تاریخ انتشار خبر: 24 مهر 1397 | 21:24:01
کد خبر : 3762

جلسه فرماندار وشهردار رامشیر بامدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان

به گزارش زاگرس نشینان دردیدارسیدمجیدحسینی نژاد سرپرست فرمانداری رامشیربا مهندس مرعشی مدیرکل تامین اجتماعی ودکترجلیلی معاونت درمان ،مسائل مربوط به ارائه خدمات درمانی این سازمان وضرورت بیمه گزاری شرکت ها وپیمانکاران تابعه مناطق نفتخیزجنوب درشهرستان رامشیرموردبحث وبررسی قرارگرفت. سرپرست فرمانداری رامشیر سپس بااشاره به بدهی سالهای گذشته شهرداری به بیمه ومشکلات درآمدی این اداره درسال […]

به گزارش زاگرس نشینان دردیدارسیدمجیدحسینی نژاد سرپرست فرمانداری رامشیربا مهندس مرعشی مدیرکل تامین اجتماعی ودکترجلیلی معاونت درمان ،مسائل مربوط به ارائه خدمات درمانی این سازمان وضرورت بیمه گزاری شرکت ها وپیمانکاران تابعه مناطق نفتخیزجنوب درشهرستان رامشیرموردبحث وبررسی قرارگرفت.

سرپرست فرمانداری رامشیر سپس بااشاره به بدهی سالهای گذشته شهرداری به بیمه ومشکلات درآمدی این اداره درسال اخیر خواستارتعامل حداکثری جهت رفاه حال پرسنل شد.
مهندس مرعشی بااستقبال از پیگیری فرماندار ،آمادگی سازمان متبوعش رابرای همکاری اعلام نمود وتوافق شد که در ازای پرداخت بخشی ازمطالبات بیمه ،کلیه لیست های بیمه شهرداری رامشیر دریافت ومشکل تمدیداعتباردفترچه های درمانی پرسنل حل وفصل گردد..
دکترجلیلی نیزبااشاره به تنگناهای اعتباری موجود ،آمادگی سازمان رابرای انعقادقرارداد با کلیه پزشکان ومراکزدرمانی ،فیزیوتراپی ،آزمایشگاه و……درشهرستان رامشیراعلام نمودند.
دراین جلسه مهندس نیکنام شهرداررامشیر گزارشی ازمشکلات شهرداری ها رامطرح وچشم انداز مالی شهرداری را درماه های منتهی به پایان سال مثبت ارزیابی کرد.