تاریخ انتشار خبر: 22 آذر 1396 | 14:05:31
کد خبر : 1686

مدیرکل ورزش وجوانان استان :ازاین به بعدنام خیرین ورزش استان ماندگارخواهدبود

افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان:خدمات مهندس شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به ورزش ماندگار است و یکی از سالن های ورزشی را  به نام ایشان خواهیم کرد. وی بااشاره به اینکه محمدرضاشمسایی مدیرعامل آب و برق استان درطول سه سال گذشته بیشترین حمایت راازمجموعه ورزش استان داشتنداشاره ای به عملکردایشان دراین […]

افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان:خدمات مهندس شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به ورزش ماندگار است و یکی از سالن های ورزشی را  به نام ایشان خواهیم کرد.

وی بااشاره به اینکه محمدرضاشمسایی مدیرعامل آب و برق استان درطول سه سال گذشته بیشترین حمایت راازمجموعه ورزش استان داشتنداشاره ای به عملکردایشان دراین زمینه پرداختند:

۱-خدمات راه اندازی فرهنگی -ورزشی ساب

۲-احیاءدوباره استخر

۳-کمک بیش از دومیلیاردتومان به مجموعه هییت های استان

۴-هییت معلولین وجانبازان استان را تحت پوشش قراددادن

۵-اکثریت پروژه های شمال خوزستان متعلق به سازمان آب وبرق

حیدری درپایان یادآورشدندکه هرعزیزی دراین عرصه کنارورزش و ورزشکاران باشد نامش برای همیشه ماندگارخواهدبود