تاریخ انتشار خبر: 13 خرداد 1396 | 17:09:58
کد خبر : 60

خاکریزآخراصلاحات

دولت روحانی برخاسته ازعمق نگاه استراتژیک تئوربسین های اصلاحات است وبرمدارگفتمان اصلاح واعتدال می چرخد.. دراین سرزمین که همواره نگاه هاواندیشه هایابه سوی چپ بوده یاراست،یافتن رهروانی برای اعتدال دشوارمی نمایداماقدرت انعطاف اصِلاح طلبان ومشی خردورزانه آنان درراستای حراست وصیانت ازمنافع ملی ،این ظرفیت راایجاکرد.. ومردم بانمایش بلوغ سیاسی خوددراین بزنگاه تاریخی کاری کردندکه همه […]

دولت روحانی برخاسته ازعمق نگاه استراتژیک تئوربسین های اصلاحات است وبرمدارگفتمان اصلاح واعتدال می چرخد..

دراین سرزمین که همواره نگاه هاواندیشه هایابه سوی چپ بوده یاراست،یافتن رهروانی برای اعتدال دشوارمی نمایداماقدرت انعطاف اصِلاح طلبان ومشی خردورزانه آنان درراستای حراست وصیانت ازمنافع ملی ،این ظرفیت راایجاکرد..

ومردم بانمایش بلوغ سیاسی خوددراین بزنگاه تاریخی کاری کردندکه همه راانگشت به دندان نمودند…ازسیاه نمایی علیه دولت ازتریبون های رسمی ومقدس گرفته تاحضورسازمان یافته طلاب وهمکاری نهادهاو…..شرایط شواری رارقم زده بود..
ازیک طرف بیم رفتن انتخابات به دوردوم مطرح بودوازسویی دیگرگمانه زنی عدم توفیق دولت برای تکرارحماسه ی بنفش..
راهبرداصلاحات مشخص بود..حفظ وضع موجودوتکراردولت واستمرارروندعقلانیت باپرهیزازتنش وتعامل بادنیاوتلفیقی ازمدل اقتصامقاومتی بانگاهی درون زاوبرون نگر…وچشمی به سوی جذب سرمایه های خارجی برای رونق اشتغال وکسب وکار….

اماتاکتیک هاتغییرکرد..ایجادستادهای متکثرحول محورستادمرکزی درتمام نقاط کشور..ازستادهای حزبی وقومی تاصنفی وبانوان وجوانان ودانشجویان وفرهنگیان وعشایرو…..

دراین فضای سنگین وسربی که رقیب ایجادکرده بودبسیاری ازفعالان وکنشگران اصلاح طلب بدلیل قطع امیدازحمایت های حزبی ،روندعافیت طلبی درپیش گرفتندوبه کنج خانه هارفتندوبی تفاوت ماندند..برخی دیگربااتخاذسیاست های دوگانه به حضورحداقلی کمرنگ بسنده کردند.
اماعده ای تمام قدآمدندوعلیرغم چالش های موجودوتهدیدات نرم وحاشیه های همیشگی قامت بستندونمازعشق رابه افق اصلاحات به جای آوردندوخم به ابرونیاوردند.

گرمردرهی میان خون بایدرفت
ازپای فتاده سرنگون بایدرفت
توپای به ره درنه وهیچ مپرس
خود،راه بگویدت که چون بایدرفت

اکنون تفکراصلاحات به خاکریزنهایی خودنزدیک شده است.ودوام این تفکربسته به حرکت هاواقدامات چهارساله این دولت دارد.دولتی که به نیکی وقاطعانه میدانددربدنه اصولگرایی کشورهواداران بسیارقلیلی دارد.
مردم ،حجت رابردولت تمام کرده اندواکنون نوبت دولت است که درزمینه های ذیل دست به اقدامات فوری وجدی بزند:

۱.باتکمیل دایره مدیران باورمندبه تفکراصلاح واعتدال ،راه رابرمدیران فسیل شده وبی اعتقادبه این جریان ببندد..
۲.ازافتادن دردام لابی هاوویژه خواران وافرادبی شناسنامه ومقاطعه کارپرهیزنموده وباایجادسامانه ای برای شناسایی افرادتوانمنددرون جبهه اصلاحات واعتدال، راه تکراررابرخطاببندد..
۳.باایجادیک فضای انبساطی کنترل شده زمینه خروج ازرکودوایجادرونق دربخش های اقتصادی رافراهم نماید..
۴.درجهت شکوفایی فرهنگی کشوروایجادفضای بازمبتنی برعقلانیت ومنافع ملی باسایرقواتفاهم نماید..
۵.ظرفیت های اقتصادی مناطق واستان های کشوررابازتعریف نموده وباواگذاری وتفویض اختیارات به استانداران وفرمانداران بویژه درمباحث کِلان بانکی ومالی زمینه رشدهمه جانبه وحرکت به سمت اشتغال وتوسعه پایدارراآغازکند..
۶.ظرفیت عظیم گردشگری رادرکشورفعال کندوباتمهیدات لازم زمینه حضورگردشگران خارجی رافراهم آورد..
۷.باحذف برخی قوانین دست وپاگیردرحوزه منابع طببعی ومحیط زیست ،زمینه سازمشارکت مردم دراین بخش باشدوازتوان مردم برای ارتقاء استانداردهای زیست محیطی واحیاء جنگل هاومنابع طبیعی کشوربهره گیری نماید..

بهرحال امیدهای زیادی به این دولت بسته شده است .واگراین دولت نتواندحرکت جدیدی راساماندهی کندبایدفاتحه ای برای اصلاحات خواندوتاسالهاآن رابوسیدوکنارگذاشت…..زیراباخنده های خسروانه وبه نامی ازحق وقانون شیرین کام کردن وبرسرفرهادکشان ،فریادنکردن حاصلی جزخسران خسروان وخجلت خردودزان درپی نخواهدداشت…تادیرنشده است باجان ودل ازخاکریزآخرپشتیبانی وحمایت کنیم…

سیدمجیدحسینی نژاد