تاریخ انتشار خبر: 13 تیر 1399 | 00:25:40
کد خبر : 9047
حسین علیخانی( فعال سیاسی اجتماعی)

توسعه خوزستان با بهترین بودجه و دهها طرح فقط با مجریان لایق امکانپذیر است.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی. فعال سیاسی اجتماعی در یادداشتی باعنوان:توسعه خوزستان با بهترین بودجه و دهها طرح فقط با مجریان لایق امکانپذیر است. دیپلماسیِ واقعگرایی در همه حوزه ها و بالاخص؛ سه موضوع استراتژیک اقتصادي؛ فرهنگی و سیاسی داریم و قطعا با توجه به موقعیت … ان االله لایغیرما بقوم حتی یغیروا ما […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی. فعال سیاسی اجتماعی در یادداشتی باعنوان:توسعه خوزستان با بهترین بودجه و دهها طرح فقط با مجریان لایق امکانپذیر است.

دیپلماسیِ واقعگرایی در همه حوزه ها و بالاخص؛ سه موضوع استراتژیک اقتصادي؛ فرهنگی و سیاسی داریم و قطعا با توجه به موقعیت …
ان االله لایغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛
در فرهنگ قرانی خدا فرموده تا مردم خودشان نخواهند؛ تغییري رخ نمیدهد لذا نیاز به تحلیل ژِیوپلتیک و ژِیواستراتژیک ایران، بعنوان مهمترین کشور منطقه خاورمیانه و خوزستان بعنوان گنجینه ي ثروت ایران در منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی وانرژي؛ همواره در طمعِ دکترین استکبار و داخلی هاي پلید بوده است. لذا .توسعه با جامعیت و یکپارچگی در رفع عدم تعادلهاي اقتصادي ؛اجتماعی فرهنگی و سیاسی با هدف ایجاد الگوي رشد جذب از درآمدهاي مردمی و رفع فقر و ایجاد اشتغال یا عبور از شاخص فلاکت باید بینجامد؛ چراکه شهرواستان مظهرِ تعاملِ آدمها باهم و براي اجتماعی شدن آنهاست و معمولا براي سنجش میزان توسعه یافتگی باید از مدلهاي کارآمد ؛ قابل ارزیابی و مجریان متخصص و متعهد استفاده کرد؛ نگاه توسعه اي در خوزستان قطعا با اهداف فرهنگی؛ سیاسی؛اقتصادي و امنیتی ویژه گره خورده و عدول از این نگاه ؛ منافع ملی را بشدت خدشه دار و جامعه را بیش از پیش بسمت خشونت و از هم پاشیدگی ازدرون میبرد.لذا جهت تغییردر ساختارهاي موجود باید با بهره مندي ازظرفیت انسانی؛منابعِ نفت؛گاز؛پتروشیمی و مواد پتروشیمیایی ؛ کشاورزي شیلات و نهاده هاي اساسی و نیروگاههاي برق آبی؛ دسترسی به آبهاي خلیج فارس، ریل و جاده و ارتقاي فرهنگ ودهها ویژگی دیگر؛ بعنوان ابزار توسعه استفاده کنیم …
شایان ذکر است درمواردي که نام برده شد درکشور و یا در خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده اما سهم و نقش قابل توجهی در تحول و توسعه استان نداشته اند؛ نگارنده معتقد است؛ اکنون که گرفتار بحران مدیریتها شده ایم ؛ احزاب و تشکلهاي صنفی و سیاسی باید با تهیه مانیفستی در حوزه هاي مختلف سیاسی فرهنگی و اقتصادي نقش خودشان را در توسعه استان ایفا و شاخصهاي توسعه در این جغرافیا را با ایجاد کارگروه هاي ویژه ي پروژه ها و طرحهاي مورد نیاز مردم را با مجریان توانمند غیر دلال و با برنامه؛ عملیاتی نمایند.
همچنین حل چالشها و ارتقاء آگاهی هاي سیاسی؛ فرهنگی ؛ اقتصادي و اعتماد مردم را باید نسبت به حکومت و دولت اصلاح و اقتصاد استانی و ملی را بر مدار توسعه اقتصادي و توان افزایی احزاب ؛شایستگان و ارتقاي گفتمان و فرهنگ سیاسی شکل داد.

