تاریخ انتشار خبر: 6 آذر 1397 | 08:54:26
کد خبر : 3950
یادداشتی ازکاظم عباسی بند:

بی تدبیری در شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی سایه انداخته است؟

زاگرس نشینان-امروزه در همه شركتهاى بزرگ و پيشرو در عرصه توليد، تغييرات مديريتى به دلايل افزايش توليد، ايجاد شور و نشاط، افزايش بهره ورى و يا تغييرات اساسى در سياستهاى كلى شركتها ايجاد مى شود.معمولا اين تغييرات با كاهش هزينه ها و بالا رفتن راندمان كارى و سودآورى بيش از پيش شركتها همراه است.شركت توسعه نيشكر […]

زاگرس نشینان-امروزه در همه شركتهاى بزرگ و پيشرو در عرصه توليد، تغييرات مديريتى به دلايل افزايش توليد، ايجاد شور و نشاط، افزايش بهره ورى و يا تغييرات اساسى در سياستهاى كلى شركتها ايجاد مى شود.معمولا اين تغييرات با كاهش هزينه ها و بالا رفتن راندمان كارى و سودآورى بيش از پيش شركتها همراه است.شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبى كه در مقطعى عليرغم ركود شديد، كاهش توليد ملى و به حداقل رسيدن توليدات داخلى و تعطيلى كارخانجات توليدى، به لطف تلاش شبانه روزى و فداكارى بى مانند مجموعه پرسنل خود درهمه رده هاى كارى در بهترين و آرمانى ترين شرايط كارى خود قرار داشت، بنا به دلايل سياسى و سهم خواهى عده اى از نمايندگان خوزستان، لابى ها با وزارت جهاد كشاورزى در زمان استيضاح وزير مربوطه، در زمستان سال گذشته مديرعامل جديد شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبى منصوب شد. هرچند در ابتداى انتخاب ايشان روزنه اى از شادى و اميدوارى در بين پرسنل تلاشگر شركت توسعه نيشكر ايجاد شد. اما ديرى نپاييد كه مديرعامل جديد نيشكر و صنايع جانبى، برخلاف توقعات مجموعه نيشكرى، با تصميماتى عجيب و غير معمول تمام اميدهاى تلاشگران عرصه نيشكر را به ياس و نااميدى بدل كرد. بطوريكه الان مهمترين نگرانى و دغدغه آنها آينده نامعلوم شركتهاى توسعه نيشكر و صنايع جانبي است.در حال حاضر مهمترين دغدغه خانواده چند ده هزار نفرى نيشكرى تبديل نشدن سرنوشت اين مجموعه به سرنوشت شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مى باشد. اين نگرانى و دلهره را مى توان در چهره فردفرد كارگران اين مجموعه ديد. بخشى از تصميمات غير منطقى، غير معمول و اقدامات نگران كننده مديريت جديد نيشكر به شرح زير مى باشد.

يك: اولين اقدام ايشــان انتخاب تعداد چهار نفر به عنوان مشاور ارشد مديرعامل است. انتخاب مشاور به نوبه خود امرى معمول و رايج مى باشد. اما چيزى كه باعث بهــت و حيرت كليه كاركنــان و مديران نيشكرى شد، اين است كه افراد انتخاب شده سابقه كارى در رابطه با نيشــكر نداشــته اند. مهمتر از آن مجموع ســنوات ســابقه كارى مشــاوران ارشــد مديرعامل حتى به اندازه انگشــتان يك دســت هم نمى رسد. در خوشبينانه ترين حالت حداقل ۵ سال زمان لازم اســت تا مشاوران منتصب ايشان با اصول
كارى، جزئيات و زير و بم اين شــركت عظيم آشناشــوند. اين انتصاب ها دهن كجى محض به سرمايه هاى عظيم انسانى كشــت و صنعتهاى نيشكرى و اثبــات غلام حلقــه به گوش بــودن و فرمانبردارى محض ايشــان ازبانيــان انتخاب ايشــانبه عنوان مديرعامل توسعه نيشكر مى باشد.

