تاریخ انتشار خبر: 12 اسفند 1396 | 22:28:24
کد خبر : 2174
یادداشتی از منوچهردوستی:

شهرونددانامحورتوسعه پایدار

زاگرس نشینان-می دانیم که تصورهمه مردم وشهروندان ازشهریکسان نیست؛این تنوع درنگاه به دوعامل اساسی بستگی دارد اول ــ نوع آموزشهای عمومی دوم ـــ سطح انتظارات وتوقعات آنها برای اینکه آموزشهای عمومی دریک شهرویاجامعه ای دردستورکارسیستم مدیریت شهری یامتولیان امورمختلف خدماتی و رفاهی و اقتصادی قراربگیرد، ضرورت داردتاهمه متولیان موردنظردرهندسه جغرافیای شهری به تبیین نقش وجایگاه […]

زاگرس نشینان-می دانیم که تصورهمه مردم وشهروندان ازشهریکسان نیست؛این تنوع درنگاه به دوعامل اساسی بستگی دارد

اول ــ نوع آموزشهای عمومی

دوم ـــ سطح انتظارات وتوقعات آنها

برای اینکه آموزشهای عمومی دریک شهرویاجامعه ای دردستورکارسیستم مدیریت شهری یامتولیان امورمختلف خدماتی و رفاهی و اقتصادی قراربگیرد، ضرورت داردتاهمه متولیان موردنظردرهندسه جغرافیای شهری به تبیین نقش وجایگاه وسهم ووزن قانونی واجتماعی خودبپردازندوبا تعیین چشم اندازوتنظیم وترسیم سندی که دریک بازه زمانی مثلا پنجساله به تعریف یابازتعریف نقش مسولانه خوددراین ساختاروسازندگی همت گمارند هرچندکه نقش وکارکردمطبوعات، صداوسیماوتریبون داران وگویندگان ودست اندرکاران امورمختلف آموزشی وپرورشی درهرکشوربرهیچکس پوشیده نیست وهریک ازآنهابنابه فراخوراعتبارات و آنچه که درمحدوده قانون وعرف دریک شهریاجامعه به آن تکلیف ومقیدگردیده اندمی توانندتحولات وتوسعه چشمگیری رادریک فرایندمستمر نقش آفرینی نمایند

ناگفته پیدا است سطح بسیاری از انتظارات شهروندان براساس دانش وتوان وشیوه های برخورداری آنهاازآموزشهای عمومی وفرهنگی نقش می پذیردو به تناسب آنچه که آموزش می دهیم یا آموزش می بینیم ، قادرخواهیم بودازمدیران شهری وخدماتی درشهرویاجامعه خودسطح مطالبات گذشته ویا حال وآینده رامشخص وتعریف نموده ودرخواست بنماییم