تاریخ انتشار خبر: 14 خرداد 1398 | 15:18:27
کد خبر : 5273
یادداشتی از شورای سردبیری زاگرس نشینان

مردی که خودش را کیش ومات کرد ؛ علی عسکر ظاهری راهی جز کناره گیری ندارد.

زاگرس نشینان- نگاهی به حوزه انتخابیه مسجدسلیمان ،هفتکل،لالی واندیکا نشان می دهد این گستره ی وسیع جغرافیایی تجربه های متفاوتی راپشت سرگذاشته است.کامیابی ها وناکامی های زیادی رانیز در ادوارمختلف تجربه کرده است.برخی منتخبان این حوزه خیلی زود به چهره ی ملی بدل شدند ومسائل منطقه ای رادراولویت دوم قراردادندمثل دکتررضایی ودکترجلیلی.. برخی دیگرازنمایندگان درقواره […]

زاگرس نشینان- نگاهی به حوزه انتخابیه مسجدسلیمان ،هفتکل،لالی واندیکا نشان می دهد این گستره ی وسیع جغرافیایی تجربه های متفاوتی راپشت سرگذاشته است.کامیابی ها وناکامی های زیادی رانیز در ادوارمختلف تجربه کرده است.برخی منتخبان این حوزه خیلی زود به چهره ی ملی بدل شدند ومسائل منطقه ای رادراولویت دوم قراردادندمثل دکتررضایی ودکترجلیلی..

برخی دیگرازنمایندگان درقواره ملی نبودند وباتمرکز برمسائل منطقه ای درتلاش بودندتابه هرشکل ممکن دست به کاری بزنند امابدلیل کاریزمانبودن وعدم نفوذ درساحت قدرت به بازدیدهای میدانی وحضور حداکثری دربین مردم دلخوش بودند وبه جای تصمیمات بزرگ وراهگشا دل به عزل ونصب های بی رویه خوش کردندمثل مهندس ظاهری وتاحدودی جهانشاه دانش..
امسال اما آرایش صحنه رقابت به گونه ای دیگراست .برخی ازچهره ها ورویکردهای آنان راباهم مرور می کنیم.

۱.مهندس ظاهری نماینده فعلی این حوزه که با حمایت لیست امید ورویکرد خردجمعی به میدان آمده بود پس ازانتخابات به دامان اصولگرایان پناه برد وبا انتصاب برخی چهره های اصولگرا سعی کردشکاف خود وشورای نگهبان راترمیم کند.ازسویی دیگر با روی آوردن به قوم گرایی وانتصابات فله ای سعی کرد سبدانتخاباتی خودرا حفظ کند.پس ازاین مرحله برآن شد تابرخی لیدرهای غیرستادی وفعال انتخاباتی را به تیم خود اضافه کند وبرای کارزار آماده شود.اما وعده های برزمین مانده وحجم مطالبات مردم ونارضایتی اکثریت درمسجدسلیمان وهفتکل و…را نتوانست پوشش دهد .او اکنون گرفتار پارادوکس های زیادی است که باید با اتخاذ سیاستی دیگر در ایام پیش رو آنها راترمیم کند.کاری سخت ودشوار…
ازسویی دیگر باآمدن حیدرحجتی بعنوان فرماندارمسجدسلیمان و دلبستگی شدیداو به خانواده رضایی وازدست رفتن هفتکل ولالی شرایط برای او دشوارشده است.شنیده هاحکایت از آن دارد که تیم ستادی اودرهفتکل اولین جلسه رابا علی رضایی برگزار کرده اند.امری که بارها به او گوشزد شده بود. او باحرکت های اشتباه خودش رامات کرده است.

