تاریخ انتشار خبر: 5 شهریور 1402 | 22:31:30
کد خبر : 14791
مدیر کل حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

عزم جدی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در وصول مطالبات دولتی/رشد ۹۰ درصدی وصول مطالبات نسبت به سال گذشته

مدیرکل حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از عزم جدی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دروصول مطالبات خبرداد وگفت : وصول مطالبات یکی از مهمترین اهداف و اولویت های این دفتر در سال جاری است

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، سید عابدین موسوی مدیرکل حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تکلیف قانونگذار جهت پیگیری مطالبات دولت از اشخاص حقیقی وحقوقی گفت: نظر به اینکه بحث وصول مطالبات از اولویتها و برنامه های مهم مدیر عامل وهیات مدیره سازمان بوده است کمیته وصول مطالبات درستاد واستانها فعال شد و جلسات مستمرباعزم جدی برگزار که دراین زمینه اقدامات مثبتی انجام شده است.

موسوی افزود: با همت وتلاش مضاعف کارشناسان محترم حقوقی در دفترستاد واستانها درخصوص پیگیری پرونده های حقوقی در راستای حفظ حقوق و اموال دولت بخش زیادی از مطالبات سازمان وصول شده است که نسبت به سال گذشته رشد ۹۰درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت موضوع وصول مطالبات با تدبیر سرپرست محترم سازمان ، مجری وصول مطالبات درسازمان مرکزی تعیین ومقررشد جلسات کمیته وصول مطالبات به صورت مستمر ادامه پیداکند.

موسوی افزود: مطالبات سازمان عمدتا از سه بخش دولت – تعاونی های تحت پوشش- اشخاص حقیقی وحقوقی خارج از شبکه تعاونی می باشد.

مدیر کل حقوقی سازمان ادامه داد: درخصوص وصول مطالبات شبکه تعاونی های روستایی از اشخاص حقیقی وحقوقی نیز درکلیه استانها کمیته ای با محویت ادارات کل حقوقی وحسابرسی تشکیل وبه کلیهع تعاونی ها ابلاغ گردید مطالبات راکد ومعوق خود را پیگیری وتعیین وتکلیف نمایند.