تاریخ انتشار خبر: 31 خرداد 1396 | 13:58:04
کد خبر : 343

مجمع عمومی شوراهای اجرایی شعب هلال احمر استان خوزستان درسالن جلسات این جمعیت برگزارشد

ابتدا اعضای شوراهای اجرایی شهرستانهابه بیان دیدگاه ها،انتقادات وپیشنهادات خودپرداختند. سپس مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان بابرشمردن خدمات جمعیت هلال احمراستان درحوزه های امدادی،توانبخشی ،محرومیت زدایی ،خدمات جاده ای و…….گزارش جامعی ازدرآمدهاوهزینه های سال ۹۵به مجمع عمومی ارائه نمود.. درپایان ازاعضای شوراهای اجرایی شعب استان تجلیل به عمل آمد.

ابتدا اعضای شوراهای اجرایی شهرستانهابه بیان دیدگاه ها،انتقادات وپیشنهادات خودپرداختند.
سپس مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان بابرشمردن خدمات جمعیت هلال احمراستان درحوزه های امدادی،توانبخشی ،محرومیت زدایی ،خدمات جاده ای و…….گزارش جامعی ازدرآمدهاوهزینه های سال ۹۵به مجمع عمومی ارائه نمود..
درپایان ازاعضای شوراهای اجرایی شعب استان تجلیل به عمل آمد.