دو: در پــى ايــن انتصاب ها، انتخــاب يك خانم به عنوان مشــاور عالى مديرعامل، واكنشها را به وجود آورد. دامنه واكنشــها، ساخت طنزها و لطيفه ها در بين كاركنان نيشكرى و در فضاى مجازى آنقدر بالا گرفت كه هيات مديره شــركت توســعه نيشــكر وصنايع جانبى خود راســا مجبور به دخالت شــده و حكــم نامبرده را لغو كرد. آقاى دكتر شــميلى هم عليرغم انتظار و درخواســت روزنامه ها، سايت هاى خبرى و فضاى مجازى هرگز حاضر به پاســخگويى راجع به شايعات مطرح شــده پيرامون اين انتصاب
نشده است.

سه: از اســفند ماه ۱۳۹۶ تاكنون كه سكان هدايت توسعه نيشكر به دســت مديرعامل جديد افتاد در ابتدايى ترين تصميمات شركت هم با مشكل روبرو
گرديــد و تاكنون هيــچ اقدام عملى در راســتاى مديريت شــركت انجام نداده اند. و تنها به حفظ و ادامه روند موجود بر اســاس روال سابق ادامه دادند. در حالى كه امسال برخلاف سالهاى گذشته نيازمند تصميماتى اساسى و جهادى بود نه ادامه روال سابق. تغييرات اقليمى و اكولوژيكى نقش اساســى بر گياه نيشكر دارا مى باشد. و نمى توان همانند يك موجود بى جان با آن برخورد كرد.

چهار: در ســال جارى بــه دليل كاهش شــديد بارندگى در ســال قبل و بروز خشكسالى، ايشان هيچ برنامــه اى براى مديريت خشكســالى ارايه نداده واز متخصصيــن اين امر نيز بهره اى نبرده است. بدتر از آن مديران كشت و صنعتها به دليل ســردرگمى و بى خبرى از آينده كارى خود، هيچ اقدامــى در راســتاى مديريت آبيــارى و كاهش آسيبهاى خشكسالى انجام نداده اند.

پنج:ناتوانى و ضعف مديريتــى مديرعامل به قدرى روشن اســت كه در زمان شــروع و اوج بحران بى سابقه نيشكر، بيشتر مديران ارشد كشت و صنعتها و از جمله بالاترين مقام اجرايى شركت توسعه نيشكر، يعنى معاون بهره بردارى كشاورزى كل و تعدادى از مديرعاملها و معاونان كشــاورزى با موافقت ايشان همزمان به مرخصى ها و ماموريتهاى طولانى مدت داخلــى و خارجى رفتند. براى اثبــات اين موضوع كافى اســت از مديريت محترم حراســت شــركت استعلام گردد. مديران ميانى كشت و صنعتها نيز به
دليــل محدوديت اختيــارات قانونى قــادر به اخذ تصميمات مهم و اساســى نبوده و در سردر گمى و بلاتكليفى محض قرار گرفته اند. شــركتهاى توسعه
نيشكر از اين جهت و به دليل ضعف مديريتى ايشان بيشترين آسيبها را تجربه كرد. اين بى برنامگى و بى تدبيرى به قــدرى واضح بود كه صــداى مديركل بحران اســتان را نيز در آورده و در جلسه اى كه با حضور مديران عامل كشت و صنعتهاى نيشكرى در تيرماه جارى برگزار گرديد به شــدت به اين مسئله اعتراض كرده و آنها را مورد مواخذه قرار داد.

