تاریخ انتشار خبر: 2 مرداد 1397 | 13:44:20
کد خبر : 3022
یادداشتی ازآرش یان چشمه:

متضرّر، فقط معلم نيست! در پي صدور احكام حقوقي پر بحث سال ٩٧ توسط وزارت آ.پ

زاگرس نشینان-با توجه به اهميت تربيت و رشد فرزندان اين سرزمين و همچنين تاثير مستقيم معلمان بر آينده آنان، بر كسي پوشيده نيست كه عدم تأمين نيازهاي حقوق قشر فرهنگي و نگاه غير استراتژيك بر حوزه آموزشگري و تربيت گري، اثري جبران ناپذير بر افق اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور عزيزمان ايران خواهد داشت. […]

زاگرس نشینان-با توجه به اهميت تربيت و رشد فرزندان اين سرزمين و همچنين تاثير مستقيم معلمان بر آينده آنان، بر كسي پوشيده نيست كه عدم تأمين نيازهاي حقوق قشر فرهنگي و نگاه غير استراتژيك بر حوزه آموزشگري و تربيت گري، اثري جبران ناپذير بر افق اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور عزيزمان ايران خواهد داشت.

اين روزها در فضاي عمومي رسانه هاي كشور و استان خوزستان زمزمه احكام جديد( ٩٧) فرهنگيان به گوش مي رسد. احكامي كه قصه پر غصه عدم رسيدگي به وضعيت معيشت معلمان را بيش از احكام سال قبل يادآور مي شود. وضعيت تورم واقعي در كشور، هزينه هاي بالاي زندگي در استان هاي بد آب و هوا مانند خوزستان و عدم اجراي قانون مصوب در مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت آموزش و پرورش باعث بوجود آمدن فضاي نارضايتي و يأس در بين معلمان شده است تا جايي كه معلمان در يك حركت تازه دست به سوزاندن احكام خود زده اند!

وزارت آموزش و پرورش در اقدامي عجيب و مبهم مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش ٢٠ درصدي( بصورت پلكاني) را گردن ننهاده و بصورت مستقل احكام جديد فرهنگيان را با افزايشي زير ١١ درصد صادر كرده است. واضح است كه اين اقدام غير كارشناسي شده معيشت معلمان را بيش از پيش به مخاطره مي اندازد و مهم تر از آن باعث تشديد فضاي تفاوت ناعادلانه بين فرهنگيان و مابقي كارمندان دولت ميشود چرا كه وزارت خانه هاي ديگر طبق مصوبه مجلس اقدام كرده اند. از طرفي دردهاي فرهنگيان را كه در سالهاي اخير شعار داده اند: درد ما فقر نيست فرق است! دو چندان كرده است.
البته حذف بندهايي از احكام معلمان نيز مزيد بر علت شده است!

بر همگان مسجّل است، معلمي كه قرار است به تربيت فرزندان بينديشد، براي رشد آنها چاره جويي كند و شهروندان آينده را در بستر مهر و محبت خود و از طريق الگوسازي خلق كند، با مشكلات اقتصادي امروز و نگاه غير كارشناسي شده به او كه موجبات ياس و سرخوردگي را در بين معلمان دامن مي زند، نخواهد توانست رسالت مهم و خطير خود را آنگونه كه بايسته و شايسته است انجام دهد.
در اين بين متضرر فقط معلم نيست! اين بي عدالتي و بي برنامگي در تبيين استراتژي هاي پرورش و مديريت نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش آتشي است كه تمامي اقشار جامعه را در خودمي سوزاند. لذا از تمامي اقشار جامعه اعم از فرهنگي و غير فرهنگي انتظار مي رود به سادگي از كنار وضعيت معلمان و مشكلات بوجود آمده در پي احكام سال ٩٧ نگذرند.
قطعا آينده سازان مملكت اسلامي ما در مكتب همين معلمان پرورش خواهند يافت.
نگاه فاقد اهميت و ارزش به معلم و نامناسب بودن وضعيت معيشتي او ظلمي است كه به تمامي مردم اين مملكت روا داشته مي شود.