تاریخ انتشار خبر: 11 مهر 1396 | 22:45:12
کد خبر : 1168

شهرخالیست زعشاق،بودکزطرفی/ مردی ازخویش برون آیدوکاری بکند؟؟

حمیدحسن زاده نه مصرع اول غزل توسعه مسجدسلیمان است ونه بیت پایانی آن اونه می تواندبرفرازعقب ماندگی های ساختاری مسجدسلیمان به رقص آیدونه میتواند توپوگرافی خاص آن منطقه رابه احسن الوجه سامان دهد. سید حمیدحسن زاده منجی نیست،عصای موسی ندارد. یدبیضا هم ندارد..امامردم دراین جام جهان بین رویاهای خودرابه تماشانشسته اند. اوفعل خواستن رابه مددجسارت […]


حمیدحسن زاده نه مصرع اول غزل توسعه مسجدسلیمان است ونه بیت پایانی آن

اونه می تواندبرفرازعقب ماندگی های ساختاری مسجدسلیمان به رقص آیدونه میتواند توپوگرافی خاص آن منطقه رابه احسن الوجه سامان دهد.

سید حمیدحسن زاده منجی نیست،عصای موسی ندارد.

یدبیضا هم ندارد..امامردم دراین جام جهان بین رویاهای خودرابه تماشانشسته اند.

اوفعل خواستن رابه مددجسارت وشهامت ذاتی خویش صرف می کند.

اودلبستگی به میزومقام ندارد.

اوسنگ زیرین آسیاست.ازگردنه های دشوارعبورکرده است وموجی است که آسودگی اوعدم اوست.
بی شک فاتح قلب های بسیاری است..اودموکراسی رانیزازپای درآورده است.

به رای ونظرمردم ومنتخبان آنها احترام بگذاریم…

اویک فرصت است تهدیدنیست.

آمدن اوشروعی دوباره است برای مسجدسلیمان…وبرای خودش..

راستی دیگران صلاحیت شان راازکجاآورده اند؟

مسجدسلیمان ققنوسی است که دوباره ازدل خاکسترهای خودمتولدمی شود.

آقای ظاهری راستی خردجمعی رااحترام بگذاریم…

باکمال احترام
سیدحمیدحسینی
فرزندزاگرس