البته علیرغم اینکه تاکنون؛ احزاب قدرتمندي در ایران شکل گرفته اند اما هیچکدام براي برون رفت جامعه از مصیبتها و کمک به نظام اسلامی و تمامیت ارضی و مردم در هیچ حوزه اي مانیفستی کارآمد که مورد نیاز باشد؛ ارایه نکرده اند احزاب و نخبگان جامعه بهوش باشند که فرصت چندانی براي اصلاح ساختارها و عملکردها باقی نمانده تا ناکارآمدیهاي موجود را اصلاح نمایند لذا باید استراتژیها؛ تاکتیک ها و جهان بینی تاکنون نتیجه مناسبی نگرفته اند بیرون بیایند و بدانند؛دردنیاي معاصر، شرط اولیه حکومتهاي دموکراتیک موفق ،تعامل و وجود احزاب همه احزاب و تشکلها؛ بسوي منافع ملی و مردمی سوق پیدا کند باید از سطح الفاظ و ادبیات حزبیِ جنجالی و خودمحوریهاي مولود خود که قدرتمند باکارکردهاي سازنده وگسترش مشارکت سیاسی،تقویت مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه پذیري سیاسی؛ اشتغال و عبور از اشک و آه مردم با آموزش؛گسترش آگاهی سیاسی و مطالبه گري قانونی، همبستگی و فعالیت جمعی با تأثیر بر شکلدهی و تبیین مصالح دینی و ملّی، پدیدمی آید.
هانتینگتون” امریکایی مبدا نظریه برخورد تمدنها و بازسازي نظم جهانی و کتابهاي چالشهاي هویت درامریکا و سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی؛ میگه:”هر کشوري که بخواهد گام در راه توسعه و پیشرفت بگذارد، ناگزیر از پذیرش احزاب قدرتمند خواهد بود.
“چیزیکه مسولین مرتبط در وزارت کشور و استان؛ تا کنون به بدترین شکل ممکن براي نهادینه کردن و حمایت از آنها؛کمترین اقدام را نموده اند علیرغم اینکه باید بدانند ؛ احزاب سیاسی در جریان نوسازي همه جوامع، نیرو و الگوي ویژه نوسازي هر کشور را تعیین میکنند (نه مثل احزاب کنونی که هم خودشان و هم مسولین در تواناسازیشان مقصرند ) آقایان مسول بهوش باشید که: باید با شناسایی وجوه مشترك و نزدیک کردنِ دیدگاهها براي نجات جامعه و کشور بکوشیم آنهم با تدوین سیاستهاي عمومی،گفتمان سیاسی وانتقاد سازنده،رقابتسالمِ سیاسی و مشارکت پذیر کردن مردم با آموزش، کم کردن خطرِ شبه استبداد قوه مجریه و سایر قوا و تقویت جامعه مدنی با تسهیل و تضمین دموکراسی و نجات از بحرانها و خطرهاي بزرگ براي حفظ امنیت و انسجام ملی، جامعهپذیري،تبدیل وضعیت پر تبعیضِ فعلی به حکومت مردمی، تقویت قانون و روحیه نظم پذیري در جامعه و بفرمایش رهبري تحول و تغییر با جهش تولید فکر و محصول در همه حوزه ها، تسهیل حضور جوانان نخبه و شایستگان بجاي مفسدان درجامعه. لذا .اکنون در میابیم؛ مفهوم توسعه سیاسی؛ اصلاح عملکرد تشکیلاتی و نوسازي سیاسی، ثبات و تحول منظم به ساختن دموکراسی، مشارکت و بسیج مردمی علاقمند براي توسعه اقتصادي، از فرایند چندجانبه تحول اجتماعی توسعه میباشد که باید حداقل به پنج شیوه موجبات توسعه آن را در کشور فراهم آورد.
۱ .با ارتقا مشارکت سیاسی
۲ .باارتقاي مشروعیت نظام حکومتی
۳ .با ارتقاي یکپارچگی و انسجام ملی
۴ .مدیریت منازعات
۵ .جامعهپذیري سیاسی؛ زیرا شهري شدن،
بالا رفتن میزان آگاهیها و دراختیار داشتنِ رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی ؛ وسایل ارتباط جمعی و آموزش؛مطالبات بحق؛ آرزوها و تمایلات مردم را افزایش داده و اگر این آرزوها برآورده نشوند، افراد و گروههایی وارد صحنه سیاسی میشوند که در صورت فقدان نهادهاي سیاسی نیرومند و انعطافپذیر، مشارکت سیاسی را به طرف بیثباتی و خشونت هدایت میکنند چیزیکه با بیتدبیري دولت در ماجراي گرانی بنزین به چالشی ضد ملی تبدیل شد حالا به برخی نمونه ها میپردازیم و ازمسولین استان میپرسیم از سال گذشته تا کنون که بیشترین بودجه استانها به خوزستان اختصاص یافته؟؛ چه کرده اند؟ چرا هنوز در خوزستان شاخص فلاکت(نرخ تورم و بیکاري) علیرغم اینهمه منابع هنوز بالاست…
( ۱/۶۱ بالاترین شاخص در بین ۱۰ استان کشور با نرخ بیکاري ۳/۱۶ و تورم با ۸/۴۴ درصد یعنی همتراز با ایلام و سیستان بلوچستان)… در
صورتیکه در خیلی منابع در خاورمیانه بینظیریم.
یا بگویند سهم مردم خوزستان از بودجه سال ۹۹ در رفاه نسبی شان کجاست یا تیم آینده پژوهی توسعه خوزستان را به مردم معرفی کنند تا همه بدانند کجاي این پازل پر چالش قرار دارند ؟ مدیران و مسولین و فرماندارانی که اهلیت کار دارند به مردم معرفی کنند تا مردم بدانند اقلیتی که اهلیت دارند کدامند؟ ۲۷شهرستان ۷۶شهر و۴۰۰۰روستا با وجود همه منابعی که در استان است و هر کدامشان براي اداره یک کشور کفایت میکند را به مردم معرفی کنند تا همه بدانند چه سهمی از اشتغال را براي مسیر توسعه استان و عبور مردم از فلاکت در نظر گرفته اند؟ یا اگرمعطل طرح و مدلی براي توسعه با کمک مجریان توانمند غیر دلال و عملگراي انقلابی براي توسعه استان هستند بگویند تا کمک کنیم وگرنه بگویند با کدام حلقه از کوتوله هاي پیرامونشان میخواهند براي توسعه استان قدم بردارند؟ یا بگویند براي ایجاد صنایع تبدیلی از این همه صنایع موجود و مواد خام در حوزه نفت و پتروشیمیایی و کشاورزي و امثالهم و اشتغال چه کرده اند تا مردم بدانند آیا تولید ناخالص داخلی کشور در استان به رشد نابرابریها و تبعیض منجر شده یا مسولین ناکارآمد؟ زیرا مردم میدانند جامعیت و یکپارچگی در رفع عدم تعادلهاي اقتصادي اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی در استان اینگونه به توسعه استان منجر میشود اما بهتر است بدانیم نمادهاي نمونه توسعه استان عبارتند از:
برنامه ریزي … اصلاح ساختار سیاست ومدیریت روشها…

