تاریخ انتشار خبر: 11 بهمن 1397 | 21:20:22
کد خبر : 4450
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

متولی احداث وحفظ سیل بندها کدام وزارت خانه است؟

به گزارش زاگرس نشینان؛ قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب ۱۳۴۸/۳/۵ ماده۱_بمنظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی،وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب بعمل آورده […]

به گزارش زاگرس نشینان؛ قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب ۱۳۴۸/۳/۵
ماده۱_بمنظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی،وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب بعمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و ساختمانهای متعلق به دولت و موسسات یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هرنقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تصرف یا تملک کند…….
ماده۴_وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص دهد به مورد اجرا بگذارد.پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده ۱ بعهده وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۵_برای مبارزه باخطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
ماده ۶_آیین نامه های اجرایی این قانون به استثنای آیین نامه موضوع تبصره۲ ماده یک بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هییت دولت خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب ۱۳۵۱/۸/۱۵
ماده ۱_درهر نقطه ای که وزارت کشور اجرای مقررات قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را تشخیص دهد اجرای قانون مذکور را اعلام مینماید.
ماده ۳_وزارت کشور یا شهرداری حسب مورد مکلفند قبل از تهیه طرح مراتب رابه سازمانهای اب و برق و اداره هواشناسی اعلام کنند و اطلاعات لازم فنی را از موسسات مذکور اخذ و در طرح منظور نمایند.
ماده۴_طرحهای مزبور پس از بررسی استانداری یا فرمانداری کل به وزارت کشور ارسال میگردد وپس از تاییدوزارت کشور از طریق استانداری یا فرمانداری کل برای اجرا به شهرداری و در نقاطی که شهرداری وجود ندارد بدفاتر فنی استان یا فرمانداریکل مربوط ابلاغ می شود.
تبصره ۱ماده ۹_در نقاطی که شهرداری وجود ندارد هزینه اجرایی طرحهای مربوط قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را وزارت کشور از اعتبارات خود تامین خواهد کرد