تاریخ انتشار خبر: 5 آبان 1398 | 21:37:49
کد خبر : 6958
یادداشتی ازحسین ملک خدایی

تمام موجودی کیسه اصلاح طلبان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین ملک خدایی فرماندار اسبق بهبهان دریادداشتی به وضعیت فعلی اصلاح طلبان دراستان باعنوان تمام موجودی کیسه اصلاح طلبان پرداخت. درپیام ایشان آمده است:یکی از کارکردهای پنهان احزاب سیاسی مشروعیت دادن به نظام سیاسی است، وجود احزاب سیاسی در هر نظامی نشانه مدارا کردن و تکثر گرایی است. فعالیت اصلاح طلبان […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین ملک خدایی فرماندار اسبق بهبهان دریادداشتی به وضعیت فعلی اصلاح طلبان دراستان باعنوان تمام موجودی کیسه اصلاح طلبان پرداخت.

درپیام ایشان آمده است:یکی از کارکردهای پنهان احزاب سیاسی مشروعیت دادن به نظام سیاسی است، وجود احزاب سیاسی در هر نظامی نشانه مدارا کردن و تکثر گرایی است. فعالیت اصلاح طلبان به عنوان یک رویکرد متفاوت از قدرت حاکم به نوعی به قدرت حاکم مشروعیت می بخشد.

اما اصلاح طلبان تا جایی قدرت مانور دارند که در بازار بده بستان سیاست مقدار مشروعیتی که به نظام سیاسی می دهند بیشتر از چیزی باشد که می گیرند. وقتی اصلاح طلبان پا از گلیم خود فراتر بگذارند و ادعای بیشتری از سهم قدرت داشته باشند و در بده بستان بخواهند مطالبات رای دهندگان خود را پیش ببرند. دیگر با آن ها مدارا نخواهد شد.

اصلاح طلبان تا جایی می توانند خوب بازی کنند که شیر داشته باشند و مشروعیت بدهند
اصلاح طلبان میان شکاف مردم و قدرت حاکم زیست می کنند. هرچند بتوانند این شکاف را پوشش دهند و فاصله مردم و قدرت را کم کنند. هم به سود نظام حاکم حرکت کرده اند هم به سود مردم
اصلاح طلبان به دنبال عدم تمرکز قدرت و توزیع آن هستند و معتقدند رفاه اقتصادی و پیشرفت و قدرت منطقه ای مستلزم مشارکت و سهیم شدن هر چه بیشتر مردم در کیک قدرت است.

عدم توفیق اصلاح طلبان در پر کردن شکاف مردم و قدرت، طرفداران و هواداران این رویکرد را مایوس و نا امید کرده و دیگر کمتر به اصلاح طلبان اقبال نشان خواهند داد

اصلاح طلبان تا بحال دو دوره ریاست جمهوری را بدست آورده اند و در دور ششم هم اکثریت مجلس را بدست آوردند ولی نتوانستند در عمل خواسته و مطالبات رای دهندگان خود را جامه عمل بپوشند.

در دو دور انتخابات ریاست جمهوری اخیر به حداقل مطالبات خود هم راضی شدند و به روحانی رای دادند و در مجلس هم به لیست امید تا ثابت کنند می خواهند همچنان بیشتر مشروعیت بدهند و کمتر بهره ببرند ولی این معامله هم رضایت حداکثری قدرت را در پی نداشت.

این بده بستان اصلاح طلبان، طرفداران را به شدت ناراضی و نا امید کرده است.

اصلاح طلبانی که در حال حاضر سهمی از قدرت را دارند اصلاح طلبان خیلی عاقلی هستند که اولا حدود و ثغور خود رامی شناسند و حاضرند تمام موجودی کیسه اصلاح طلبان را خرج قدرت حاکم کنند تا مبادا کشور با مشکلاتی بیش از این روبرو شود

ولی اصلاح طلبان فعلی دیگر حنایشان پیش طرفداران رنگی ندارد چون در بازار بده بستان سیاست فروشنده خوبی نبوده اند.