تاریخ انتشار خبر: 2 اسفند 1401 | 07:34:00
کد خبر : 14045

شبکه بهداشت و درمان پلدختر موردپایش وزارت قرارگرفت

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز و عضو تیم نظارت و پایش کشوری، ازنحوه ارایه خدمت در ستاد و واحدهای تابعه شبکه بهداشت ودرمان بازدیدکردند. درابتدای این بازدید نشستی باحضورمهرداد شریفی نماینده وزارت بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی خوزستان،مهندس پیری اعلم معاون اجرایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، مهندس […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز و عضو تیم نظارت و پایش کشوری، ازنحوه ارایه خدمت در ستاد و واحدهای تابعه شبکه بهداشت ودرمان بازدیدکردند.

درابتدای این بازدید نشستی باحضورمهرداد شریفی نماینده وزارت بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی خوزستان،مهندس پیری اعلم معاون اجرایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، مهندس حسن رستگارمعاون بهداشتی شبکه ورئیس مرکزبهداشت وکارشناسان گسترش ومالی شبکه تشکیل شد.دراین نشست ابتدا گزارشی درخصوص برنامه های مرکز بهداشت شهرستان ، شاخصهای بهداشتی ،مالی ، اداری، تعدادمراکز جامع سلامت، پایگاه‌های بهداشتی و خانه های بهداشت ارائه نمودند.

شریفی و هئیت همراه با حضور در واحدگسترش شبکه وسپس درادامه تیم مذکور در بازدید از مرکزجامع سلامت روستایی مورانی نیز از تمامی واحدهای این مرکز را مورد بررسی قرار داده و تناسب ثبت‌ها، مشاوره‌ها و خدمات ارایه شده به مراجعان و دیگرشاخص های بهداشتی و روند اجرای برنامه های بهداشنی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

در پایان نشست جمع بندی و ارایه گزارش پایش فعالیت های بهداشتی شبکه پلدختر برگزار شد و در نهایت ضمن ارزیابی شاخص ها و برنامه های اجرایی معاونت بهداشتی، در راستای اجرای برنامه های پایش و نظارت بر برنامه های گروه های بهداشتی از تمامی سطوح، بحث و تبادل نظر شد و  از عملکرد این شبکه در حوزه بهداشتی ابراز رضایت بعمل آمد.