شش: به دليل بى تدبيرى ها و ناتوانى مديرعامل، در ســال جارى، كشــت و صنعت هاى نيشكرى حداقل ۲,۵۰۰,۰۰۰ تن كاهش توليد نيشــكر را تجربه خواهند كرد. رقمى كه در تاريخ كشــت و صنعت نيشــكر بى سابقه اســت. ايشان حتما اين فاجعه را مى خواهد به حســاب خشكسالى و كم آبى بگــذارد. در صورتــى كه بنا به گزارشــهاى مكتوب و رســمى سازمان آب و برق خوزستان نه تنها اين كشت و صنعتها كمبود آبى را در مقايسه باســالهاى قبل تجربه نكرده انــد بلكه بعضى از كشت و صنعتها در ســال جارى بيش از سالهاى قبل از رودخانــه كارون آب برداشــت كرده اند. مهمتــر از آن اين اســت كه فارغ از خشكســالى مطرح شــده، اســتاندارد مصرف آب در هكتار در نيشــكر ۱۲۰۰ مترمكعب در هــر راند آبيارى مى باشــد. در صورتى كه امســال بيش از ۱۳۵۰ متر مكعب در هكتار در هر راند، آب مصرف كرده اند.
كافى اســت از متخصصين اين حوزه درخواســت شــود ميزان خسارت مالى وارد شــده به اقتصاد كشــور بابت كاهش ۲,۵۰۰,۰۰۰ تن نيشــكر را محاســبه و برآورد نمايند. آن وقــت عمق فاجعه ملى بر همگان روشــن خواهد شد. آيا مرجعى دركشــور وجود خواهد داشــت تا بتواند عاملان اين فاجعه ملى و خســارت چند هــزار ميلياردى وارد شــده بــر پيكره اقتصاد كشــور را بازخواســت و محاكمــه كند؟ بدون شــك اين فاجعــه بيش از مفسدان اقتصادى و اخلال گران بازار ارز و سكه، به اقتصاد و امنيت ملى كشــور خسارت وارد كرده و مصــداق عينى اخلال در اقتصــاد و امنيت ملى كشور در شرايط جنگ نابرابر اقتصادى مى باشد.

هفت: به دليل عدم توانايى ايشــان در اين مقام و به دليــل لابى عده اى خاص از نمايندگان كه منجر به اعمال فشــار به وزير جهاد كشاورزى گرديد تا اين حكم صادر شود، ايشان هيچگونه اراده و توانايى در اعمال مديريت در اين جايگاه حســاس را نداشته و بدون دســتور نمايندگان ياد شده قادر به جابجايى يك ليوان هم نيست. لذا استخدام مشاوران ياد شده نيز به دســتور نمايندگان بوده و به نظر مى رســد ايشان به ماشين امضاى آنهاتبديل گرديد.

هشت: از مهمتريــن و بارز ترين دلايل ناكارآمدى و ناتوانى ايشان، خارج كردن موسسه تحقيقات نيشكر از چرخه تصميم گيرى و بى اثر كردن دستورالعملها و آيين نامه هاى آن مى باشــد. دليل آن هم بسيار واضح و روشن است. ايشان در زمان مديريت يكى از بخش هاى اين موسسه به دلايل كارى، علمى و فنى مورد عنايت مديران عامــل و معاونان اين مجموعه قــرار نگرفته و از نظــر مديريتى انتظــارات آنها را مورد بى مهرى و يا برآورده ننموده اســت. لذا بعضاكم مهرى آنها نيز قرار گرفته بود. در هنگام به قدرت رســيدن و نشستن بر مســند مديرعاملى، به جاى اســتفاده از تجربيات ارزشمند آنها، و دخالت ندادن حب و بغض شــخصى و ترجيح منافع ســازمانى بر مسايل شخصى، وقت تسويه حساب شخصى و غرض
ورزى را مناســب ديــده و در اقدامى نانوشــته اين مجموعه را از چرخه تصميم گيرى خارج كرده و آنها را در موضعى منفعل قرار داده اســت. بطورى كه از زمان مديرعاملى ايشــان تاكنون، موسسه تحقيقات نيشــكر در اجــراى وظايف روزمره خــود نيز دچار ســردرگمى و بحران هويت شــده اند. اين موضوع باعث وارد شــدن خســارتهاى جبــران ناپذيرى به شركت توسعه نيشكر شده است.

