تاریخ انتشار خبر: 14 تیر 1397 | 15:39:11
کد خبر : 2904
یادداشتی از منوچهردوستی:

روزقلم ورسالت نویسنده

زاگرس نشینان-حرمت و اهمیت قلم از آن رو ، درنزد همگان بزرگ و عزیزشمرده شده که هم درقرآن مجید پروردگارمتعال به آن و آنچه را که می نویسد سوگندیادکرده است و هم به لحاظ اینکه وسیله ارزشمندآگاهی وانتقال دانش وبینش وشناخت و توضیح وتفسیر امور و تبیین رابطه علت ومعلولی پدیده هاست با قلم ونوشتن […]

زاگرس نشینان-حرمت و اهمیت قلم از آن رو ، درنزد همگان بزرگ و عزیزشمرده شده که هم درقرآن مجید پروردگارمتعال به آن و آنچه را که می نویسد سوگندیادکرده است و هم به لحاظ اینکه وسیله ارزشمندآگاهی وانتقال دانش وبینش وشناخت و توضیح وتفسیر امور و تبیین رابطه علت ومعلولی پدیده هاست

با قلم ونوشتن روشنگری آغاز می شود و جهان باهمه وسعت آن درسیطره این سلاح ساده و به ظاهرکوچک قرارمی گیرد

با قلم نقاشی ، طراحی ، معماری ، هنر ، دانش و ارتباط تمدنها و گفتگوی آنها بایکدیگر آغاز می شود

با قلم میراث نسلها بهم منتقل و زایش و شکوفایی آغاز می شود وتمدنهای بشری نشر وگسترش وگفتگو می توانندبنمایند

باقلم قوانین وضع می شودوقوانین نوشته شده برای استفاده همگان نشر و طبع وچاپ می شود

درطول تاریخ صاحبان زر و زور و تزویر از وجود قلم و قلم به دستان همواره درهراس بوده اند، زیرا قلم داران و قلم به دستان از گذشته تا آینده کژی ها و کاستیها وضعفها و نقاط قوت رابه رشته نقدوتحریر وتفسیر وتوضیح می کشاندندو صاحبان این سه عنصر رابه پاسخگویی و پرداخت مطالبات شهروندان درعرصه جهانی یا حکومتها ومسولیتهای دراختیارخود، وادار می کردند

یقین داریم که برای بودن و ماندن قلم ، افرادوافکاروسلایق وعلایق متنوعی درجهان به بند کشیده شد و این وضعیت ناگوار ، متاسفانه درجهان کنونی قابل استمرار است

درروزقلم ، یادمی کنیم از نام و شان وشخصیت آزادیخواهان ومبارزان وکسانی که از هر ایده وتفکری درجهان برخورداربودندوبرای بشریت وسعادت و توانمندی وآگاهی وآزادی آن زحمت کشیدند و حتی قهرمانانه برسراصول وارزشهای خود مردانه ایستادندوجان خویش را درراه ترویج رسالت قلم و آنچه که به حق می نوشت تقدیم کردند