تاریخ انتشار خبر: 14 اسفند 1402 | 11:19:21
کد خبر : 15498

جوابیه امور ایثارگران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛پیرو انتشار خبر “محدودیت های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در صنعت نفت ادامه دارد” در برخی رسانه ها و با توجه به ذکر عنوان امور ایثارگران در آن خبر، مطالب ذیل جهت پاسخ به افکار عمومی در رسانه های منتشر کننده خبر ایفاد می گردد: پس از اطلاع این […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛پیرو انتشار خبر “محدودیت های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در صنعت نفت ادامه دارد” در برخی رسانه ها و با توجه به ذکر عنوان امور ایثارگران در آن خبر، مطالب ذیل جهت پاسخ به افکار عمومی در رسانه های منتشر کننده خبر ایفاد می گردد:

پس از اطلاع این شرکت از موضوع فوق الذکر و بررسی های صورت گرفته در سطح مدیریت ارشد سازمان، مکاتباتی از سوی مدیرعامل محترم با ستاد وزارت نفت طی نامه ای به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ و نامه ای دیگر به تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ به وزارت نفت و همچنین نامه ای به تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲ به شرکت ملی نفت ایران مستند به نامه ای صادره به تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۶۹ وزیر محترم وقت در خصوص تاسیس ستاد مذکور و نامه ای به تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۷۷ دبیر جلسات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تشکیلات ستاد امور ایثارگران صنعت نفت و تصریح در عضویت مناطق نفت خیز جنوب در این ستاد و همچنین نامه مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۸۷ رئیس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران در خصوص اعضای ستاد امور ایثارگران صنعت نفت، انجام شد.

شایان ذکر است مکاتبات و مستندات فوق الذکر جهت بازنگری در صورتجلسه صدرالاشاره و عضویت اصلی و حقوقی امور ایثارگران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در ستاد امور ایثارگران صنعت نفت صورت پذیرفته است و منجر به وعده های مساعد در خصوص بررسی موضوع و عضویت امور ایثارگران مناطق نفتخیز در ستاد امور ایثارگران وزارت نفت از طریق معاونت محترم مدیریت منابع انسانی وزارت نفت گردیده است.