تاریخ انتشار خبر: 5 دی 1396 | 00:16:00
کد خبر : 1753
به قلم :منوچهردوستی

جمعیت شهرنشین ونقش آنهادرترسیم حال وآینده

زاگرس نشینان- ناگفته پیداست که ازگذشته تاآینده همواره رشدوتوسعه شهرهاآنهابراساس نیازهای متفاوت شهروندان، واراده وخردجمعی همگانی وبخش حاکمیتی نظامهای سیاسی واجتماعی درسایربخشهاوسطوح یک کشورمیسرمی گردد.ازاین روتوجه به بهداشت ومحیط زیست پاکیزه، امنیت غذایی، بهره مندی همگان ازمواهب گوناگون وراه وحمل ونقل وآموزشهاوروشهاومواردمشابه درمقام خودخواهدتوانست تایک زندگی راحتی رابرای همه رقم بزند.جمعیت شهرنشین هم به نوبه […]

زاگرس نشینان- ناگفته پیداست که ازگذشته تاآینده همواره رشدوتوسعه شهرهاآنهابراساس نیازهای متفاوت شهروندان، واراده وخردجمعی همگانی وبخش حاکمیتی نظامهای سیاسی واجتماعی درسایربخشهاوسطوح یک کشورمیسرمی گردد.ازاین روتوجه به بهداشت ومحیط زیست پاکیزه، امنیت غذایی، بهره مندی همگان ازمواهب گوناگون وراه وحمل ونقل وآموزشهاوروشهاومواردمشابه درمقام خودخواهدتوانست تایک زندگی راحتی رابرای همه رقم بزند.جمعیت شهرنشین هم به نوبه خوددرهمه عرصه هانیازمندبه روزرسانی وارتقاسطح دانش وبینش وروشهای نوین برای ادامه مسیرزندگی وتلاش خودمی باشد.دراین میان مابایدبعنوان مدیران ومسولان بااهتمام بیش ازپیش خودبرای ادامه راه دو ویژگی رابرای بودن وماندن خودانتخاب کنیم
اول نگاه به گذشته وامیدواربه آینده
آنگاه باایجادفضای گفتگووتحمل ومدارا عرصه رابرای نقدجدی خودوسایربخشهافراهم کنیم وبدون واهمه ازآنچه که درانتظارمااست خودباجرات وشهامت به پیشباز منتقدین وتحلیلگران وحتی مخالفین خودبرویم.
درواقع قرارنیست که دیگران آن طورکه مامی گوییم ومی اندیشیم حقوق شهروندی مارارعایت وتامین نماییم .بلکه بایدبکوشیم تاباایجادمحیطی سرشارازتفاهم ومشارکت وصمیمیت درکنارتوجه به نظر سایرشهروندان نسبت به ترسیم ومهندسی جامعه ای نو وامیدواربه آینده شهرهای خودرابراساس الگوهاومتدروزبسازیم و زیبایی ولبخندرابه همگان هدیه نماییم.نتیجه اینکه برای داشتن شهرخوب ،باجدیت کوشش نماییم.