نوآوري اقتصادي و تجاري با تقویت حوزه اقتصاد وتوسعه گروههاي کسب و کارهاي خرد و فناوریها…فناوري اطلاعات و ارتباطات با تقویت دولت الکترونیک و زیرساختهاي فناوري هوشمند……
تحرك و ترافیک و استفاده از تکنولوژي واصلاح خودروها و زیرساختهاي حمل و نقل و تجهیزات مرتبط…
تولید بهینه خدمات شهري و تامین تجارت و ارتقاي صنعت خانواده ها با استفاده از سیستم جامع و هوشمند…
مدیریت دفع زباله هاي محلی و مدیریت منابع آن و استفاده از زیست توده ها بعنوان منبع انرژي و اصلاح فرایندها… زیرساختهاي آب شهري و دفع فاضلاب با تامین امکانات
براي آب سالم وامنیت سلامت مردم و زه کشی آبهاي سطحی… اصلاح انرژي و منابع با وارد کردن و تامین تجهیزات مدرن تولید توزیع و مصرف و انرژیهاي تجدید پذیر و ایجاد شبکه هوشمند…
اصلاح ساختمانها با بهره از انرژي رفاه مردم و حسابداري جامعه از ساختمانهاي شهري و پایداري چرخه مصرف…
امنیت شهري وملی با استفاده از فناوریهاي نوین و چند منظوره درفضاي عمومی و ساختمانها مقابله ومدیریت مخاطرات و نهایتا برخی چالشهاي مهم خوزستان عبارتند از:
۱ -چالش اقتصادي با توسعه نامتوازن.مشکلات زیرساختی شبکه آب و برق و فاضلاب. عدم اشتغال و رشد بیکاري

۲ -چالش زیست محیطی:خشکی تالابها پدیده ریزگردها و مواد صنعتی.طرح انتقال آب کارون و خشک شدن خوزستان

۳ -چالش اجتماعی: نرخ ۱۴ %بیسوادي.قوم گرایی.مهاجرت.نرخ بیکاري بالا.انواع خشونت, فسادوعدم استفاده مطلوب از ظرفیت اقوام

۴ -عدم حمایت جدي از ظرفیت واحدهاي تولیدي خرد و سهم بخش کشاورزي در ایجاد کریدورهاي صادراتی و عدم ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دستی نفت و پتروشیمی و کشاورزي و شیلات و …

۵ -بحران مدیریت هاي تحمیلی از سوي اقتدارگرایان؛ برخی نمایندگان و متنفضین به دستگاههاي دولتی و فشار کوتوله هاي سیاسی و
رانتخواران براي انتخاب اکثر فرماندارنی که اهلیت ندارند واستان را به حلقه خود درآورده اند…

۶ – نگاه پوپولیستی اکثر مسولین و ایجاد حلقه سالاري کاذب با نشسنهاي شبانه و عدم خروجی مطلوب و تداوم عملکرد ضد توسعه اي. که ضرورت دارد طرحی نو دراندازند…انشاالله ؛گوش شنوا ؛ مغز فعال؛ فرصت همکاري و هم افزایی مشترك توسط همه مردم و مسولین و احزاب سیاسی و شایستگان و حذف حلقه هاي ریزودرشت پیرامون آقایان به اصلاح امور و اصلاح انتصابات و عملکردها بینجامد …

پیام کرونایی نگارنده:کرونا ویروس ضد توسعه و بیداد میکند ؛ ماسک بزنید و فاصله گذاري اجتماعی را رعایت کنید تا توسعه استان را ببینید