه بخت بایدتاوان وهزینه بی عرضگی شما راپرداخت نمایند.

می گوئید می خواهید مابه التفاوت اصلاح قیمت سوخت را تمامابه ۶۰میلیون مردم نیازمند اختصاص دهید اولا باید پرسید بعد ازچهل سال پزوبلف سیاسی باچه رویی می فرمائید ۶۰ میلیون آدم نیازمند یعنی ازهر۴ نفر ۳نفر زیرخط فقر وجود دارد؟ پس در طول این چهل سال چه خاکی برسر مردم می کردید؟ وانگهی طبق محاسبات اقتصادی مازاد افزایش قیمت سوخت دهها برابرآن چیزی است که بناست ماهیانه به مردم درقالب هرنفر پنجاه هزارتومان پرداخت شود، یعنی تنها با بنزینی که قراراست ازطریق صرفه جویی داخلی بانرخ هر لیتر ۵ هزار تومان صادرشود پول پرداختی به مردم تامین شود بقیه مازاد درآمد افزایش داخلی که سربه فلک می کشد هم بماند، بنابراین مبلغی که ازطریق افزایش بنزین باید به مردم پرداخت شودهرنفر ۳۰۰ هزار تومان است نه پنجاه هزارتومان، ضمن اینکه بزودی روشن خواهد کرد هزینه های غیر مستقیمی که افزایش سوخت به هرنفر تحمیل خواهدکردکمتر از پانصد هزار تومان نیست، حالا خودتان حساب کنید ۵۰ هزارتومان کجاو۵۰۰ هزار تومان کجا؟