۲.سرهنگ علیرضا ورناصری که یک اصولگرای سنتی است و نام او ذیل نام محسن رضایی آورده می شود.او جدی ترین رقیب اسماعیل جلیلی و آلترناتیو علی رضایی است.روحیه جهادی وسرسختی او از یک طرف وریزش آراء او نسبت به دوره گذشته محتمل ترین تحلیل وپیش بینی برای آینده است.او در دوره ی گذشته به مدد رای اصولگرایی وقومی رقیب شماره یک ظاهری بود واگر برخی انشقاق های قومی وخیمه شب بازی لیست امید نبود قطعا راهی بهارستان می شد .او این انشقاق رابیش ازهمه محصول عدم حمایت اسماعیل جلیلی وخانواده رضایی میداند ودراین دوره تلویحااعلام کرده است که درمقابل هردوجبهه به میدان خواهد آمد وکنارنخواهد رفت.بدون شک بقای او در رقابت ،اسماعیل جلیلی رابه زحمت خواهد انداخت اما ایل بزرگ گندلی به هرقیمتی در رویای تصاحب کرسی مجلس است و احتمالا ازایشان عبور خواهدکرد.

۳.علی رضایی فرزند محسن رضایی دراین دوره نامش بر سر زبان ها افتاده است .او چهره ای ناشناخته وفاقد تجربه های مدیریتی وارتباطات سازنده بامردم است اما صندوق های لالی را فتح خواهد کرد.احتمال تاییدصلاحیت ایشان باتوجه به تبلیغات زودهنگام کانال معاند “آمدنیوز “وحمایت اپوزیسیون از وی درهاله ی ابهام قرار دارد.ازسویی دیگر کارنامه ناموفق اسلاف ایشان درسطوح منطقه ای وملی کار رابرای او سخت کرده است.

۴.مالک خدادادی اصلاح طلب دیروز وجمنایی امروز زمانی بعنوان یک رقیب بالقوه مطرح بود اما تغییر دیدگاه ایشان وفاصله گرفتن وی از اصلاحات وپناه آوردن به دامان رقیب ،او رابه رقیبی کم خطر مبدل کرده است..علاوه برآن تنها پایگاه رای او لالی است که اکنون با تکثر کاندیداتورها باید به سبد “آرپناه”بسنده کند.

۵.اسماعیل جلیلی چهره علمی وملی است که دراین دوره هم باید با شورای نگهبان دست وپنجه نرم کند وهم چشم برحرکات ایذایی علیرضا ورناصری بدوزد.او قطعا برنده ی سبدهای اندیکا و درغیاب مازیارجهانبخشی بیشترین رای هفتکل را خواهد داشت. پایگاه او دربین نخبگان ودلسوزان توسعه هرچهارشهر غیرقابل انکاراست.

سایر گزینه ها را درتحلیلی دیگر بازخوانی خواهیم کرد.حوزه مسجدسلیمان ،هفتکل،لالی واندیکا به مجموع خصوصیات ذیل نیازمنداست تا عقب ماندگی ها راپشت سربگذارد…نفوذ امیدوار رضایی،نگاه علمی اسماعیل جلیلی،حضورمیدانی علی عسکر ظاهری ،صلابت ورناصری ….

راستی این هم افزایی چه زمانی در منطقه شکل می گیرد؟آیا منطقه ما روزی از دست نگاه بی تفاوت امیدوار رضایی ،قومگرایی ظاهری و نخبه گرایی جلیلی…..نجات خواهد یافت؟

  1. رحیم احمدی گفت:

    زاگرس چهره های گفته شده فوق در تحلیل شما را شایسته و محرم خود نمی داند، علاقه ای هم به لغات سنگین که با گوش عوام آشنایی ندارد،نداشته و با همان ادبیات ساده میگویم جلیلی شما هم درک درستی از نخبه و نخبگان نداشته و ندارد، و تخصص ایشان بیشتر به علی بابا سالاری شباهت دارد!و از قرار آقای جلیلی یه دوش عسل حسابی گرفته….! اری دوست گرامی تحلیلتان تا قبل از جلیلی رو خوب آمدید، ولی متاسفانه دوباره خاکی رفتید،دیگر بس است مسجدسلیمان آبستن ناسلامتی و ناملایمتی ایست، ای تشنگان قدرت و ثروت بگذارید از درد و این بار سنگین فارغ شود.مگر نمیدانید آزموده را آزمون خطاست، بیائید فرصت را به مالکان و دلسوزان واقعی زاگرس بدهیم. وسلام احمدی ۹۸/۳/۱۵ چهره های نو و نوینم آرزوست، زنده باد مسجد سلیمان زنده باد بختیاری زنده باد ایران زمین.