تاریخ انتشار خبر: 31 مرداد 1397 | 16:30:03
کد خبر : 3247
زاگرس نشینان برگزارمی کنند:

دولت دوازدهم کامیابی ها وناکامی ها

زاگرس نشینان:دولت دوازدهم روی شانه های اصلاحات واعتدالیون رویید.ثبات نسبی اقتصادی و بازشدن فضای سیاسی ،فرهنگی واجتماعی دردولت یازدهم و تلاش درجهت بهره گیری ازدستاوردهای پسابرجام وترس ازظهور جریان افراطی وپوپولیست اصولگرا باعث شد جوانان اصلاح طلب فداکارانه وارد کارزار شوند ورای مردم راباامید به آینده ی بهتر به سوی سبداعتدال هدایت کنند.. اینک پس […]

زاگرس نشینان:دولت دوازدهم روی شانه های اصلاحات واعتدالیون رویید.ثبات نسبی اقتصادی و بازشدن فضای سیاسی ،فرهنگی واجتماعی دردولت یازدهم و تلاش درجهت بهره گیری ازدستاوردهای پسابرجام وترس ازظهور جریان افراطی وپوپولیست اصولگرا باعث شد جوانان اصلاح طلب فداکارانه وارد کارزار شوند ورای مردم راباامید به آینده ی بهتر به سوی سبداعتدال هدایت کنند..

اینک پس ازیکسال کارنامه دولت را باحضورکارشناسان برجسته استان خوزستان بررسی وتحلیل می کنیم…
موضوعات بشرح ذیل می باشند:
۱.خواستگاه اصلی روی کارآمدن دولت جریان اصلاحات بود.دکترروحانی تاچه اندازه به جریان اصلاحات وفادارمانده است؟

۲.دولت درحوزه اقتصاد بانوسانات سنگینی روبرو بوده است .نقش دولت دراین نوسانات وعدم ثبات بازارارز و…تاچه حد پررنگ بوده است؟

۳.آیاتحریم های جدید وفسادمالی سیستم براقتصادکلان اثرگذار تر است یا سیاست های دولت؟؟

۴.آیا حفظ نیم بند برجام ودستاوردهای آن یک سیاست اصولی است؟

۵.عملکرددولت تدبیروامیددراستان خوزستان درزمینه بکارگیری نیروهای توانمندوهمراه دولت راچگونه ارزیابی می کنید؟
کارشناسان بحث:

دکترجهانمشیرپیش بین
(اقتصاد دان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

جمال درویش
(دبیر حزب اعتماد ملی در خوزستان و مشاور استاندار سابق)

حسین علیخانی
(سخنگوی حزب اعتدال و توسعه خوزستان)

اکبرظریفی
(رییس سازمان معلمان استان خوزستان)

 
زمان:جمعه۱۳۹۷/۰۶/۰۲

ساعت: ۱۸:۰۰
مکان:فضای مجازی واتس آپ بنیادزاگرس نشینان
ضمنامخاطبین محترم می توانندنظرات خودرابه شماره تماس۰۹۱۶۹۹۲۲۱۹۴ واتس آپ نمایند.
شورای سردبیری زاگرس نشینان