تاریخ انتشار خبر: 14 مهر 1397 | 21:43:17
کد خبر : 3700
یادداشتی از سیاوش سلیمانی:

تاملی بر راه اندازی پروژه های بی فایده برای مردم ومضربرای محیط زیست واعتبارات قطره چکانی استان خوزستان

زاگرس نشینان- ازدیربازتاکنون مسافرت از مسجدسلیمان به تهران وبالعکس از طریق دزفول وشوشتر انجامیشده ومیشودکه یک مسیر چهارخطه با استانداربسیارخوب میباشد وامار تصادفات وسوانح بسیار اندک است وازمعدل حوادث جاده ای استان وکشوربسیارمطلوبتر ودرنتیجه ایمن تراست ،بطوریکه میتوان گفت ازایمن ترین راههای استان وکشور است .زیرا عمدتا دردشت هموارقرارگرفته است . ازطرف ديگر مردم مسجد […]

زاگرس نشینان- ازدیربازتاکنون مسافرت از مسجدسلیمان به تهران وبالعکس از طریق دزفول وشوشتر انجامیشده ومیشودکه یک مسیر چهارخطه با استانداربسیارخوب میباشد وامار تصادفات وسوانح بسیار اندک است وازمعدل حوادث جاده ای استان وکشوربسیارمطلوبتر ودرنتیجه ایمن تراست ،بطوریکه میتوان گفت ازایمن ترین راههای استان وکشور است .زیرا عمدتا دردشت هموارقرارگرفته است .
ازطرف ديگر مردم مسجد سلیمان سالهاست برای کوتاه شدن مسیر مسجدسلیمان به اهواز وجلوگیری از امار تلفات بالای این محورغیر استاندارد پرمخاطره حادثه که مرتبا خانواده ها راداغدار میکند بدنبال احداث راه میانبرهستند ازاینرو تقریبا همه ساله کلنگ احداث این مسیر را زدند اما خبری ازاحداث نشد .اخیرا هم مجددا کلنگ زدند .اما پولی برای احداث راههای جدید وجودندارد .ویابسیار اندک است وزمان ساخت راه میانبر بااعتبارات کنونی دههاسال بطول میکشد .
حال مقامات چه کردند ؟
امدند یک راهی از حسینیه بالای اندیمشک منشعب نمودند تحت عنوان محورپاشنه زاگرس که هدف از ان عدم عبور ازشهرهای دزفول واندیمشک برای اتصال به مسجدسلیمان است وبدلیل انسداد محور درمسجدسلیمان (مسجدسلیمان بن بست است ) فاقد توجيه فنی واقتصادی است.

زیرا:
۱-کریدورپروژه از حسینیه تابعداز سردشت دزفول کوهستانیست ومسیر بسیار غیر ایمن وسانحه خیزخواهدبود .زیرابدلیل انتخاب کریدور غلط وکوهستانی وطرح هندسی غیراستاندار،تله ی مرگ برای مسافرین خواهد بود .
۲-بدلیل کوهستانی بودن وعدم مطالعه دقیق ودقت دراجراهزینه ی احداث چندین برابر هزینه واقعی برای این پروژه خواهدشد شده که این امرهم به تطویل بیشتر زمان احداث میانجامد.
۳-کل تقاضاي سفر واستفاده ازاین محور در طول شبانه روزازمسجدسلیمان به حسینیه برای سفر به شهرهای شمالی وازجمله تهران به پنجاه خودرو هم بالغ نمیشود درحالیکه برای توجیه احداث این محوربااین هزینه سرسام اور باید حداقل در سی امین ساعت شلوغ (یک ساعت ازتردد محوراست که برای طراحی ظرفيت مسیر ملاک اقدام قرارمی گیرد )باعنایت به هزینه فوق العاده ی ان باید بیش از هزاردستگاه معادل سواری درهرجهت درتردد باشد .مضافا باتوجه به شرایط پولی کشور احداث این مسیر مایه ی فوق العاده شگفتی است ونمیتوان احداث این مسیر رابا هیچ توجیهی معرفی کرد .این درحالیست که همانگونه که قبلا به استحضار رسانیدم مردم برای جلوگیری ازکشتارعزیزانشان تشنه احداث مسیر میانبراهواز هستند .
اما چرا مسیر پاشنه زاگرس احداث میشود ؟
قبلا باید عرض کنم من حدود سی سال درقسمتهای مختلف وزارت راه وترابری کارکردم وتقریبا درتمامی تخصصهای این حرفه اشنایی کافی دارم ،بااین مقدمه باید بعرض عزیزان برسانم تنها توجیهاتی که برای احداث این مسیرکه ازحسینیه به مسجدسلیمان وبالعکس عبور ومرور میکند وعلیرغم بن بست بودن مسجدسلیمان به ذهن من خطور میکند دودلیل عمده دارد
۱-۲-جلوگیری درحدامکان از ترددهایی که ازدزفول وشوشتر صورت میگیرد .
۲-۲-خوشبختی فوق العاده سریع پیمانکار ذیربط .

زیرا صاحب هرسه شرکت فعال دراین محور یک نفر ازاهالی اندیمشک است که متاسفانه همین شركتهاهم کارنمیکند وصرفا صورت کارکرد ارائه میدهد.زیرا بنظر میرسد کسانی هستند که درآن منطقه قدرت نگهداری شرایط موجودرابصورت امن دارند واجازه نمیدهند اب ازآب تکان بخورد .البته ازاین دست پروژه ها متاسفانه زیاد دراستان تعریف شد که پیمانکار روی پروژه متوقف می ماند وبعداز مدتی ادعای ضرروزیان میکند وچندین میلیارد تومان از اعتبارات اندک استان را میگیرد پروژه رها میشود .نوعا همین راه میانبر مسجدسلیمان که عملیات اجرایی ازطرفین محور سالها قبل در ظاهرشروع گردید وبعداز مدتی هریک ازپیمانکاران بادریافت دوالی سه میلیارد تومان پروژه رارها کردند پروژه بلاتکلیف رها شد.این یک چرخه شیطانی است که متاسفانه در برخی پروژه های استان بصورت رویه درامده است.