تاریخ انتشار خبر: 19 خرداد 1396 | 00:36:03
کد خبر : 125

خاورمیانه به یک رنسانس فرهنگی – دینی احتیاج دارد

الیاس فرجی: – ده ها سال  است که  خبرهای خاورمیانه  همه بوی خون می دهد. جنگ و نا امنی و کشمکش و مداخله، سالهاست که با زندگی  مردم  بی گناه  در کشورهای  پیرامون ما عجین شده است. اختلافات قومی وعمیق تر از آن اختلافات ریشه ای مذهبی و تا حدی اختلافات مرزی در منطقه ای […]

الیاس فرجی: – ده ها سال  است که  خبرهای خاورمیانه  همه بوی خون می دهد. جنگ و نا امنی و کشمکش و مداخله، سالهاست که با زندگی  مردم  بی گناه  در کشورهای  پیرامون ما عجین شده است.

اختلافات قومی وعمیق تر از آن اختلافات ریشه ای مذهبی و تا حدی اختلافات مرزی در منطقه ای که جهان ارتزاق می کند  حاصلی جز دربدری مردمی نداشت که  نمی دانستند  برای چه بروی هم آتش  می بارند.

تصاویر  معروف و به یادگار گرفته بسیار از این فضای نامیمون کودکان لباس رزم پوشیده ایست که بجای کودکی کردن و پشت میز مدرسه و کلاس نشستن؛ پشت تیربارهایی نشسته اند که چندین برابر خودشان بودند.

خاورمیانه را اکنون کانون  پرطنش ترین تضادهای عقیدتی در بنیادگرایی دینی می شناسند  که بخاطر آن مثله کردن هر کسی در آن  امری  واجب و عادی می نماید.

میل به خونریزی و کشتن بخاطر عقیده و مسلک بیش از آنکه شائبه دخالت دیگران را متبادر کند  ریشه در  فقر فرهنگی و درک ناصحیح از دین و مذهب  را  نشان می دهد …

قرائت های گوناگون  از دین و برداشت های  متفاوت و گاه متضاد از آیات قرآن و  برخوردهای سلیقه ای  با  مظاهر دینی  امروزه عاملی برای اختلاف در منطقه شده است …

پدید آمدن قارچ گونه مدارس  دینی با صرف هزینه های بسیار زیاد در طی چندین دهه اخیر و تاکید صرف بر عقاید  خاص و ضدیت عمیق  مذهبی  بین  شیعه و سنی که  در دراز مدت  بوجود آوردند عامل خیلی مهمی برای  تقویت  جدایی  عقیدتی در منطقه خاورمیانه  شده است …

در عصری که مظاهر تمدن  به طرز عجیبی در حال متولد شدن هستند و می رود که اندیشه بشری  با ورود به دروازه های دیگر  هستی شناسی راه تکامل و تعالی را با سرعتی بیشتر طی کند، میل به  ارتجاع و واپسگرایی و عقیده به شیوه و  سبکی از زندگی که  به اشتباه آن را به خواست  دین می دانند جهان را با پدیده  خشن و بی منطقی  و عاطفه ای در مناطق مسلمان نشین مواجه کرده است  که گریزی جز  قبول آن ندارد …

در زمانی که اندیشه بشر به حدی از بالندگی و وسعت رسیده است که بیشتر به جنبه های رحمانی  و  انسان  دوستانه  در پناه صلح و امنیت و احترام به هم نوع  در نگاره های دینی بپردازد  و خواستار جهانی مملو از حس  مسئولیت  در قبال همنوعان  در حضور تعالیم راهگشای دینی باشد، تمایل  به افتراق و جدایی  با  نوع بشر از  لحاظ  جهان بینی  و مخصوصا همکیشان و تکفیر  و رد ایشان به بهانه دین و مذهب و برخوردهای سلفی  و غیر انسانی با مخالفان  و در آخر  به معرض نمایش گذاشتن اوج  وحشیگری  و  رفتاری ددمنشانه برای حذف مخالفین  نتیجه  انقباض بیش از حد   فکری مسلمانانی ست  که  در اوج  بی فرهنگی  و  دانش  بر دریایی  از ثروت خوابیده اند  و بی شک  به واسطه عدم  وجود اندیشه و تفکر زاینده و بالغ  تبدیل به  عروسکهای خیمه شب بازی هایی بدست بازیگردانان قهار در عرصه چپاول و غارت  ثروتهای  جهانی  می باشند …

امروز  عقاید  سلفی  و   رفتارهای داعشی  و  ثروت وهابی  تبدیل به شناسنامه بی فرهنگی منطقه ما شده است  که با وجود ثروت  فراوان خدادادی منطقه عاقبتی جز ویرانی ها و دربدری ها و خسارتها و نیست شدنهای بسیاری که  هر روزه شاهد آن هستیم   نداشته است …

منطقه خاورمیانه برای رهایی از این  اژدهای هفت سر آتش افکن  بیش از آنکه  به تعامل سیاسی  نیاز داشته باشد    به یک رنسانس بزرگ فرهنگی – عقیدتی نیازمند است.