تاریخ انتشار خبر: 4 آبان 1396 | 19:48:17
کد خبر : 1334
بخشداررغیوه در پایگاه خبری-تحلیلی زاگرس نشینان

رحمانی اصل:نفت سفیدپاره تن هفتکل است ودرده ساله اخیرتغییراتی صورت نگرفته است.

زاگرس نشینان- بخشداررغیوه: طبق تقسیمات کشوری سال۸۷که هفتکل شهرستان شدتا پنج کیلومتربعدازروستای حسن شاهی جزهفتکل می باشد. وی افزود: روستاهای نفت سفید،نمره ۱۲وب حسن شاهی وپنج کیلومتربعدازحسن شاهی جزءهفتکل میباشد. وازسال۸۷تاکنون چیزی ازآن کم نشده است تاسیسات نفتی نمره۱۶که چندکیلومتربعدازروستای حسن شاهی می باشدطبق تقسیمات کشوری سال۸۷درحوزه شهرستان شوشترمی باشد ایشان به سفراستاندارخوزستان به بخش […]


زاگرس نشینان- بخشداررغیوه: طبق تقسیمات کشوری سال۸۷که هفتکل شهرستان شدتا پنج کیلومتربعدازروستای حسن شاهی جزهفتکل می باشد.

وی افزود: روستاهای نفت سفید،نمره ۱۲وب حسن شاهی وپنج کیلومتربعدازحسن شاهی جزءهفتکل میباشد. وازسال۸۷تاکنون چیزی ازآن کم نشده است تاسیسات نفتی نمره۱۶که چندکیلومتربعدازروستای حسن شاهی می باشدطبق تقسیمات کشوری سال۸۷درحوزه شهرستان شوشترمی باشد

ایشان به سفراستاندارخوزستان به بخش رغیوه اشاره کردندوافزودند:این موهبت الهی است که نماینده ارشد دولت دراستان به بخش ها و روستاهای کم برخورداراستان توجه ویژه ای دارند.

ضمنا دراین سفربنده(بخشداررغیوه) بهمراه جناب مرادی(فرماندارشهرستان)وجناب ظاهری(نماینده شهرستان) خواستارالحاق این قسمت جعرافیایی به شهرستان هفتکل شدیم ودرصورت جلسه سفرقیدگردیده است. فرماندارشهرستان پیگیرالحاق آن ازاستانداری خوزستان میباشد.

ایشان درپایان به نقشه تقسیمات کشوری سال۸۷مهمترین سنددراین خصوص است اشاره نمودند.