تاریخ انتشار خبر: 15 تیر 1396 | 01:25:44
کد خبر : 470

دیدار و تجلیل استاندار خوزستان از حفیظ الله ممبینی (آبگینه) در روزقلم

چهاردهم تیرماه مصادف باروزقلم یک اتفاق خوشاینددرحوزه ی فرهنگ شکل گرفت.دکترشریعتی استاندارمحبوب خوزستان به همراه دکترجوروندمدیرکل فرهنگ وارشاداستان وشهاب رزمی مدیرروابط عمومی استانداری باحضوردرمنزل استادحفیظ اله ممبینی”آبگینه”شاعر،نویسنده وپژوهشگرچیره دست فرهنگ مردم ضمن اهدای لوح تقدیرازیک عمرفعالیت ایشان درعرصه هنر وفرهنگ تجلیل کردواین روزرابه ایشان واهالی قلم خوزستان تبریک گفت. دراین دیدار،ممبینی به خاطرات گذشته ودوران […]

چهاردهم تیرماه مصادف باروزقلم یک اتفاق خوشاینددرحوزه ی فرهنگ شکل گرفت.دکترشریعتی استاندارمحبوب خوزستان به همراه دکترجوروندمدیرکل فرهنگ وارشاداستان وشهاب رزمی مدیرروابط عمومی استانداری باحضوردرمنزل استادحفیظ اله ممبینی”آبگینه”شاعر،نویسنده وپژوهشگرچیره دست فرهنگ مردم ضمن اهدای لوح تقدیرازیک عمرفعالیت ایشان درعرصه هنر وفرهنگ تجلیل کردواین روزرابه ایشان واهالی قلم خوزستان تبریک گفت.
دراین دیدار،ممبینی به خاطرات گذشته ودوران تدریس ومعلمی وپیونددیرینه اش بامردم وفرهنگ عام پرداخت وازنگاه ویژه استانداربه  حوزه فرهنگ قدردانی کرد.وی افزود:
پاسداشت هنر،پاسداشت ارزش هاست واین التفات شایسته همه اهالی قلم است که آیینه زمان خویش ونگهبان سنت هاوباورهای جامعه هستند.
“آبگینه”بااشاره به شعری ازفردوسی که میفرماید:
بناهای آبادگرددخراب
زباران وازبارش آفتاب
پی افکندم ازنظم کاخی بلند
که ازبادوباران نیابدگزند…
اظهارداشت:ادبیات میراث بزرگ فرهنگی جامعه است وادبیات شفاهی وفرهنگ مردم درمقابل سیل وطوفان وتهاجم همواره جاویدان خواهدماند..
درپایان این دیدارصمیمی به رسم احترام هدایایی به این شاعرونویسنده بزرگ که آثارشاخصی نیزدرحوزه ادبیات داستانی دهه چهل وپنجاه ازاوبه یادگارمانده است اعطاشد.
حفیظ اله ممبینی متولدبخش میداودورشدیافته دوران طلایی نفت  درشهرستان هفتکل ونفت سفیداست.به تعبیر”تی اس الیوت”اوپاسدارفرهنگ خطه است اماجهان وطن است ودغدغه های خواندن وآموختن هنوزکه هنوزاست باهمان شورواشتیاق دراوزنده است.

  1. آراس گفت:

    درودبردکترشریعتی که درگیرودارسیاست وبحران هابه یاداهل قلم هستند…