تاریخ انتشار خبر: 7 مرداد 1397 | 22:19:24
کد خبر : 3066
یادداشتی از منوچهردوستی:

قالبها و کارکردهای آموزشهای شهروندی

زاگرس نشینان-از آنجایی که این آموزشهابه مواردومسایل وجنبه ها و بیان و چگونگی رفتار مختلف شهروندان می پردازد و بطورفراگیرباید تامین کننده تمام پرسشها و ارائه راهکارهای مناسب برای تعریف وتبیین نقش وجایگاه و عملکرد شهروندان باشد ، براین مبنا به قالبها وکارکردهای متنوعی نیازمند می باشد که ازجمله می توان به تعدادی ازآنها بعنوان […]

زاگرس نشینان-از آنجایی که این آموزشهابه مواردومسایل وجنبه ها و بیان و چگونگی رفتار مختلف شهروندان می پردازد و بطورفراگیرباید تامین کننده تمام پرسشها و ارائه راهکارهای مناسب برای تعریف وتبیین نقش وجایگاه و عملکرد شهروندان باشد ، براین مبنا به قالبها وکارکردهای متنوعی نیازمند می باشد که ازجمله می توان به تعدادی ازآنها بعنوان شاخص های اصلی اشاره کنیم. بطورخلاصه بایدگفت آموزشهای شهروندی بایدبرجسته تربه مواردزیربطورنمونه بپردازد

دربرگیرنده هویت فرد وجامعه باشد

حس تعلق اجتماعی را درشهروندان ایجادکندوآنهارادراین راه تشویق وترغیب نماید

تقویت کننده احساس مشارکت اجتماعی و نقش آفرینی درجامعه وفرد باشند

برای رساندن پیام خود بتواندابزارهای متداول روزرا دراختیارگیردو برای به روز رسانی قدرت همسویی و تغییرظرفیت راداشته باشد

نوع پیام و آموزشها و سبک انتقال مفاهیم و ابزارهای آن متفاوت و قابلیت های گوناگون رادارا باشند ، به عبارت دیگر چندمنظوره گرا باشند

سرمایه های اجتماعی را حفظ و برای افزودن به آنها طرح و برنامه و راهکارارزنده داشته باشد

قدرت پاسخگویی بهنگام را داشته باشند و موفقیتها و ناکامی های آینده را بتوانندپیش بینی نمایند

سند و افق قابل اعتمادارائه کند و قدرت انطباق با حال و آینده را داشته باشند

عام و فراگیرباشندوبرای همه گروههای سنی ورده های سازمانی حرف وسخن وبرنامه داشته باشد

زیرساختهای قوی ارائه نماید و باکمترین هزینه ، ظرفیت بیشترین ارسال و ابلاغ پیام را داشته باشد

جامعه هدف آن مهدهای کودک و خانه های بازی و فراموز و مدارس ، موسسات آموزش عالی ،مساجد ، کانونهای مختلف فرهنگی ، آموزشگاهها ، بازار ، کسبه و… باشد ویک سو نگر نباشد