تاریخ انتشار خبر: 6 اردیبهشت 1397 | 20:50:23
کد خبر : 2472

حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی بهمئی از تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان

زاگرس نشینان -رآستانه بازی حساس تیم فوتبال صنعت نفت مسجدسلیمان وصعودبه لیگ برترکشور محمدرضاسخایی مدیرعامل باشگاه بهمئی درپیامی ضمن ارزوی پیروزی وموفقیت برای تیم نفت مسجدسلیمان ازتماشاگران خونگرم فوتبال خواست باحضورخودنماینده شایسته خوزستان راموردحمایت قراردهند. حماسه ای دیگربرای فوتبال خوزستان. مستطیل سبزورزشگاه شهیدبهنام محمدی شاهدجشن تاریخی خواهدبودکه باگامهای توانمندجوانان این سرزمین رقم زده خواهدشد. جوانانی […]

زاگرس نشینان -رآستانه بازی حساس تیم فوتبال صنعت نفت مسجدسلیمان وصعودبه لیگ برترکشور

محمدرضاسخایی مدیرعامل باشگاه بهمئی درپیامی ضمن ارزوی پیروزی وموفقیت برای تیم نفت مسجدسلیمان ازتماشاگران خونگرم فوتبال خواست باحضورخودنماینده شایسته خوزستان راموردحمایت قراردهند.
حماسه ای دیگربرای فوتبال خوزستان.
مستطیل سبزورزشگاه شهیدبهنام محمدی شاهدجشن تاریخی خواهدبودکه باگامهای توانمندجوانان این سرزمین رقم زده خواهدشد.
جوانانی که می خواهندباهمت وغیرت مثالزدنی خویش نام خوزستان راپرآوازه ترکنندواگربخواهندمیتوانند.

مدیریت باشگاه بهمئی رامهرمزباارزوی پیروزی تیم نفت مسجدسلیمان نماینده شایسته خوزستان ضمن حضورخوددرروزیکشنبه درورزشگاه شهیدبهنام محمدی ازتماشاگران وحامیان همیشگی فوتبال خوزستان می خواهدکه باحضورخوددرورشگاه فرزندان این مرزوبوم راموردتشویق بی امان وحمایت خودقراردهندتاشاهدصعودتیم شایسته نفت مسجدسلیمان وچهارمین نماینده فوتبال خوزستان درلیگ برترکشورباشیم.

خدایاچنان کن سرانجام کار
توخشنودباشی ومارستگار

محمدرضاسخایی
مدیرعامل باشگاه بهمئی