تاریخ انتشار خبر: 21 شهریور 1397 | 12:57:00
کد خبر : 3442
یادداشتی ازمنصورمحرابی فرد:

حسن زاده مدیری متخصص است؛خوزستان محتاج نیروهای متخصص است.صنعت استان را معامله نکنید!!

زاگرس نشینان؛یکی از کم حاشیه ترین و متخصص ترین مدیران خوزستان، در یکی دو دهه اخیر سید نورالله حسن زاده رییس سازمان ص نعت، معدن و تجارت است. مدیری توانا که متخصص نیز هست. تحصیلکرده از نمونه قدیمی(زمان شاهی) جنس مرغوب انقلاب، که تاکنون بدون حاشیه و با سلامت به کارش ادامه داد؛ هر چند […]

زاگرس نشینان؛یکی از کم حاشیه ترین و متخصص ترین مدیران خوزستان، در یکی دو دهه اخیر سید نورالله حسن زاده رییس سازمان ص نعت، معدن و تجارت است. مدیری توانا که متخصص نیز هست.

تحصیلکرده از نمونه قدیمی(زمان شاهی) جنس مرغوب انقلاب، که تاکنون بدون حاشیه و با سلامت به کارش ادامه داد؛ هر چند زمان احمدی نژاد کنار زده شد لیکن کمبود او بمراتب سخت تر بود برای صنابع و معادن و تجارت.

این مقدمه را نوشتم تا به جریانی که اخیرا بر کنار نهادن او اصرار دارد نگاهی بیاندازم.

جریانی که متاسفانه سال ها در خوزستان و البته محدودتر در استان های دیگر رایج است، لیکن در خوزستان ما شدت و حدت بیشتری دارد.

گویا جریانی در این روزها رایج است، برای براندازی مهره های ارزشمند، کنار نهادن آنان، بدون دلیل و توجیه فنی، که البته در حد و اندازه مدعیان نیست لیکن جایگاه های پارلمانی، سوژه های خاص برای آینده رای گیری و تجدید میعاد با کرسی مجلس که تشنه گان خاص برایش له له می زنند.

در این راستا، رحم و مروتی بر خوزستان ما نیست، هر که را که موجب پر شدن سبد رای شان است را بر کرسی جایگاه می نشانند بی آنکه بدانند پس از آن چه اتفاقی رخ می دهد.

آیا واقعا این جریان، جریانی واقعی است؟

آیا استاندار محترم خوزستان دکتر شریعتی به این جریان واقف است؟یا نه

رای یک نماینده برای وزیر ارزشی بیش از یک متخصص بی حاشیه دارد که اگر اینجا نباشد هر جایی چون گوشه خانه برایش ارزشمند تر است زیرا از ازدحام سیاست های غلط جز خاکستر سیاهی چیز بر نخواهد خواست.

گیریم یکی از موفق ترین مدیران این استان کنار نهاده شود، تنها یک منفی یک نیست، بلکه در کنار این تغییر کرسی مجلس نیز به کسی می رسد که بانی تغییرات ناصواب در استان است.

از جامعه مطبوعاتی، بخصوص اهل فن خواهش می کنم در این مسئله ورود کنند، ما چوب تغییرات چنین مدیرانی را پیش از این خورده ایم. توانمندی و تخصص را فدای رای نکنیم. این وضعیت تنها مختص حسن زاده نیست بلکه ویروس مخربی است که بدنه بی حاشیه و مخلص استان را می خورد، می خراشد و ویران می کند.

از اهل قلم درخواست می کنم در این راستا پیام ها خود را بدون در نظر گرفتن مصلحت اندیشی بدهند آنچه هست مسلما برای انسان تکنوکراتی چون حسن زاده قابل قبول است.