نهم:نمونه بارز خارج كردن موسسه تحقيقات و ناديده گرفتن دستورالعمل هاى مصوب و روتين آن، بى توجهى به تاريخ بهينه برداشت نيشكر مى باشد. مطابق استاندارد تعريف شده موسسه تحقيقات نيشكر، تاريخ بهينه برداشت نيشكر از نيمه دوم مهر ماه تا پايان اسفند ماه مى باشد.
امرى بديهى كه در سالهاى گذشته كليه كشت و صنعتها از آن پيروى مى كردند. اما مديران عامل كشت و صنعتها با توجه به آگاهى كامل از تنش ها و اختلافات عميق و شخصى آقاى مديرعامل با مديران ارشد موسسه تحقيقات، سعى در دورى از موسسه داشته و به ناچار آنها و دستورات علمى
شان را مورد بى مهرى قرار مى دهند تا مبادا مورد غضب مديرعامل قرار نگيرند. لذا با نگاهى به تاريخ شروع برداشت سالهاى گذشته، مشخص است كه تا به امروز نزديك به ۴۰٪ از سطح قابل برداشت كشت و صنعتها برداشت شده است. در حالى كه تاكنون كشت و صنعتها اقدام به استارت
و چكاپ كارخانه ها هم ننموده اند. از اين بابت هم خسارتهاى فراوانى را در محصول سال جارى و محصول سالهاى آينده به شركت توسعه نيشكر وارد خواهد كرد. آيا نمايندگان حامى مديرعامل، پاسخگوى اين همه خسارت به پيكره نحيف اقتصاد ملى در اين برهه تاريخى هستند؟

دهم: با توجه به اينكه كشــور در شرايط حساس و يك جنگ تمام عيار اقتصادى و سياســى از ســوى قدرتهاى بزرگ جهانى و سرسپردگان منطقه اى آنها قرار داشته، بروز بحران كارگران نيشكر هفت تپه و گــروه ملى كه موجب موج ســوارى دســتگاههاى تبليغاتى غربى و عربى منطقه شده و به دلايل سوء مديريتــى، هزينه هاى زيادى را به كشــور تحميل كرده، آيا تاخير بيش از يك ماه در برداشــت ســال جارى كه حتى در پر بارش ترين سالها نيز امرى بى سابقه مى باشد، در راستاى ايجاد اختلال در بخش توليد و اقتصاد كشــور و محصول استراتژيك نيشكر نمى باشد؟ و آيا اين خسارتها و آسيبها باعث ايجاد نارضايتــى هاى عظيــم اجتماعــى در بدنه يكصد هزارنفرى توليد كشور نمى شود؟

يازدهم: به نظر مى رسد با توجه به ناتوانى دشمنان قســم خورده ملت ايران در تهديــد و ارعاب مردم دلاور و صبور ايران، و شكســتهاى سهمگين آنها در جنگهــاى نيابتى نظامى و سياســى و عقيم ماندن حملات تروريستى شهريورماه اهواز، بيكار ننشسته، بلكه به دنبال آزمودن شانس خود در جنگ اقتصادى با ملت ايران بــوده و در صدد ايجاد نارضايتى هاىاجتماعى،اقتصادى و ايجاد ياس و نا اميدى در ميان طبقه كارگرى يعنى قلب تپنده توليد كشــور رفته اســت. لذا ايجاب مى نمايد دلسوزان نظام، تصميم گيران و تصميم سازان كشور، قبل از بروز فاجعه اى ملى، كه امنيت ملى كشــور را نشــانه رفته، مانع از رشــد، ظهور و بروز اين اتفاقات خطرناك در سطح
اســتان شــوند. البته اين تحركات را قبل از فاجعه تروريســتى شــهر اهواز گوشــزد كرده و به اطلاع مسولان امر و دلســوزان كشور رسانده ايم، اما گويا چندان مورد توجه قرار نگرفت. يا شــايد ما از نتيجه آن بى خبريم.
دلسوزانه اعلام مى شود اگر در اين رابطه تدبيرى انديشيده نشود و جلوى اين همه نابسامانى گرفته نشود، ديرى نخواهد پاييد كه خانواده حدوديكصدهزار نفرى شركت هولدينگ توسعه نيشكربه سرنوشت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه دچار خواهد شد. با اين تفاوت كه دامنه اين نارضايتى ها و سوء مديريت، بواسطه خيل عظيم نيروهاى شاغل در آن، زلزله اى سياسى، اجتماعى و امنيتى در كشور به پا خواهد كرد.
اميد است‌ این بارگره ها رابادست بگشاییم نه بادندان