تاریخ انتشار خبر: 8 آذر 1401 | 21:22:39
کد خبر : 13701
تامین امنیت غذایی با بیمه محصولات

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بیمه محصولات کشاورزی بهترین راه برای کاهش ریسک  در راستای امنیت تولید می باشد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رییس سازمان با اشاره به اهمیت نقش بیمه در رفاه و معیشت پایدار کشاورزان گفت: بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با تهدیدات بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار دارد. سیدرحمت ا… پریچهر ضمن اشاره به ایجاد صندوق […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رییس سازمان با اشاره به اهمیت نقش بیمه در رفاه و معیشت پایدار کشاورزان گفت: بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با تهدیدات بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار دارد.

سیدرحمت ا… پریچهر ضمن اشاره به ایجاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواع محصولات کشاورزی و دامی به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف و  سیاستهای بخش کشاورزی افزود: وقوع حوادث غیر مترقبه طبیعی بیمه محصولات کشاورزی را بیش از پیش ضروری می نماید.

وی ضمن توصیه به کلیه کشاورزان استان به ویژه کشاورزان حوضه آبریز کرخه در خصوص بیمه محصولات کشاورزی پاییزه تصریح کرد: امنیت غذایی و ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی تولیدی و افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان از اهداف این سازمان می باشد و در پی وقوع حوادث غیر طبیعی همانند حوادث سال های اخیر ، بیمه محصولات کشاورزی بهترین راه برای کاهش میزان ریسک تولید در راستای امنیت تولید می باشد