تاریخ انتشار خبر: 9 فروردین 1398 | 15:07:22
کد خبر : 4775

درحال حاضر مشکلی ،رامشیر راتهدید نمی کند

به گزارش زاگرس نشینان؛ شهرستان رامشیر درجنوب شرقی استان خوزستان باجمعیتی بالغ بر ۵۵ هزارنفرجمعیت شامل شهررامشیر،بخش مشراگه وبخش مرکزی می باشد.این شهرستان یکصدوچهل روستای دارای سکنه دارد.ورودخانه بزرگ جراحی ازکناراین شهرمیگذرد وشهررابه دومنطقه شرقی وغربی تقسیم کرده است. باتوجه به حجم بارندگی هادرحوضه ی مارون ورهاسازی آب سدمارون باسیدمجیدحسینی سرپرست فرمانداری رامشیر دراین باره […]

به گزارش زاگرس نشینان؛ شهرستان رامشیر درجنوب شرقی استان خوزستان باجمعیتی بالغ بر ۵۵ هزارنفرجمعیت شامل شهررامشیر،بخش مشراگه وبخش مرکزی می باشد.این شهرستان یکصدوچهل روستای دارای سکنه دارد.ورودخانه بزرگ جراحی ازکناراین شهرمیگذرد وشهررابه دومنطقه شرقی وغربی تقسیم کرده است.

باتوجه به حجم بارندگی هادرحوضه ی مارون ورهاسازی آب سدمارون باسیدمجیدحسینی سرپرست فرمانداری رامشیر دراین باره گفتگوکردیم که ماحصل آن به شرح ذیل است:
درحال حاضر تهدیدی متوجه شهر وروستاهای رامشیرنیست.

یک روز قبل ازشروع بارندگی ها کل ظرفیت آب پشت سد شهدای رامشیر تخلیه شده بود.

سدتنظیمی انحرافی شهدای رامشیر وکانال کنترل سیلاب مجاور ان ،ظرفیت عبور دوهزارمترمکعب سیلاب رادرثانیه دارد که درسیلاب اخیر حداکثر هشتصدمتر سیلاب داشته ایم.

تنها روستایی که دچار آبگرفتگی محدودشد روستای بیت صیوان ازتوابع بخش مشراگه بود که باهمت ستادبحران وهمکاری مدیریت نفت وگازمارون موضوع دردستورکارقرارگرفت وتخلیه آب منازل درهمان شب انجام شد واقلامی ازطرف هلال احمر جهت اسکان تعدادمعدودی خانواده به منطقه ارسال وتحویل شد وبزودی ترمیم واصلاح کانال درون روستا انجام خواهدشد.

درروستای بیت حمید درمسیرشاوه ها تهدید بالقوه ،بندهای آبخیزداری هستند که هشتاددرصد ظرفیت آنها پرشده است .البته به لحاظ استحکام مشکلی ندارند اما استمراربارندگی ممکن است باعث سرریزاین بندها شود که با اقدامی احتیاطی وپیشگیرانه درحال بهسازی وعمق بخشی به مسیل طبیعی روستا هستیم که درصورت بروز خطر احتمالی تهدیدی متوجه روستا نباشد.
باتوجه به درخواست مکررفرمانداران شهرستان های شادگان وماهشهر مبنی بر اخذتمهیداتی برای کاهش حجم سیلاب رودخانه جراحی که سیل بندهای دوشهرستان مذکور راتهدید میکرد باهماهنگی سازمان آب وبرق ومدیریت سدوشبکه زهره وجراحی ،به طور موقت دریچه های سد رامشیر، مسدود وآب به سمت کانال کنترل سیلاب هدایت شد که باعث شد شرایط در دوشهر پایین دست پایدارتر وقابل کنترل باشد وبااستقبال مدیران هردوشهر مواجه شد..البته این اقدام مشکلاتی برای اهالی روستاهای غرب جراحی ایجادکرده است اما موقتی است و ارتباط روستاییان ازطریق پل مشراگه وپل پایین دست رامشیر برقراراست ومشکل تردد وجود ندارد.

درحال حاصرمشکل جدی درشهرستان وجود ندارد اما استمراربارندگی درحوزه های میانی وبالا دستی ورهاسازی آب ازسد مارون در روزهای آینده ممکن است فیوز پلاک سد رامشیر را وارد مدارکند ومشکلاتی برای روستاهای مجاور ایجادنماید که باهماهنگی های لازم با شبکه زهره وجراحی وارتباط مداوم با مدیریت سد مارون وفرمانداری بهبهان اوضاع رصد خواهدشد واطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.