تاریخ انتشار خبر: 2 تیر 1396 | 16:04:56
کد خبر : 358

روحانی ،سنگربان جمهوریت

اندک زمانی ازحماسه ی پرشور مردم در ۲۹ اردیبهشت نگذشته بودکه آیت الله لاریجانی رییس دستگاه قضایی کشور از هیچکاره بودن دولت در موضوع حصر پرده برداشت. این سخن سرآغاز بحث های دامنه داری در رسانه های داخل وخارج از کشور شد. برخی سخنان و موضعگیری های شهیدبهشتی ، آیت الله مکارم شیرازی، امام امت، […]

اندک زمانی ازحماسه ی پرشور مردم در ۲۹ اردیبهشت نگذشته بودکه آیت الله لاریجانی رییس دستگاه قضایی کشور از هیچکاره بودن دولت در موضوع حصر پرده برداشت. این سخن سرآغاز بحث های دامنه داری در رسانه های داخل وخارج از کشور شد.

برخی سخنان و موضعگیری های شهیدبهشتی ، آیت الله مکارم شیرازی، امام امت، مقام معظم رهبری و… درکوران حوادث انقلاب و شکل گیری نهضت از آرشیوها بیرون آمد و مباحث تخصصی فقهی مطرح شدکه درتخصص این نوشتار نیست.

مباحثی که بیشتر نسبت الوهیت حاکمیت ورای مردم را مورد مداقه و قیاس قرار می داد و با ارائه الگوهایی از زندگی معصومین ودلایل عقلی ونقلی، مشروعیت ومقبولیت زمامداران را در ترازوی سنجش و ارزیابی قرار می داد.

پاره ای نگره ها بر قطعیت سلسله مراتبی حاکمیت از طرف خداوند به اولیاء خویش نظر داشت و برخی دیگر بر این باورند که تا زمانی که خواست و اراده مردم درانتخاب زمامداران خویش محقق نشود اسباب و علت فراهم نیست.

این جدل های کلامی و لفظی اکنون وارد مراحل پیچیده تری شده است و در اکثر خطابه ها و محافل روشنفکری به بحث روز تبدیل شده است.

از آنجا که سنت و سیره امام در طلیعه انقلاب اسلامی مراجعه به آراء مردم بوده و در مراحل مختلف استقرار و تثبیت نظام همواره درسخت ترین شرایط نیز رای مردم را میزان می دانستند استمرار حضور و اثربخشی رای مردم در تعیین حاکمان در جوامع امروزی نیز به یک اصل بلاشک و اساسی تبدیل شده است کشور ما از این قاعده مستثنی نیست.

محتوای نظام ما اسلامی وروح آن جمهوریت است وهرگونه خدشه دراصل جمهوریت، خدشه درچارچوب های نظری جمهوری اسلامی است.

اگرچه ساز و کارهای جمهوریت در ممالک مختلف دنیا متفاوت است و در سالهای اخیر بحث عبور از سیستم ریاستی به پارلمانتاریسم به طور زیرپوستی مطرح شده است وشاید هویدا شدن این مباحث ذیل پیاده کردن همین مدل و الگو باشد.

بهر حال دکترحسن روحانی نشان داد که مرد روزهای دشوار است و با احاطه بی نظیر بر امر مملکت داری با الفبای فقاهت نیزآشنایی دارد.

او تاکنون سنگربان خوبی برای دفاع ازرای مردم بوده است و جسارت همراه باشهامت وعقلانیت ایشان، نویدبخش صیانت ازجمهوریت است. اودراین راه تنهانیست وبه حمایت اصحاب فکرواندیشه وتوده مردم نیازمنداست و این پیوند مبارک که در اردیبهشت شکل گرفته است دستکم تاچهارسال آینده باید استوار بماند. راه مردمسالاری در تضاد با خودکامگی است و دشوار می نماید زیرا صاحبان زر و زور و تزویر و به تعبیر دکتر شریعتی، این”تثلیث شوم” همواره درکمین نشسته است.

یادمان باشد برای رسیدن به صندوق رای هزینه های زیادی داده شده است ورای مردم نمی تواند صرفاً  تزیینی باشد.

صندوق رای آسان بدست نیامده است. صندوق رای محصول مجاهدت سرداران و نام آوران تاریخ است. محصول ایثار مشروطه خواهان، مدرس ها، امام امت وشهدای عزت وشرف است.

هنوز فریاد میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک المتکلمین درباغ شاه بگوش میرسد. هنوز مجلس شورای ملی صدای شلیک کلنل لیاخوف روسی را درخود منعکس می کند.

صندوق رای آسان بدست نیامده است. وآسان نبایدازدست برود. و این واقعیت در ذات جمهوری اسلامی ومیثاق نامه امام وامت یعنی قانون اساسی به صراحت پاس داشته شده است وتضمین قوام ودوام آن خونهایی است که به بهای آزادی دراین خاک اهورایی به بارنشسته است.

 

مجید حسینی

  1. امین رحیمی گفت:

    بسیارعالی
    به زیباییِ هرچه تمام تر