تاریخ انتشار خبر: 14 مهر 1396 | 00:42:35
کد خبر : 1176

شهروندکیست وجایگاه آموزش شهروندی کجاست

* اگرگفته شودکه احساس باوروتعلق یک فردبه کشوریاسرزمینی که درآن زندگی می کندوازقوانین جاری وساری آن پیروی می کندخودقطعابهترین مشخصه ارایه یک شهرونداست سخن بسیاربه جایی است. هرچندکه شهروندان ونظام سیاسی واجتماعی درهرکشورخودحقوق وتکالیف مختلفی بعهده دارندوهمواره هم درقانون وعرف برانجام هرچه بهتراین وظایف همواره فراوان تاکیدشده است وراهکارهاوپیش بینی های لازم درهرزمینه برای آن […]

* اگرگفته شودکه احساس باوروتعلق یک فردبه کشوریاسرزمینی که درآن زندگی می کندوازقوانین جاری وساری آن پیروی می کندخودقطعابهترین مشخصه ارایه یک شهرونداست سخن بسیاربه جایی است.

هرچندکه شهروندان ونظام سیاسی واجتماعی درهرکشورخودحقوق وتکالیف مختلفی بعهده دارندوهمواره هم درقانون وعرف برانجام هرچه بهتراین وظایف همواره فراوان تاکیدشده است وراهکارهاوپیش بینی های لازم درهرزمینه برای آن اندیشیده وپیشنهادشده است وباگذشت زمان دست اندرکاران علوم اجتماعی و مدیریت شهری درتلاش هستندتاقالبهاوکارکردهای این زمینه های حق وتکلیف رابه روزرسانی کنند.

*اماچنانچه هریک ازما دریک فرایندکلی اگرمادرتلاش باشیم تا به سبب نگاه مبتنی برروشهای جامعه شناسی وشهروندسالارانه ، نقش، رفتاروحضورومسولیت هریک ازشهروندان وبویژه خودراموردارزیابی ، نقد، تحلیل قراردهیم ،براین اساس خواهیم توانست تادریک فرایندکلی شهروندان را به سه دسته عمده (عدالت جوـــ مشارکت طلب ـــ شهروندمسوول ) تقسیم بندی کنیم.

وآنگاه دربیان نقش وجایگاه شهروندمسول خواهیم گفت که او کسی است که خودرادربرابرخودش وتکالیفی که برعهده اوگذاشته شده مسول خواهددید.

منظوراز مسولیتها ،کسب آگاهی، پاک نگهداشتن محل زندگی ، انجام آنچه که ازنظردینی ویاحقوقی که برعهده اوگذاشته شده و یابایدانجام دهد، نقش اوراآشکاروترسیم خواهدنمود*

شهروندمشارکت جو هم درمقام خود،شخصی است که علاوه برپرداختن وتوجه به این ویژگی هافعالانه بعنوان یک عنصردرجامعه مدنی وشهر،یامنطقه ای که درآن سکونت وزندگی میکنددرسطوح اجتماعی وملی علاقمندبه همکاری وحضوراست . اوهم بنابه فراخورنقش ومشارکت خودباسایرافراد                      وبخشهای اجتماعی درواقع خودرابعنوان تکه ای ازپازلی تعریف خواهدکردودریک ارتباط دوسویه هم نیازخودو شهررابرآورده می سازد.اودرواقع نقش آفرین ونقش پذیراست.

شهروندعدالت محور-سومین دسته ازشهروندانی است که درکناروظایف دوگانه پیشین (مسولیت فردی واجتماعی) تلاش میکندتاازمولفه های عدالت محورومبتنی برگفتمان ورویکردعدالت محورانه مطرح وموردقبول قانون وعموم مردم، درراه تحقق اهداف وآرمانهای بلندخودویاآنچه که یک شهرایده آل به آن نیازمنداست رمزگشایی نموده وبهره گیری نماید.

اوشهروآنچه را که درآن است برای خودواجتماع پیرامونی خودبه تنهایی نمیخواهدبلکه براین باوراست که درراه دستیابی به مواهب وآنچه که دردسترس اواست دیگرشهروندان هم می توانندبه همین تناسب وبراساس نوعدوستی ودانش خودوایشان مورداستفاده قراردهد.ودرایجاد
ساختارهای اطمینان بخش وقابل قبول دیگرشهروندان هم سهیم می شود ودرزمان نیازازآنها بهره گیری می نمایند.

 

✍️به قلم منوچهردوستی