تاریخ انتشار خبر: 23 آذر 1396 | 08:03:29
کد خبر : 1689
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

جدل هاوجدال هابی فایده است .مشکل خوزستان چیزدیگری است!!!

اتفاقات سفردکترجهانگیری به خوزستان ودرگیری لفظی نمایندگان استان باکلانتری رییس سازمان محیط زیست کشورچندان رویدادعجیبی نیست…پیشترشاهدجدل هاوجدال های لفظی علی ساری باخانم ابتکار،لجاجت سرسختانه خادمی باوزیرنفت،برخوردناصری نژادباوزیرامورخارجه وتجمع نمایندگان درمقابل تریبون رییس جمهوردرمجلس بوده ایم وحرکت اخیرساعدی درمواجهه بادکترکلانتری مکمل حرکت های پیشین بوده است…این تنازعات ظاهرا ازسردلسوزی وخیرخواهی برای دفاع ازخوزستان شکل می گیرد […]

اتفاقات سفردکترجهانگیری به خوزستان ودرگیری لفظی نمایندگان استان باکلانتری رییس سازمان محیط زیست کشورچندان رویدادعجیبی نیست…پیشترشاهدجدل هاوجدال های لفظی علی ساری باخانم ابتکار،لجاجت سرسختانه خادمی باوزیرنفت،برخوردناصری نژادباوزیرامورخارجه وتجمع نمایندگان درمقابل تریبون رییس جمهوردرمجلس بوده ایم وحرکت اخیرساعدی درمواجهه بادکترکلانتری مکمل حرکت های پیشین بوده است…این تنازعات ظاهرا ازسردلسوزی وخیرخواهی برای دفاع ازخوزستان شکل می گیرد امادرباطن روایتگرحقیقت تلخی است که استان رادرسالهای اخیرزمین گیرکرده است.

درحالیکه مباحث مربوط به کشاورزی وبحث های زیست محیطی ومساله انتقال آب ازعمده ترین چالش های استان است متاسفانه چهره ای کاریزماوصاحب نظردراین حوزه هایعنی جناب “مهندس مسعوداسدی” ردصلاحیت می شودومنافع کلان استان به خطرمی افتد.

خوزستان به لحاظ داشتن صنایع مادروشرکت های بزرگ فولادسازی و…..نیازمندحضورچهره های علمی وشناخته شده درمجلس است اماتیغ نظارت اجازه حضورفرهیخته حوزه زاگرس ومتخصص این اموریعنی”دکترقبادیان”رادررقابت های انتخابات مجلس نمیدهد.واوچندصباحی بعدبه معاونت وزارتخانه صنعت ومعدن پای می گذارد..

چالش بعدی استان مساله اقتصادوبرنامه ریزی برای توسعه است که “دکتراسماعیل جلیلی”که بحق صاحب نظراست واین امربرکسی پوشیده نیست احرازصلاحیت نمیشودتاپنجره های شکسته درساختارمدیریتی استان کماکان خودنمایی کندوایشان پس ازاین نامهربانی درمرکزبااقبال دولت مواجه میشودوبه معاونت وزارت اقتصادمیرسد.فرصتی که ازخوزستان دریغ شد..

اگربخواهیم ازاین دست نخبگان برشماریم نام های آشنایی چون دکترکیانوش راد،استادبلامنازع دیپلماسی باارتباطات ملی ودکترشجاع پوریان باتجربیات گرانسنگ کشوری و…..ده هاچهره ی طرازاول ملی رامیتوان نام برد که بدلیل عدم برخورداری ازنگاه کلان گرفتاربرخی تنگ نظری هامیشوندواستان خوزستان مجبوراست بابرخی چهره های بی نام ونشان به جنگ گلادیاتورهابرود.چهره هایی که فاقدکاریزماهستندوباافتادن دردام جریانات شبه پوپولیستی وتشویق توده ها ،توانایی دفاع تمام قدازمنافع استان راندارندوهرازگاهی به سیم آخرمیزنندودردی مداوانمیشود.
یادسخن دکترمقتدایی درانتخابات مجلس این دوره می افتم که خاضعانه تقاضامیکردکه عقلای قوم وبزرگان هردوجریان سیاسی راحذف نکنیدلااقل بخاطرتوازن استان وتوان چانه زنی وقدرت استدلال وگفتمان سازی ،آن هارادرصحنه نگهدارید.
متاسفانه جدل هاوجدال هادستاوردی برای خوزستان نداشته است ومی طلبددرآینده باعقلانیت وواقع نگری اجازه دهیم مردم برای نجات استان گزینش های بهتری داشته باشند.